Forklaring til søkefeltene

Felt Forklaring
Tittel Tittel på publiseringskanal
Nivå

"Vitenskapelige" kanaler er tidsskrifter, serier og forlag som er vurdert til å oppfylle kriterier gitt av Det nasjonale publiseringsutvalget ved Universitets- og høgskolerådet (UHR). Disse blir delt inn i to grupper: Ordinære vitenskapelige publiseringskanaler (nivå 1) og kanaler med høyest internasjonal prestisje (nivå 2). Inndelingen benyttes i KDs finansieringsmodell. Ikke-vitenskapelige kanaler gir ingen uttelling i finansieringsmodellen.

"Andre" publiseringskanaler omfatter:

  • Kanaler som har blitt foreslått til registeret, men som er vurdert til å ikke være vitenskapelige kanaler. Dette kan for eksempel være instituttserier, populærvitenskapelige eller formidlingsrettede kanaler, kulturtidsskrift, bransje/fagblader etc.
  • Foreslåtte kanaler der det (ennå) ikke er dokumentert om de redaksjonelle retningslinjene oppfyller kriteriene for vitenskapelige kanaler.

I listen med treff merkes disse med "–".

Registrene revideres årlig. Endelig nivåinndeling for nye og eksisterende kanaler for foregående år fastsettes ved årsskiftet, og brukes som grunnlag for institusjonenes rapportering av vitenskapelige publiseringer til NSD. Kodene som vises må derfor regnes som midlertidige.

NPI Fagfelt Faginndelingen følger Det nasjonale publiseringsutvalgets faginndeling.
Vitenskapsdisiplin Avgrenser søk i kanaler basert på UHRs standard for faggrupper og disipliner fra 2003. Du kan velge faggrupper på øverste nivå, der disipliner på lavere nivå (f.eks samfunnsvitenskap → sosiologi) blir tatt med i søket. Må ikke forveksles med NPI Fagfelt (se over).
ISSN Søk på ISSN for periodika. ISSN bindestrek er valgfri.
Open Access Søket på Open Access-tidsskrifter kan avgrenses på tre ulike måter:
  1. Open Access: Gir et kombinert søk på alle tidsskrifter som er vurdert som Open Access av enten DOAJ eller NSD.
  2. DOAJ: Viser tidsskrifter som er oppført i The Directory of Open Access Journals (DOAJ), en nettbasert katalog med oversikt over Open Access-tidsskrifter.
  3. NSD: Viser tidsskrifter som ikke er oppført i DOAJ, men som NSD har vurdet til å være Open Access på bakgrunn av at det gis fri tilgang til vitenskapelige arbeider i fulltekst uten embargo tid.
SHERPA/RoMEO SHERPA/RoMEO klassifiserer tidsskrifter ut ifra kategorier som betegner utgiveres retningslinjer for arkivering (f.eks. grønn, blå, gul og hvit).