Tidligere grupper

NSDs styre har nedsatt en referansegruppe for DBH. Referansegruppen skal bidra til at DBH drives og videreutvikles på en god måte i tråd med samfunnets behov for tilgang på relevante data om høyere utdanning til bruk i forskning, forvaltning og virksomhetsstyring.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i tilknytning til personaldata i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Arbeidsgruppen skal gjennomgå, utrede og foreslå nye og relevante spesifikasjoner for personaldata i DBH.

Mandat

I samråd med Styringsgruppen for DBH er det utarbeidet et forslag til mandat for arbeidsgruppen:

"Det opprettes en arbeidsgruppe for evaluering av spesifikasjonene for personaldata i DBH. Gruppen skal gjennomgå kategorisering av stillinger i forhold til nye inndelinger, vurdere nye relevante behov, vurdere utvidet funksjonalitet for bedre utnyttelse av datamaterialet, deriblant se på muligheter for nyttige koblinger opp til andra tema som data om forskning, studenter og økonomidata."

Videre skal arbeidsgruppen også vurdere og foreslå hvordan anbefalingene fra arbeidsgruppen for Aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringslovgivningen1, kan implementeres og utvikles i DBH for å ivareta databehov og rapporteringskrav innenfor personalområdet på en god måte.

 

1 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 17.12.2010 til Universitets- og høgskolerådet hvor UHR ble bedt om å opprette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en rapporteringsmal for statlige universiteter og høgskoler.Arbeidsgruppen ble oppnevnt i juni 2011 og ble gitt følgende mandat:

"Arbeidsgruppen skal komme fram til en rapporteringsmal for institusjonenes aktivitet og redegjørelsesplikt (ARP) slik at ARP blir et relevant og hensiktsmessig verktøy for å bedre likestilling i institusjonene. Malen for rapportering skal være tydelig på hva som er minimumskrav for å få godkjent rapportering og den må sees i sammenheng med institusjonenes øvrige rapportering.

Arbeidsgruppen skal i første omgang konsentrere seg om rapporteringsplikten som arbeidsgiver, ikke som tjenesteyter."

Gruppen ble videre bedt om å utarbeide en mal som kunne benyttes ift. rapportering for 2011.

KD har utnevnt en styringsgruppe for DBH. Denne består av representanter med lederansvar fra Universitets- og høyskolesektoren, i tillegg til observatører fra KD, NOKUT, NFR, og SSB. NSD er sekretariat for gruppen. Mandatet for styringsgruppen er å rådgi KD og NSD i utvikling av målingsverktøy og statistikkindikatorer for sektoren, rapporteringsspesifikasjoner og generell uvikling av DBH.

NSD har nedsatt en brukergruppe med nøkkelpersonell og superbrukere i sektoren for å ivareta god kommunikasjon. Brukermøtene skal fungere som et verktøy for innspill til ny funksjonalitet, utveksling av erfaringer om bruk av systemet, definisjonsgrunnlag og statistikkbehov.

Medlemmer

Navn Organisasjon
Helge Sigurd Hansen UiO
Gunnar Nordlie UiA
Hans Christian Sundby UMB
Ketil Rudjord NTNU
Tom Klemetzen UiS
Steinar Vestad UiB
Yngve Bersvendsen NSD

På vegne av Kunnskapsdepartementet skal det nedsettes en arbeidsgruppe tilknyttet DBH, som skal utrede og foreslå begrepsavklaringer knyttet til forståelsen av studentflyt og frafall av studenter i høyere utdanning.

Bakgrunnen for nedsetting av arbeidsgruppen er utvikling av et webbasert analyseverktøy som skal gi mer kunnskap om studentenes bevegelser mellom institusjoner, fagområder, geografisk plassering og mellom ulike institusjonstyper i Universitet - og høyskolesektoren. I arbeidsgruppens sammensetning er det lagt vekt på å få til geografisk spredning, representasjon av flere institusjonstyper og innspill på institusjoner som har god kompetanse på dette feltet. Det er planlagt 5 møter i arbeidsgruppen frem til november 2010.

Møter

6. november 2009
4. februar 2010
6. mai 2010
23. september 2010
22. november 2010