Om DBH

NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler. DBH ble opprinnelig opprettet av Kunnskapsdepartementet og inneholder data om studenter, utdanning, forskning, personale, museum, areal, økonomi og selskapsdata. Datatilbudet er åpent tilgjengelig for forskning på sektoren, for planlegging både sentralt i departementer og lokalt ved hver enkelt institusjon. Under sider for statistikk og de ulike nettportalene finner man innrapporterte data tilrettelagt for å dekke forvaltningsmessige og forskningsmessige behov.

NSDs styre har nedsatt en referansegruppe for DBH. Referansegruppen skal bidra til at DBH drives og videreutvikles på en god måte i tråd med samfunnets behov for tilgang på relevante data om høyere utdanning til bruk i forskning, forvaltning og virksomhetsstyring.

Mandat

NSDs styre gir Referansegruppen for DBH følgende mandat:

"Referansegruppen for DBH skal gi råd til NSD om drift og utvikling av DBH. Referansegruppen skal gi innspill fra utdannings- og forskningssektoren i Norge om statistikkrapporter, data og analysebehov knyttet til virksomhetsstyring samt videreutvikling av DBH som dataressurs for forskning. Referansegruppen skal gi innspill til overordnete prioriteringer i DBH, og bidra til at DBH leverer relevante og presise dataspesifikasjoner med forankring i utdannings- og forskningssektoren."

 

Informasjon om tidligere grupper, inkludert styringsgruppen for DBH og arbeidsgrupper for studentflyt og personaldata er tilgjengelig i arkivet.