Tidligere grupper

NSDs styre har nedsatt en referansegruppe for DBH. Referansegruppen skal bidra til at DBH drives og videreutvikles på en god måte i tråd med samfunnets behov for tilgang på relevante data om høyere utdanning til bruk i forskning, forvaltning og virksomhetsstyring.

Medlemmer

Referansegruppens medlemmer er representanter med lederansvar fra universitet - og høyskolesektoren og fagskolesektoren. I tillegg har Kunnskapsdepartementet, NOKUT, SSB, NFR og UHR observatører i gruppen. NSD er sekretariat for Referansegruppen.

Gruppen trer sammen for en periode på 3 år med virkning fra 2013.

Navn Organisasjon Rolle
Britt Elin Steinveg Universitetet i Tromsø Leder
Beth Linde Høgskolen i Østfold Medlem
Bjørn Erik Rasch Universitetet i Oslo Medlem
Aslaug Hellesøy Styret for Hordaland fylkeskommunale fagskoler Medlem
Tore Tungodden Universitetet i Bergen Medlem
Martha Torvik Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. vara
Klas Rønning Norges Handelshøyskole 2. vara
Marianne Nordli Hansen Universitetet i Oslo Personlig vara
Joar Nybo Kunnskapsdepartementet Observatør
Pål Bakken, fra 2015 Magnus Strand Hauge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Observatør
Anne Marie Rustad Holseter Statistisk sentralbyrå Observatør
Stig Slipersæter Norges Forskningsråd Observatør
Guri Bakken, fra 2015 Vidar Røeggen Universitets- og høgskolerådet Observatør

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i tilknytning til personaldata i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Arbeidsgruppen skal gjennomgå, utrede og foreslå nye og relevante spesifikasjoner for personaldata i DBH.

Saksliste

Innkalling og saksliste til møte i Arbeidsgruppe for personaldata 04.10.12 PDF-icon
Innkalling og saksliste til møte i Arbeidsgruppe for personaldata 21.08.12 PDF-icon

Referat

Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for personaldata 21.08.12 PDF-icon

KD har utnevnt en styringsgruppe for DBH. Denne består av representanter med lederansvar fra Universitets- og høyskolesektoren, i tillegg til observatører fra KD, NOKUT, NFR, og SSB. NSD er sekretariat for gruppen. Mandatet for styringsgruppen er å rådgi KD og NSD i utvikling av målingsverktøy og statistikkindikatorer for sektoren, rapporteringsspesifikasjoner og generell uvikling av DBH.

NSD har nedsatt en brukergruppe med nøkkelpersonell og superbrukere i sektoren for å ivareta god kommunikasjon. Brukermøtene skal fungere som et verktøy for innspill til ny funksjonalitet, utveksling av erfaringer om bruk av systemet, definisjonsgrunnlag og statistikkbehov.

Saksliste

Innkalling og saksliste til møte i Brukergruppen for DBH 30.11.10 PDF-icon
Innkalling og saksliste til møte i Brukergruppen for DBH 01.12.09 PDF-icon
Innkalling og saksliste til møte i Brukergruppen for DBH 03.06.09 PDF-icon

Referat

Referat fra møte i Brukergruppen for DBH 30.11.10 PDF-icon
Referat fra møte i Brukergruppen for DBH 01.12.09 PDF-icon
Referat fra møte i Brukergruppen for DBH 03.06.09 PDF-icon

På vegne av Kunnskapsdepartementet skal det nedsettes en arbeidsgruppe tilknyttet DBH, som skal utrede og foreslå begrepsavklaringer knyttet til forståelsen av studentflyt og frafall av studenter i høyere utdanning.

Bakgrunnen for nedsetting av arbeidsgruppen er utvikling av et webbasert analyseverktøy som skal gi mer kunnskap om studentenes bevegelser mellom institusjoner, fagområder, geografisk plassering og mellom ulike institusjonstyper i Universitet - og høyskolesektoren. I arbeidsgruppens sammensetning er det lagt vekt på å få til geografisk spredning, representasjon av flere institusjonstyper og innspill på institusjoner som har god kompetanse på dette feltet. Det er planlagt 5 møter i arbeidsgruppen frem til november 2010.

Møter

6. november 2009
4. februar 2010
6. mai 2010
23. september 2010
22. november 2010