Om DBH

NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler. DBH ble opprinnelig opprettet av Kunnskapsdepartementet og inneholder data om studenter, utdanning, forskning, personale, museum, areal, økonomi og selskapsdata. Datatilbudet er åpent tilgjengelig for forskning på sektoren, for planlegging både sentralt i departementer og lokalt ved hver enkelt institusjon. Under sider for statistikk og de ulike nettportalene finner man innrapporterte data tilrettelagt for å dekke forvaltningsmessige og forskningsmessige behov.

NSDs styre har nedsatt en referansegruppe for DBH. Referansegruppen skal bidra til at DBH drives og videreutvikles på en god måte i tråd med samfunnets behov for tilgang på relevante data om høyere utdanning til bruk i forskning, forvaltning og virksomhetsstyring.

Medlemmer

Referansegruppens medlemmer er representanter med lederansvar fra universitet - og høyskolesektoren og fagskolesektoren. I tillegg har Kunnskapsdepartementet, NOKUT, SSB, NFR og UHR observatører i gruppen. NSD er sekretariat for Referansegruppen.

Gruppen trer sammen for en periode på 3 år med virkning fra 2016. Fra 2019 vil gruppen fungere inntil eventuell endring i organisering av NSD og DBH er besluttet av Kunnskapsdepartementet.

Navn Organisasjon Rolle
Tore Tungodden Universitetet i Bergen Leder
Ingrid Sogner Universitetet i Oslo Medlem
Ellen Rye Universitetet i Sørøst-Norge Medlem
Adeline Landro Nasjonalt fagskoleråd Medlem
Andreas Slettebak Wangen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Medlem
Sigve Berge Hofland Kunnskapsdepartementet Observatør
Stig Helge Pedersen Diku Observatør
Magnus Strand Hauge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Observatør
Kjartan Steffensen Statistisk sentralbyrå Observatør
Stig Slipersæter Norges Forskningsråd Observatør
Vidar Røeggen Universitets- og høgskolerådet Observatør

 

Informasjon om tidligere grupper, inkludert styringsgruppen for DBH og arbeidsgrupper for studentflyt og personaldata er tilgjengelig i arkivet.