Tidligere grupper

NSDs styre har nedsatt en referansegruppe for DBH. Referansegruppen skal bidra til at DBH drives og videreutvikles på en god måte i tråd med samfunnets behov for tilgang på relevante data om høyere utdanning til bruk i forskning, forvaltning og virksomhetsstyring.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i tilknytning til personaldata i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Arbeidsgruppen skal gjennomgå, utrede og foreslå nye og relevante spesifikasjoner for personaldata i DBH.

Mandat

I samråd med Styringsgruppen for DBH er det utarbeidet et forslag til mandat for arbeidsgruppen:

"Det opprettes en arbeidsgruppe for evaluering av spesifikasjonene for personaldata i DBH. Gruppen skal gjennomgå kategorisering av stillinger i forhold til nye inndelinger, vurdere nye relevante behov, vurdere utvidet funksjonalitet for bedre utnyttelse av datamaterialet, deriblant se på muligheter for nyttige koblinger opp til andra tema som data om forskning, studenter og økonomidata."

Videre skal arbeidsgruppen også vurdere og foreslå hvordan anbefalingene fra arbeidsgruppen for Aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringslovgivningen1, kan implementeres og utvikles i DBH for å ivareta databehov og rapporteringskrav innenfor personalområdet på en god måte.

 

1 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 17.12.2010 til Universitets- og høgskolerådet hvor UHR ble bedt om å opprette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en rapporteringsmal for statlige universiteter og høgskoler.Arbeidsgruppen ble oppnevnt i juni 2011 og ble gitt følgende mandat:

"Arbeidsgruppen skal komme fram til en rapporteringsmal for institusjonenes aktivitet og redegjørelsesplikt (ARP) slik at ARP blir et relevant og hensiktsmessig verktøy for å bedre likestilling i institusjonene. Malen for rapportering skal være tydelig på hva som er minimumskrav for å få godkjent rapportering og den må sees i sammenheng med institusjonenes øvrige rapportering.

Arbeidsgruppen skal i første omgang konsentrere seg om rapporteringsplikten som arbeidsgiver, ikke som tjenesteyter."

Gruppen ble videre bedt om å utarbeide en mal som kunne benyttes ift. rapportering for 2011.

KD har utnevnt en styringsgruppe for DBH. Denne består av representanter med lederansvar fra Universitets- og høyskolesektoren, i tillegg til observatører fra KD, NOKUT, NFR, og SSB. NSD er sekretariat for gruppen. Mandatet for styringsgruppen er å rådgi KD og NSD i utvikling av målingsverktøy og statistikkindikatorer for sektoren, rapporteringsspesifikasjoner og generell uvikling av DBH.

NSD har nedsatt en brukergruppe med nøkkelpersonell og superbrukere i sektoren for å ivareta god kommunikasjon. Brukermøtene skal fungere som et verktøy for innspill til ny funksjonalitet, utveksling av erfaringer om bruk av systemet, definisjonsgrunnlag og statistikkbehov.

Saksliste

Innkalling og saksliste til møte i Brukergruppen for DBH 30.11.10 PDF-icon
Innkalling og saksliste til møte i Brukergruppen for DBH 01.12.09 PDF-icon
Innkalling og saksliste til møte i Brukergruppen for DBH 03.06.09 PDF-icon

Referat

Referat fra møte i Brukergruppen for DBH 30.11.10 PDF-icon
Referat fra møte i Brukergruppen for DBH 01.12.09 PDF-icon
Referat fra møte i Brukergruppen for DBH 03.06.09 PDF-icon

På vegne av Kunnskapsdepartementet skal det nedsettes en arbeidsgruppe tilknyttet DBH, som skal utrede og foreslå begrepsavklaringer knyttet til forståelsen av studentflyt og frafall av studenter i høyere utdanning.

Bakgrunnen for nedsetting av arbeidsgruppen er utvikling av et webbasert analyseverktøy som skal gi mer kunnskap om studentenes bevegelser mellom institusjoner, fagområder, geografisk plassering og mellom ulike institusjonstyper i Universitet - og høyskolesektoren. I arbeidsgruppens sammensetning er det lagt vekt på å få til geografisk spredning, representasjon av flere institusjonstyper og innspill på institusjoner som har god kompetanse på dette feltet. Det er planlagt 5 møter i arbeidsgruppen frem til november 2010.

Møter

6. november 2009
4. februar 2010
6. mai 2010
23. september 2010
22. november 2010

Referat

Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 23.09.10 PDF-icon
Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 06.05.10 PDF-icon
Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 04.02.10 PDF-icon
Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 06.11.09 PDF-icon

Presentasjoner

UiB - Frafall ved den integrerte lærerutdanningen ved UiB PPT-icon
NTNU - Om frafall, gjennomstrømming og gjennomføring i studieløp PDF-icon
NTNU - Hvem er de frafalne? PPT-icon
UiB - Studenters opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene PDF-icon
UiB - Undersøkelse om studiegjennomføring og faglig og sosial tilhørighet PPT-icon
NSD - Innledning til møtet 04. februar 2010. PPT-icon
HBO - Om analysearbeid ved HBO og resultatet av dette PPT-icon
HBO - Tiltak for å gjenskape handlingsrommet PDF-icon
UiO - Frafallsundersøkelsen ved HF- og SV-fakultetet PPT-icon
UiT - Frafall 2005 XLS-icon