Tidligere grupper

NSDs styre har nedsatt en referansegruppe for DBH. Referansegruppen skal bidra til at DBH drives og videreutvikles på en god måte i tråd med samfunnets behov for tilgang på relevante data om høyere utdanning til bruk i forskning, forvaltning og virksomhetsstyring.

Medlemmer

Referansegruppens medlemmer er representanter med lederansvar fra universitet - og høyskolesektoren og fagskolesektoren. I tillegg har Kunnskapsdepartementet, NOKUT, SSB, NFR og UHR observatører i gruppen. NSD er sekretariat for Referansegruppen.

Gruppen trer sammen for en periode på 3 år med virkning fra 2013.

Navn Organisasjon Rolle
Britt Elin Steinveg Universitetet i Tromsø Leder
Beth Linde Høgskolen i Østfold Medlem
Bjørn Erik Rasch Universitetet i Oslo Medlem
Aslaug Hellesøy Styret for Hordaland fylkeskommunale fagskoler Medlem
Tore Tungodden Universitetet i Bergen Medlem
Martha Torvik Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. vara
Klas Rønning Norges Handelshøyskole 2. vara
Marianne Nordli Hansen Universitetet i Oslo Personlig vara
Joar Nybo Kunnskapsdepartementet Observatør
Pål Bakken, fra 2015 Magnus Strand Hauge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Observatør
Anne Marie Rustad Holseter Statistisk sentralbyrå Observatør
Stig Slipersæter Norges Forskningsråd Observatør
Guri Bakken, fra 2015 Vidar Røeggen Universitets- og høgskolerådet Observatør

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i tilknytning til personaldata i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Arbeidsgruppen skal gjennomgå, utrede og foreslå nye og relevante spesifikasjoner for personaldata i DBH.

Saksliste

Innkalling og saksliste til møte i Arbeidsgruppe for personaldata 04.10.12 PDF-icon
Innkalling og saksliste til møte i Arbeidsgruppe for personaldata 21.08.12 PDF-icon

Referat

Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for personaldata 21.08.12 PDF-icon

KD har utnevnt en styringsgruppe for DBH. Denne består av representanter med lederansvar fra Universitets- og høyskolesektoren, i tillegg til observatører fra KD, NOKUT, NFR, og SSB. NSD er sekretariat for gruppen. Mandatet for styringsgruppen er å rådgi KD og NSD i utvikling av målingsverktøy og statistikkindikatorer for sektoren, rapporteringsspesifikasjoner og generell uvikling av DBH.

NSD har nedsatt en brukergruppe med nøkkelpersonell og superbrukere i sektoren for å ivareta god kommunikasjon. Brukermøtene skal fungere som et verktøy for innspill til ny funksjonalitet, utveksling av erfaringer om bruk av systemet, definisjonsgrunnlag og statistikkbehov.

På vegne av Kunnskapsdepartementet skal det nedsettes en arbeidsgruppe tilknyttet DBH, som skal utrede og foreslå begrepsavklaringer knyttet til forståelsen av studentflyt og frafall av studenter i høyere utdanning.

Bakgrunnen for nedsetting av arbeidsgruppen er utvikling av et webbasert analyseverktøy som skal gi mer kunnskap om studentenes bevegelser mellom institusjoner, fagområder, geografisk plassering og mellom ulike institusjonstyper i Universitet - og høyskolesektoren. I arbeidsgruppens sammensetning er det lagt vekt på å få til geografisk spredning, representasjon av flere institusjonstyper og innspill på institusjoner som har god kompetanse på dette feltet. Det er planlagt 5 møter i arbeidsgruppen frem til november 2010.

Møter

6. november 2009
4. februar 2010
6. mai 2010
23. september 2010
22. november 2010

Mandat

Arbeidsgruppen er gitt følgende mandat: Arbeidsgruppen skal legge til rette for at begrepsavklaringer, definisjoner og terminologi på dette feltet ses i sammenheng med utarbeiding av en analyserapport i DBH. Dette skal sikre at arbeidet med denne webrapporten går parallelt med en felles forståelse i sektoren av innholdet og datakvaliteten i en slik rapport. Gruppen skal ha særlig fokus på å avklare begreper knyttet til studentflyt og frafall på ulike nivåer; nasjonalt, institusjonmessig eller fra studieprogram.

Viktige dimensjoner for analyserapporten vil være:

  1. oversikt over studentflyten mellom universiteter og høyskoler
  2. oversikt over studentflyten mellom universitetene
  3. oversikt for en enkelt institusjon
  4. oversikt over studentflyten mellom fag på tvers av institusjonene
  5. grafiske presentasjoner av flyt mellom institusjoner, regioner, fagretninger etc.