De følgende indikatorene og skalaene inngår i blomsten, sist endret i mars 2015.

Generelt

Generelt gjelder det at studenter telles 1. oktober. Med registrerte studenter menes antall hoder hvis annet (i.e. heltidsekvivalenter) er definert. Kun egenfinansiert (KD-finansiert) andel av studentmassen er tatt med.

1. Institusjonsstørrelse

Formålet er å vise størrelsen på institusjonen.

1.1 Antall studenter

Det tas utgangspunkt i antall registrerte studenter.

15001 eller mer gir skåren 100
10001 til 15000 gir skåren 90
8001 til 10000 gir skåren 80
5001 til 8000 gir skåren 70
4001 til 5000 gir skåren 60
3001 til 4000 gir skåren 50
2001 til 3000 gir skåren 40
1001 til 2000 gir skåren 30
501 til 1000 gir skåren 20
1 til 500 gir skåren 10
0 studenter gir skåren 0

Antall egenfinansierte personer, studentkategori S og A. Programmer med nivåkoder (FU, AN, VS) tas ikke med.

1.2 Antall ansatte

Det tas utgangspunkt i totalt antall ansatte ved institusjonen.

3001 eller flere gir skåren 100
Fra og med 2001 til 3000 gir skåren 90
Fra og med 901 til 2000 gir skåren 80
Fra og med 701 til 800 gir skåren 70
Fra og med 601 til 700 gir skåren 60
Fra og med 501 til 600 gir skåren 50
Fra og med 401 til 500 gir skåren 40
Fra og med 301 til 400 gir skåren 30
Fra og med 201 til 300 gir skåren 20
Fra og med 1 til 200 gir skåren 10
0 gir skåren 0

Totalt antall årsverk i alle stillingsgrupper.

1.3 Budsjettstørrelse

Det tas utgangspunkt i statstilskudd.

Mer enn 3 mrd. kroner gir skåren 100.
Fra og med 2 mrd. kroner + 1 kr til 3 mrd. kroner i bevilgning gir skåren 90
Fra og med 1 mrd. kroner + 1 kr til 2 mrd. kroner i bevilgning gir skåren 80
Fra og med 800 mill. kroner + 1 kr til 1 mrd. kroner i bevilgning gir skåren 70
Fra og med 600 mill. kroner + 1 kr til 800 mill. kroner i bevilgning gir skåren 60
Fra og med 500 mill. kroner + 1 kr til 600 mill. kroner i bevilgning gir skåren 50
Fra og med 400 mill. kroner + 1 kr til 500 mill. kroner i bevilgning gir skåren 40
Fra og med 300 mill. kroner + 1 kr til 400 mill. kroner i bevilgning gir skåren 30
Fra og med 200 mill. kroner + 1 kr til 300 mill. kroner i bevilgning gir skåren 20
Fra og med 1 kr til 200 mill. kroner i bevilgning gir skåren 10
0 i bevilgning gir skåren 0

1.4 Antall studietilbud

Denne indikatoren teller antall studieprogram ved institusjonen. Den er dermed avhengig av hvordan institusjonene har strukturert sine studieprogram, for eksempel i forholdet studieprogram og studieretninger. Studieprogrammene gjenspeiler nødvendigvis ikke det reelle utdanningstilbudet og den reelle studieprogramporteføljen. Dette fordi etablering av årskurs øker antallet program med det antallet som tilsvarer antall bachelorprogram der faget i årskurset samtidig er hovedprofil i et bachelorprogram. Dessuten kan en institusjon i visse perioder ha en omlegging av studiestrukturen som fører til at den har både gamle og nye versjoner av studieprogram som aktive program.

Dersom en får fram ulikheter på denne variabelen som en ikke hadde forventet eller virker usannsynlig, bør en gå ned i studieprogramstrukturen ved de institusjonene en sammenlikner for å kartlegge evt. endringer i studieprogramstrukturen.

251 eller flere studietilbud gir skåren 100
Fra og med 226 til 250 antall studietilbud gir skåren 90
Fra og med 201 til 225 antall studietilbud gir skåren 80
Fra og med 151 til 200 antall studietilbud gir skåren 70
Fra og med 101 til 150 antall studietilbud gir skåren 60
Fra og med 61 til 100 antall studietilbud gir skåren 50
Fra og med 21 til 60 antall studietilbud gir skåren 40
Fra og med 11 til 20 antall studietilbud gir skåren 30
Fra og med 6 til 10 antall studietilbud gir skåren 20
Fra og med 1 til 5 antall studietilbud gir skåren 10
Under 1 antall studietilbud gir skåren 0

Antall studieprogram med registrerte studenter om høsten. Ellers samme uttak som for 1.1.

2. Utdanning

2.1 Profesjonsprofil

Formålet er å vise i hvilken grad institusjonen av natur er en profesjonshøyskole. Det tas utgangspunkt i andelen gradsstudenter i korte profesjonsutdanninger + studenter som studerer til å bli høyskolekandidat (SKP) av samlet antall gradsstudenter (GS). Årskurs og kortere studiepoenggivende utdanninger er ikke medregnet.

Korte profesjonsprogrammer er allmennlærerutdanning, audiografutdanning, barnevernpedagogutdanning, bibliotekarutdanning, bioingeniørutdanning, døvetolkutdanning, ergoterapeututdanning, faglærerutdanning, fysioterapeututdanning, førskolelærerutdanning, ingeniørutdanning, journalist-/fotoutdanning, ortopediingeniørutdanning, radiografutdanning, reseptarutdanning, sosionomutdanning, sykepleierutdanning, tannpleier, tannteknikerutdanning, vernepleierutdanning og yrkesfaglærerutdanning.

Skåren for hver institusjon med utgangspunkt i 100(SKP/GS):
90,01 - 100,00 gir skåren 100
80,01 - 90,01 gir skåren 90
70,01 - 80,00 gir skåren 80
60,01 - 70,00 gir skåren 70
50,01 - 60,00 gir skåren 60
40,01 - 50,00 gir skåren 50
30,01 - 40,00 gir skåren 40
20,01 - 30,00 gir skåren 30
10,01 - 20,00 gir skåren 20
0,01 - 10,00 gir skåren 10
0 gir skåren 0

SKP: Programmer med studiumkode tilsvarende utdanningene ovenfor, samt programmer med nivåkode HK. Programmene må ha et omfang tilsvarende minimum 120 studiepoeng.
GS: Studenter på programmer på alle nivåer der studiepoeng er minimum 120, pluss samtlige programmer på studienivå MX (korte masteprogrammer).

2.2 Nivåprofil 1, master

Formålet er å vise i hvor stor grad institusjonene satser på lengre høyere utdanning. Det tas utgangspunkt i andelen mastergradsstudenter (MS) av samlet antall gradsstudenter (GS). Studenter i integrerte mastergradsutdanninger regnes som mastergradsstudenter også de første årene. Studenter som studerer til å bli høyskolekandidat medregnes i GS.

Skåren for hver institusjon med utgangspunkt i 100(MS/GS):
90,01 - 100,00 gir skåren 100
80,01 - 90,01 gir skåren 90
70,01 - 80,00 gir skåren 80
60,01 - 70,00 gir skåren 70
50,01 - 60,00 gir skåren 60
40,01 - 50,00 gir skåren 50
30,01 - 40,00 gir skåren 40
20,01 - 30,00 gir skåren 30
10,01 - 20,00 gir skåren 20
0,01 - 10,00 gir skåren 10
0 gir skåren 0

MS: Alle programmer med nivåkode M2 (2-årige masterprogrammer), ME (erfaringsbasert mastergrad), MX (master 1-1,5 år) og M5 (4-5-årig integrert master). For M2, ME og M5 må studiepoeng være på minimum 120. PR tas ikke med.
GS: Samme som 2.1.

2.3 Nivåprofil 2, videreutdanning

Formålet er å vise i hvor stor grad institusjonene er videreutdanningsinstitusjoner. Det tas utgangspunkt i andelen studenter som tar videreutdanning (VS) av totalt antall studenter (S).

VS = studenter som tar studiepoenggivende programmer som gir mindre enn 120 studiepoeng (stp). Studenter som studerer enkeltmoduler som kan settes sammen til en grad regnes som VS.

Skåren for hver institusjon med utgangspunkt i 100(VS/S):
90,01 - 100,00 gir skåren 100
80,01 - 90,01 gir skåren 90
70,01 - 80,00 gir skåren 80
60,01 - 70,00 gir skåren 70
50,01 - 60,00 gir skåren 60
40,01 - 50,00 gir skåren 50
30,01 - 40,00 gir skåren 40
20,01 - 30,00 gir skåren 30
10,01 - 20,00 gir skåren 20
0,01 - 10,00 gir skåren 10
0 gir skåren 0

VS: alle programmer der variabelen vidutd er lik 1 (videreutd. som ikke krever universitets/høgskoleutdanning for studierett) eller 2 (videreutd. som krever universitets/høgskoleutdanning for studierett). Videreutdanningsprogrammer på 120 studiepoeng eller mer er ikke med. Programmer som ikke er videreutdanninger (vidutd = 0) er heller ikke med, selv om de har mindre enn 120 studiepoeng.
S: Samme som 1.1.

2.4 Studentproduksjon

Formålet er å vise hvor produktive institusjonenes studenter er. Det tas utgangspunkt i samlet studiepoengproduksjon per heltidsekvivalent student om høsten (STP/HEL).

Over 49,0 STP/HEL gir skåren 100.
Fra 48,01 til og med 49,0 STP/HEL gir skåren 90.
Fra 47,01 til og med 48,0 STP/HEL gir skåren 80.
Fra 46,01 til og med 47,0 STP/HEL gir skåren 70.
Fra 45,01 til og med 46,0 STP/HEL gir skåren 60
Fra 44,01 til og med 45,0 STP/HEL gir skåren 50.
Fra 43,01 til og med 44,0 STP/HEL gir skåren 40.
Fra 42,01 til og med 43,0 STP/HEL gir skåren 30.
Fra 41,01 til og med 42,0 STP/HEL gir skåren 20.
Fra 40,0 til og med 41,0 STP/HEL gir skåren 10.
39,9 og lavere STP/HEL gir skåren 0.

STP: Studiepoengproduksjon for egenfinansierte personer, studentkategori S og A. Programmer med nivåkoder (FU, AN, VS) tas ikke med. Gjentaksproduksjon tas ikke med.
HEL: Samme som 1.1, men omregnet til heltidsekvivalenter.

2.5 Aldersprofil

Formålet er å vise hvor gammel studentmassen er. Det tas utgangspunkt i aldersmedianen (AM) hos de registrerte studentene.

Skåren for hver institusjon med utgangspunkt i AM:
33 og over gir skåren 100
31 - 32 gir skåren 90
29 - 30 gir skåren 80
27 - 28 gir skåren 70
26 gir skåren 60
24 - 25 gir skåren 50
23 gir skåren 40
22 gir skåren 30
20 - 21 gir skåren 20
19 og under gir skåren 10

AM: Aldersmedian for egenfinansierte studenter. Programmer med nivåkoder (FU, AN, VS) tas ikke med.

2.6 Deltidsprofil

Formålet er å vise i hvor stor grad studentene ved institusjonen er deltidsstudenter. Det tas utgangspunkt i forholdet mellom antallet heltidsekvivalente studenter (HEL) og antallet registrerte studenter (REG). Ut i fra dette beregnes det en deltidsfaktor (DF).

DF = 1 - (HEL/REG)

Skåren for hver institusjon med utgangspunkt i 100DF:
90,01 - 100,00 gir skåren 100
80,01 - 90,01 gir skåren 90
70,01 - 80,00 gir skåren 80
60,01 - 70,00 gir skåren 70
50,01 - 60,00 gir skåren 60
40,01 - 50,00 gir skåren 50
30,01 - 40,00 gir skåren 40
20,01 - 30,00 gir skåren 30
10,01 - 20,00 gir skåren 20
0,01 - 10,00 gir skåren 10
0 gir skåren 0

HEL: Antall studenter omregnet til heltidsekvivalenter.
REG: Samme som 1.1.

2.7 Attraktivitet

Formålet er å vise hvor attraktiv institusjon er for nye studenter. Det tas utgangspunkt i SOs tall for kvalifiserte primærsøkere per studieplass.

Over 2 kvalifiserte primærsøkere per studieplass gir skåren 100
Fra 1,8 til og med 2 kvalifiserte primærsøkere per studieplass gir skåren 90
Fra 1,6 til og med 1,8 kvalifiserte primærsøkere per studieplass gir skåren 80
Fra 1,4 til og med 1,6 kvalifiserte primærsøkere per studieplass gir skåren 70
Fra 1,2 til og med 1,4 kvalifiserte primærsøkere per studieplass gir skåren 60
Fra 1,0 til og med 1,2 kvalifiserte primærsøkere per studieplass gir skåren 50
Fra 0,8 til og med 1,0 kvalifiserte primærsøkere per studieplass gir skåren 40
Fra 0,6 til og med 0,8 kvalifiserte primærsøkere per studieplass gir skåren 30
Fra 0,4 til og med 0,6 kvalifiserte primærsøkere per studieplass gir skåren 20
Fra 0,2 til og med 0,4 kvalifiserte primærsøkere per studieplass gir skåren 10
0,2 og færre kvalifiserte primærsøkere per studieplass gir skåren 0

Kvalifiserte primærsøkere er antall unike personer med prioritet = 1, kvalifisert = 1 og opptakstype = N (NOM-opptak), koblet opp mot studieplasser.

2.8 Fleksible studenter

Formålet er å vise andelen fleksible studenter ved institusjonen. Dette er antall studenter som tar desentralisert undervisning eller fjernundervisning (F), delt på totalt antall registrerte studenter (S). Både egenfinansierte og eksternfinansierte tas med.

Skåren for hver institusjon med utgangspunkt i 100F/S:
40,01 - 100,00 gir skåren 100
25,01 - 40,00 gir skåren 90
20,01 - 25,00 gir skåren 80
13,81 - 20,00 gir skåren 70
11,01 - 13,80 gir skåren 60
7,01 - 11,00 gir skåren 50
4,11 - 7,00 gir skåren 40
3,01 - 4,10 gir skåren 30
1,81 - 3,00 gir skåren 20
0,01 - 1,80 gir skåren 10
0 gir skåren 0

S: Egenfinansierte og eksternfinansierte i kategoriene S og A. Programmer med nivåkoder (FU, AN, VS) tas ikke med.
F: Samme som S over, men begrenset til studenter registert på programmer med organisering 2 (desentralisert undervisning) og 3 (fjernundervisning).

3. Forskning

3.1 Kompetanseprofil (andel førstestillinger)

Formål: Å synliggjøre hvor stor andel av det faglige personalet som er tilsatt i førstestillinger. Hvor topptung faglig kompetanse besitter institusjonene?

Definisjon: Andel årsverk i førstestillinger av totalt antall årsverk i UFF-stillinger. Førstestillinger defineres som: Dosent (inkl. høgskole- og undervisningsdosent), forsker (i kodene 1109, 1110, 1111 og 1183), førsteamanuensis, førstelektor, postdoktor, professor, professor II. UFF-stillinger defineres som: amanuensis, dosent (inkl. høgskole- og undervisningsdosent), forsker (i alle forskerstillingskodene), førsteamanuensis, førstelektor, høgskolelektor, høgskolelærer, postdoktor, professor, professor II, stipendiat, universitetslektor.

Skala:
60 % eller mer gir skåren 100
55 - 59,9 % gir skåren 90
50 - 54,9 % gir skåren 80
45 - 49,9 % gir skåren 70
40 - 44,9 % gir skåren 60
35 - 39,9 % gir skåren 50
30 - 34,9 % gir skåren 40
25 - 24,9 % gir skåren 30
20 - 24,9 % gir skåren 20
10 - 19,9 % gir skåren 10
0 - 9,9 % gir skåren 0

3.2 Doktorgradsproduksjon

Formål: Å synliggjøre omfanget av doktorgradsproduksjonen opp mot størrelsen på det faglige personalet utenom stipendiatene. Hvor intensiv er doktorgradsutdanningen i institusjonene?

Definisjon: Antall avlagte doktorgrader per årsverk i UFF-stillinger. UFF-stillinger defineres som amanuensis, dosent (inkl. høgskole- og undervisningsdosent), forsker, førsteamanuensis, førstelektor, høgskolelektor, høgskolelærer, postdoktor, professor, professor II, universitetslektor.

Skala:
0,24 eller mer gir skåren 100
0,22-0,239 gir skåren 90
0,2-0,219 gir skåren 80
0,18-0,199 gir skåren 70
0,16-0,179 gir skåren 60
0,13-0,159 gir skåren 50
0,11-0,129 gir skåren 40
0,09-0,109 gir skåren 30
0,05-0,089 gir skåren 20
0,001-0,049 gir skåren 10
0 (dvs. ingen avlagte grader) gir skåren 0

3.3 Publisering

Formål: Å synliggjøre omfanget av publiseringspoeng opp mot størrelsen på det faglige personalet. Hvor intensiv er publiseringsvirksomheten i institusjonene?

Definisjon: Antall publiseringspoeng per årsverk i UFF-stillinger. UFF-stillinger defineres som amanuensis, dosent (inkl. høgskole- og undervisningsdosent), forsker, førsteamanuensis, førstelektor, høgskolelektor, høgskolelærer, postdoktor, professor, professor II, stipendiat, universitetslektor.

Skala:
1,0 eller mer gir skåren 100
0,9-0,999 gir skåren 90
0,8-0,899 gir skåren 80
0,7-0,799 gir skåren 70
0,6-0,699 gir skåren 60
0,5-0,599 gir skåren 50
0,4-0,499 gir skåren 40
0,3-0,399 gir skåren 30
0,2-0,299 gir skåren 20
0,1-0,099 gir skåren 10
0-0,099 gir skåren 0

3.4 EU- og NFR-midler (inkludert RFF f.o.m. 2010)

Formål: Å synliggjøre omfanget av forskningsmidler fra EU og NFR målt opp mot størrelsen på det faglige personalet. Hvor stort gjennomslag har institusjonen i konkurransen om eksterne forskningsmidler?

Definisjon: EU-tildeling fra rammeprogrammene og NFR-tildeling i 1000 kr. per årsverk i UFF-stillinger. UFF-stillinger defineres som amanuensis, dosent (inkl. høgskole- og undervisningsdosent), forsker, førsteamanuensis, førstelektor, høgskolelektor, høgskolelærer, postdoktor, professor, professor II, stipendiat, universitetslektor.

Skala:
200 eller mer gir skåren 100
180-199,99 gir skåren 90
160-179,99 gir skåren 80
140-159,99 gir skåren 70
120-149,99 gir skåren 60
100-119,99 gir skåren 50
80-99, 99 gir skåren 40
60-79,99 gir skåren 30
40-59,99 gir skåren 20
20-39,99 gir skåren 10
0-19,99 gir skåren 0

4. Internasjonalisering

Formålet er å vise i hvor stor grad institusjonen utveksler studenter.

4.1 Utvekslingsstudenter - utreisende

Det tas utgangspunkt i antall utreisende utvekslingsstudenter (U). Det beregnes en faktor - Utvekslingsfaktor, utreisende - der antall utreisende utvekslingsstudenter per registrerte student om høsten.

Skåren for hver institusjon med utgangspunkt i a=100U/S:
6,01 eller over gir skåren 100
3,77 - 6,00 gir skåren 90
3,61 - 3,76 gir skåren 80
3,21 - 3,60 gir skåren 70
2,61 - 3,20 gir skåren 60
2,01 - 2,60 gir skåren 50
1,61 - 2,00 gir skåren 40
1,11 - 1,60 gir skåren 30
0,41 - 1,10 gir skåren 20
0,01 - 0,40 gir skåren 10
0 gir skåren 0

U: Sum utreisende (type = NORSK) utvekslingsstudenter unntatt avtale = INDIVID.
S: Samme som 1.1.

4.2 Utvekslingsstudenter - innreisende

Det tas utgangspunkt i antall innreisende utvekslingsstudenter (U). Det beregnes en faktor - Utvekslingsfaktor, innreisende - der antall innreisende utvekslingsstudenter per registrerte student om høsten.

Skåren for hver institusjon med utgangspunkt i a=100U/S:
7,01 og over gir skåren 100
5,01 - 7,00 gir skåren 90
4,01 - 5,00 gir skåren 80
3,01 - 4,00 gir skåren 70
2,41 - 3,00 gir skåren 60
2,01 - 2,40 gir skåren 50
1,51 - 2,00 gir skåren 40
1,21 - 1,50 gir skåren 30
0,81 - 1,20 gir skåren 20
0,01 - 0,80 gir skåren 10
0 gir skåren 0

U: Sum innreisende (type = UTENL) utvekslingsstudenter unntatt avtale = INDIVID.
S: Samme som 1.1.

4.3 Fremmedspråklige kurstilbud

Det tas utgangspunkt i antall studietilbud ved institusjonen.

321 eller flere studietilbud gir skåren 100
Fra og med 221 til 320 antall studietilbud gir skåren 90
Fra og med 111 til 220 antall studietilbud gir skåren 80
Fra og med 91 til 110 antall studietilbud gir skåren 70
Fra og med 71 til 90 antall studietilbud gir skåren 60
Fra og med 51 til 70 antall studietilbud gir skåren 50
Fra og med 31 til 50 antall studietilbud gir skåren 40
Fra og med 21 til 30 antall studietilbud gir skåren 30
Fra og med 11 til 20 antall studietilbud gir skåren 20
Fra og med 1 til 10 antall studietilbud gir skåren 10
0 studietilbud gir skåren 0

Studietilbud her definert som antall emner på 10 studiepoeng eller mer med undervisningsspråk ulikt norsk ("nor", "nob", "nno"). Emner med ukjent undervisningsspråk, samt språkutdanninger (NUS-kode X11XXX) teller ikke.

4.4 Internasjonal sampublisering

Denne indikatoren beregner andelen vitenskapelige periodikaartikler ved den enkelte institusjon som har minst én medforfatter med utenlandsk institusjonstilknytning.

Skala:
60 % eller mer gir skåren 100
54 - 59,99 % gir skåren 90
48 - 53,99 % gir skåren 80
42 - 47,99 % gir skåren 70
36 - 41,99 % gir skåren 60
30 - 35,99 % gir skåren 50
24 - 39,99 % gir skåren 40
18 - 23,99 % gir skåren 30
12 - 17,99 % gir skåren 20
0,01 - 11,99 % gir skåren 10
0 % gir skåren 0

5. Forholdet til omverdenen

5.1 Bidragsvirksomhet utenom EU og NFR/RFF

Formålet er å vise omfanget av bidragsfinansierte aktiviteter ved institusjonen som ikke er finansiert gjennom basisbevilgningen eller EU/NFR/RFF.

Definisjon: Bidrag (B) utenom EU og NFR/RFF som andel av totale driftsinntekter (DI)

Skala:
5 % eller mer gir skåren 100
4,5 - 4,99 % gir skåren 90
4 - 4,49 % gir skåren 80
3,5 - 3,99 % gir skåren 70
3 - 3,49 % gir skåren 60
2,5 - 2,99 % gir skåren 50
2 - 2,49 % gir skåren 40
1,5 - 1,99 % gir skåren 30
1 - 1,49 % gir skåren 20
0,5 - 0,99 % gir skåren 10
0 - 0,49 % gir skåren 0

B: Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet, med unntak av EU-tildeling fra rammeprogram for forskning og EU-tildeling til undervisning og annet. Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer er klassifisert som bidrag fra 2013.

5.2 Oppdragsvirksomhet

Formålet er å få et bilde av omfanget på oppdragsvirksomheten ved institusjonen.

Definisjon: Oppdragsinntekter (OI) som andel av totale driftsinntekter (DI).

Skala:
5 % eller mer gir skåren 100
4,5 - 4,99 % gir skåren 90
4 - 4,49 % gir skåren 80
3,5 - 3,99 % gir skåren 70
3 - 3,49 % gir skåren 60
2,5 - 2,99 % gir skåren 50
2 - 2,49 % gir skåren 40
1,5 - 1,99 % gir skåren 30
1 - 1,49 % gir skåren 20
0,5 - 0,99 % gir skåren 10
0 - 0,49 % gir skåren 0

5.3 Forretningsideer

Formålet er først og fremst å få fram et bilde av hvor aktive institusjonene er når det gjelder kommersialisering og innovasjon. Antall vurderte forretningsideer/patenter/ lisenser/nye foretak varierer en del mellom institusjonene. Noen har ingen, og får da skåren 0. Eks. høgskole A har 200 vitenskapelig ansatte og 5 forretningsideer vurdert => 5/2 = 2,5 (respektivt for patenter/lisenser/foretak). Andre har kun én forretningsidé og 400 vitenskapelig ansatte => 1/4. Tallene blir relativt små, men det går fint an å fremstille variasjonene her på en måte som sier noe om omfanget ved den respektive institusjon der det er tatt hensyn til størrelsen på det vitenskapelige personalet.

Definisjon: Antall forretningsideer (F) per institusjon målt i forhold til hver 100 vitenskapelig ansatte (UFF).

Skala:
20,01 eller mer gir skåren 100
10,01 eller mer gir skåren 90
6,01 - 10,00 gir skåren 80
5,01 - 6,00 gir skåren 70
4,01 - 5,00 gir skåren 60
3,01 - 4,00 gir skåren 50
2,01 - 3,00 gir skåren 40
1,01 - 2,00 gir skåren 30
0,60 - 1,00 gir skåren 20
0,01 - 0,50 gir skåren 10
0,00 gir skåren 0

Kun statlige institusjoner tas med.
F: Mottatte forretningsideer, som virksomhetsmål 3.2.
UFF: Samme som 3.1.