Tidligere grupper

NSDs styre har nedsatt en referansegruppe for DBH. Referansegruppen skal bidra til at DBH drives og videreutvikles på en god måte i tråd med samfunnets behov for tilgang på relevante data om høyere utdanning til bruk i forskning, forvaltning og virksomhetsstyring.

Medlemmer

Referansegruppens medlemmer er representanter med lederansvar fra universitet - og høyskolesektoren og fagskolesektoren. I tillegg har Kunnskapsdepartementet, NOKUT, SSB, NFR og UHR observatører i gruppen. NSD er sekretariat for Referansegruppen.

Gruppen trer sammen for en periode på 3 år med virkning fra 2013.

Navn Organisasjon Rolle
Britt Elin Steinveg Universitetet i Tromsø Leder
Beth Linde Høgskolen i Østfold Medlem
Bjørn Erik Rasch Universitetet i Oslo Medlem
Aslaug Hellesøy Styret for Hordaland fylkeskommunale fagskoler Medlem
Tore Tungodden Universitetet i Bergen Medlem
Martha Torvik Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. vara
Klas Rønning Norges Handelshøyskole 2. vara
Marianne Nordli Hansen Universitetet i Oslo Personlig vara
Joar Nybo Kunnskapsdepartementet Observatør
Pål Bakken, fra 2015 Magnus Strand Hauge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Observatør
Anne Marie Rustad Holseter Statistisk sentralbyrå Observatør
Stig Slipersæter Norges Forskningsråd Observatør
Guri Bakken, fra 2015 Vidar Røeggen Universitets- og høgskolerådet Observatør

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i tilknytning til personaldata i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Arbeidsgruppen skal gjennomgå, utrede og foreslå nye og relevante spesifikasjoner for personaldata i DBH.

Medlemmer

Det er lagt vekt på en arbeidsgruppe med en bred sammensetning av kompetanse knyttet til personalområdet både overordnet og mer detaljert. Personene må kunne ivareta de helhetlige behovene utdanningsinstitusjonene og sektoren har for å fremskaffe et enda bedre kunnskapsgrunnlag på personalområdet i DBH.

Aktuelle personer fra DFØ, systemleverandører, UHR og andre vil bli invitert til gruppens arbeid ved behov.

Navn Organisasjon Rolle
Lars Petter Mathisrud Høgskolen i Lillehammer Leder
Laila Dragåsøien Høgskolen i Sør-Trøndelag Medlem
Line Rye Universitetet i Bergen Medlem
Jens Petter Nygård Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Medlem
Ingvild Mulen Universitetet i Agder Medlem
Eli Glambek Høgskolen i Bergen Medlem
Steinar Johannessen Kunnskapsdepartementet Medlem
Yngve Bersvendsen NSD Sekretariat
Benedicte Løseth NSD Sekretariat

KD har utnevnt en styringsgruppe for DBH. Denne består av representanter med lederansvar fra Universitets- og høyskolesektoren, i tillegg til observatører fra KD, NOKUT, NFR, og SSB. NSD er sekretariat for gruppen. Mandatet for styringsgruppen er å rådgi KD og NSD i utvikling av målingsverktøy og statistikkindikatorer for sektoren, rapporteringsspesifikasjoner og generell uvikling av DBH.

NSD har nedsatt en brukergruppe med nøkkelpersonell og superbrukere i sektoren for å ivareta god kommunikasjon. Brukermøtene skal fungere som et verktøy for innspill til ny funksjonalitet, utveksling av erfaringer om bruk av systemet, definisjonsgrunnlag og statistikkbehov.

Saksliste

Innkalling og saksliste til møte i Brukergruppen for DBH 30.11.10 PDF-icon
Innkalling og saksliste til møte i Brukergruppen for DBH 01.12.09 PDF-icon
Innkalling og saksliste til møte i Brukergruppen for DBH 03.06.09 PDF-icon

Referat

Referat fra møte i Brukergruppen for DBH 30.11.10 PDF-icon
Referat fra møte i Brukergruppen for DBH 01.12.09 PDF-icon
Referat fra møte i Brukergruppen for DBH 03.06.09 PDF-icon

På vegne av Kunnskapsdepartementet skal det nedsettes en arbeidsgruppe tilknyttet DBH, som skal utrede og foreslå begrepsavklaringer knyttet til forståelsen av studentflyt og frafall av studenter i høyere utdanning.

Bakgrunnen for nedsetting av arbeidsgruppen er utvikling av et webbasert analyseverktøy som skal gi mer kunnskap om studentenes bevegelser mellom institusjoner, fagområder, geografisk plassering og mellom ulike institusjonstyper i Universitet - og høyskolesektoren. I arbeidsgruppens sammensetning er det lagt vekt på å få til geografisk spredning, representasjon av flere institusjonstyper og innspill på institusjoner som har god kompetanse på dette feltet. Det er planlagt 5 møter i arbeidsgruppen frem til november 2010.

Møter

6. november 2009
4. februar 2010
6. mai 2010
23. september 2010
22. november 2010

Referat

Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 23.09.10 PDF-icon
Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 06.05.10 PDF-icon
Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 04.02.10 PDF-icon
Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 06.11.09 PDF-icon

Presentasjoner

UiB - Frafall ved den integrerte lærerutdanningen ved UiB PPT-icon
NTNU - Om frafall, gjennomstrømming og gjennomføring i studieløp PDF-icon
NTNU - Hvem er de frafalne? PPT-icon
UiB - Studenters opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene PDF-icon
UiB - Undersøkelse om studiegjennomføring og faglig og sosial tilhørighet PPT-icon
NSD - Innledning til møtet 04. februar 2010. PPT-icon
HBO - Om analysearbeid ved HBO og resultatet av dette PPT-icon
HBO - Tiltak for å gjenskape handlingsrommet PDF-icon
UiO - Frafallsundersøkelsen ved HF- og SV-fakultetet PPT-icon
UiT - Frafall 2005 XLS-icon