Finansieringssystemet

Her har vi samlet informasjon om finansieringssystemet for universiteter og høyskoler, inkludert indikatorer der datagrunnlaget hentes fra DBH. Finansieringssystemet ble endret fra og med statsbudsjettet for 2017. Disse endringene omtales i Prop. 1 S (2015-2016), Del III, kap. 12 og Prop. 1 S (2016-2017) Del III, kap. 13.

Blått hefte

Datagrunnlag

Finansieringskategorier