Tidligere grupper

NSDs styre har nedsatt en referansegruppe for DBH. Referansegruppen skal bidra til at DBH drives og videreutvikles på en god måte i tråd med samfunnets behov for tilgang på relevante data om høyere utdanning til bruk i forskning, forvaltning og virksomhetsstyring.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i tilknytning til personaldata i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Arbeidsgruppen skal gjennomgå, utrede og foreslå nye og relevante spesifikasjoner for personaldata i DBH.

KD har utnevnt en styringsgruppe for DBH. Denne består av representanter med lederansvar fra Universitets- og høyskolesektoren, i tillegg til observatører fra KD, NOKUT, NFR, og SSB. NSD er sekretariat for gruppen. Mandatet for styringsgruppen er å rådgi KD og NSD i utvikling av målingsverktøy og statistikkindikatorer for sektoren, rapporteringsspesifikasjoner og generell uvikling av DBH.

NSD har nedsatt en brukergruppe med nøkkelpersonell og superbrukere i sektoren for å ivareta god kommunikasjon. Brukermøtene skal fungere som et verktøy for innspill til ny funksjonalitet, utveksling av erfaringer om bruk av systemet, definisjonsgrunnlag og statistikkbehov.

Saksliste

Innkalling og saksliste til møte i Brukergruppen for DBH 30.11.10 PDF-icon
Innkalling og saksliste til møte i Brukergruppen for DBH 01.12.09 PDF-icon
Innkalling og saksliste til møte i Brukergruppen for DBH 03.06.09 PDF-icon

Referat

Referat fra møte i Brukergruppen for DBH 30.11.10 PDF-icon
Referat fra møte i Brukergruppen for DBH 01.12.09 PDF-icon
Referat fra møte i Brukergruppen for DBH 03.06.09 PDF-icon

På vegne av Kunnskapsdepartementet skal det nedsettes en arbeidsgruppe tilknyttet DBH, som skal utrede og foreslå begrepsavklaringer knyttet til forståelsen av studentflyt og frafall av studenter i høyere utdanning.

Bakgrunnen for nedsetting av arbeidsgruppen er utvikling av et webbasert analyseverktøy som skal gi mer kunnskap om studentenes bevegelser mellom institusjoner, fagområder, geografisk plassering og mellom ulike institusjonstyper i Universitet - og høyskolesektoren. I arbeidsgruppens sammensetning er det lagt vekt på å få til geografisk spredning, representasjon av flere institusjonstyper og innspill på institusjoner som har god kompetanse på dette feltet. Det er planlagt 5 møter i arbeidsgruppen frem til november 2010.

Møter

6. november 2009
4. februar 2010
6. mai 2010
23. september 2010
22. november 2010

Referat

Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 23.09.10 PDF-icon
Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 06.05.10 PDF-icon
Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 04.02.10 PDF-icon
Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 06.11.09 PDF-icon

Presentasjoner

UiB - Frafall ved den integrerte lærerutdanningen ved UiB PPT-icon
NTNU - Om frafall, gjennomstrømming og gjennomføring i studieløp PDF-icon
NTNU - Hvem er de frafalne? PPT-icon
UiB - Studenters opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene PDF-icon
UiB - Undersøkelse om studiegjennomføring og faglig og sosial tilhørighet PPT-icon
NSD - Innledning til møtet 04. februar 2010. PPT-icon
HBO - Om analysearbeid ved HBO og resultatet av dette PPT-icon
HBO - Tiltak for å gjenskape handlingsrommet PDF-icon
UiO - Frafallsundersøkelsen ved HF- og SV-fakultetet PPT-icon
UiT - Frafall 2005 XLS-icon