Forklaring til søkefeltene

Felt Forklaring
Tittel Tittel på publiseringskanal
Nivå

"Vitenskapelige" kanaler er tidsskrifter, serier og forlag som er vurdert til å oppfylle kriterier gitt av Det nasjonale publiseringsutvalget ved Universitets- og høgskolerådet (UHR). Disse blir delt inn i to grupper: Ordinære vitenskapelige publiseringskanaler (nivå 1) og kanaler med høyest internasjonal prestisje (nivå 2). Inndelingen benyttes i KDs finansieringsmodell. Ikke-vitenskapelige kanaler gir ingen uttelling i finansieringsmodellen.

"Andre" publiseringskanaler omfatter:

  • Kanaler som har blitt foreslått til registeret, men som er vurdert til å ikke være vitenskapelige kanaler. Dette kan for eksempel være instituttserier, populærvitenskapelige eller formidlingsrettede kanaler, kulturtidsskrift, bransje/fagblader etc.
  • Foreslåtte kanaler der det (ennå) ikke er dokumentert om de redaksjonelle retningslinjene oppfyller kriteriene for vitenskapelige kanaler.

I listen med treff merkes disse med "–".

Registrene revideres årlig. Endelig nivåinndeling for nye og eksisterende kanaler for foregående år fastsettes ved årsskiftet, og brukes som grunnlag for institusjonenes rapportering av vitenskapelige publiseringer til NSD. Kodene som vises må derfor regnes som midlertidige.

NPI Fagfelt Faginndelingen følger Det nasjonale publiseringsutvalgets faginndeling.
ISSN Søk på ISSN for periodika. ISSN bindestrek er valgfri.
Åpen tilgang Søk på tidsskrifter med åpen tilgang kan avgrenses på ulike måter:
  1. SHERPA/RoMEO: SHERPA/RoMEO klassifiserer tidsskrifter ut ifra kategorier som betegner utgiveres arkiveringstype. Det brukes fargekoder som grønn, blå, gul og hvit.
  2. DOAJ: The Directory of Open Access Journals vurderer tidsskrifter etter sine kriterier.
  3. UNIT-avtale: UNIT inngår avtaler med forlag om tidsskrifter som skal gi forskere verden rundt en åpen tilgang til norske forskeres produksjon. Se liste av inngåtte avtaler.