NO EN Logg inn

Kriterier for godkjenning av publiseringskanaler

Definisjoner og gjeldende kriterier for godkjenning av nye publiseringskanaler i registeret er gitt i kap. 4 av UHR-rapporten "Vekt på forskning" (2004). I korte trekk er kriteriene disse:

Tidsskrifter, nettsteder og periodika skal

Bokutgivere skal

Tidsskrifter, serier, nettsteder og bokutgivere med lokal forfatterkrets (når mer enn 2/3 av forfatterne tilhører en og samme institusjon) vil ikke bli godkjent. Det kan reises tvil om en ordning med ekstern fagfellevurdering kan fungere i en kanal som i hovedsak representerer institusjonens egne ansatte. For at ekstern fagfellevurdering skal fungere i en vitenskapelig publiseringskanal, er nasjonal forfatterkrets et minimumskrav.

NSD bestemmer forfatterkretsen ved å observere de to siste årgangene i tidsskrifter, serier og nettsteder, og i to siste års backlist for vitenskapelige titler hos bokutgivere. Kun originalpublikasjoner tas i betraktning (oversatt litteratur som allerede er publisert tas ikke i betraktning).

Det avgrenses spesielt mot fagtidsskrifter og kulturtidsskrifter. Fagtidsskrifter er rettet mot (ikke-vitenskapelige) faggrupper innen bestemte profesjoner eller samfunnssektorer. Med kulturtidsskrifter menes tidsskrifter som tar sikte på å nå et allment publikum med informasjon og refleksjon om kultur- og samfunnsspørsmål, eller som gir plass for presentasjon og analyse av kunstartene og kulturvern (Norsk kulturråds definisjon).

Noen fagtidsskrifter er organiserte med egne seksjoner og egne delredaksjoner for fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Norske og nordiske fagtidsskrifter som indekseres av Norart, kan godkjennes som vitenskapelige publiseringskanaler dersom dette kriteriet er oppfylt. Ikke-nordiske tidsskrifter kan i liten grad godkjennes, fordi status for de enkelte artikler ikke kan identifiseres.

Konferanser og konferansepublisering

Bidrag på konferanser og symposier behandles på samme måte som artikler i vitenskapelige tidsskrifter eller antologier. For at et bidrag skal komme i betraktning som vitenskapelig publikasjon, må det være publisert i godkjent publiseringskanal. Det er ikke selve konferansen, men utgiveren av konferansepublikasjonen, eventuelt ISSN-serien konferansebidraget trykkes i, som skal være vurdert i registeret ut fra kriterier for vitenskapelige publiseringskanaler.

I noen tilfeller har ikke konferanser egne ISSN-serier, og publiserer proceedings gjennom institusjonene som står som arrangører. Utgiveren kan da variere fra år til år. Slike bidrag vil falle utenfor statistikkene over institusjonenes vitenskapelige publisering.

Publikasjonsserier

Publikasjoner i publikasjonsserier kan ha både ISSN og ISBN. Serier vurderes som egne publiseringskanaler dersom de har eget ISSN. Slike serier skal foreslås for registeret på linje med tidsskrifter. I NVI-rapporteringen skal ISSNet benyttes som publiseringskanal, ikke forlaget. Serier uten eget ISSN inngår ikke i registeret. Publikasjoner i serier uten ISSN skal benytte forlag/utgiver som publiseringskanal. Rene monografiserier blir p.t. ikke vurdert i forhold til registeret. Det innebærer at det er forlaget, ikke serien, som blir utslagsgivende.

I noen tilfeller blir artikkelsamlinger utgitt i ISSN-serier som ikke er vurdert, men som blir publisert av godkjente forlag. Det er da ISSNet som skal benyttes som publiseringskanal, og slike publikasjoner skal derfor ikke inngå i NVI-rapporteringen.

Se godkjenningskriterier.