Tidligere grupper

NSDs styre har nedsatt en referansegruppe for DBH. Referansegruppen skal bidra til at DBH drives og videreutvikles på en god måte i tråd med samfunnets behov for tilgang på relevante data om høyere utdanning til bruk i forskning, forvaltning og virksomhetsstyring.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i tilknytning til personaldata i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Arbeidsgruppen skal gjennomgå, utrede og foreslå nye og relevante spesifikasjoner for personaldata i DBH.

Saksliste

Innkalling og saksliste til møte i Arbeidsgruppe for personaldata 04.10.12 PDF-icon
Innkalling og saksliste til møte i Arbeidsgruppe for personaldata 21.08.12 PDF-icon

Referat

Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for personaldata 21.08.12 PDF-icon

KD har utnevnt en styringsgruppe for DBH. Denne består av representanter med lederansvar fra Universitets- og høyskolesektoren, i tillegg til observatører fra KD, NOKUT, NFR, og SSB. NSD er sekretariat for gruppen. Mandatet for styringsgruppen er å rådgi KD og NSD i utvikling av målingsverktøy og statistikkindikatorer for sektoren, rapporteringsspesifikasjoner og generell uvikling av DBH.

Medlemmer

Navn Organisasjon Rolle
Britt Elin Steinveg UiT Leder
Monica Bakken UiO Medlem
Tore Tungodden UiB Medlem
Beth Linde HIØ Medlem
Randi E. Taxt UiB Medlem
Joar Nybo KD Observatør
Pål Bakken NOKUT Observatør
Sven Olav Nås Norges Forskningsråd Observatør
Anne Marie Rustad Holseter SSB Observatør
Bjørn Henrichsen NSD Sekretariat
Knut Skjåk NSD Sekretariat
Benedicte Løseth NSD Sekretariat
Yngve Bersvendsen NSD Sekretariat

NSD har nedsatt en brukergruppe med nøkkelpersonell og superbrukere i sektoren for å ivareta god kommunikasjon. Brukermøtene skal fungere som et verktøy for innspill til ny funksjonalitet, utveksling av erfaringer om bruk av systemet, definisjonsgrunnlag og statistikkbehov.

På vegne av Kunnskapsdepartementet skal det nedsettes en arbeidsgruppe tilknyttet DBH, som skal utrede og foreslå begrepsavklaringer knyttet til forståelsen av studentflyt og frafall av studenter i høyere utdanning.

Bakgrunnen for nedsetting av arbeidsgruppen er utvikling av et webbasert analyseverktøy som skal gi mer kunnskap om studentenes bevegelser mellom institusjoner, fagområder, geografisk plassering og mellom ulike institusjonstyper i Universitet - og høyskolesektoren. I arbeidsgruppens sammensetning er det lagt vekt på å få til geografisk spredning, representasjon av flere institusjonstyper og innspill på institusjoner som har god kompetanse på dette feltet. Det er planlagt 5 møter i arbeidsgruppen frem til november 2010.

Møter

6. november 2009
4. februar 2010
6. mai 2010
23. september 2010
22. november 2010

Medlemmer

Navn Organisasjon
Jo Ese HiØ
Espen Dybwad Kristensen UiT
Helge Sigurd Hansen UiO
Grethe Nilsen NiH
Magne Rasch HBO
Tove Sneås Skauge NLA Høgskolen
Inger Setnes HiO
Eirik Lien NTNU
Frøydis Strøm UiB
Benedicte Løseth NSD (sekretariat)