Tidligere grupper

NSDs styre har nedsatt en referansegruppe for DBH. Referansegruppen skal bidra til at DBH drives og videreutvikles på en god måte i tråd med samfunnets behov for tilgang på relevante data om høyere utdanning til bruk i forskning, forvaltning og virksomhetsstyring.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i tilknytning til personaldata i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Arbeidsgruppen skal gjennomgå, utrede og foreslå nye og relevante spesifikasjoner for personaldata i DBH.

KD har utnevnt en styringsgruppe for DBH. Denne består av representanter med lederansvar fra Universitets- og høyskolesektoren, i tillegg til observatører fra KD, NOKUT, NFR, og SSB. NSD er sekretariat for gruppen. Mandatet for styringsgruppen er å rådgi KD og NSD i utvikling av målingsverktøy og statistikkindikatorer for sektoren, rapporteringsspesifikasjoner og generell uvikling av DBH.

NSD har nedsatt en brukergruppe med nøkkelpersonell og superbrukere i sektoren for å ivareta god kommunikasjon. Brukermøtene skal fungere som et verktøy for innspill til ny funksjonalitet, utveksling av erfaringer om bruk av systemet, definisjonsgrunnlag og statistikkbehov.

Medlemmer

Navn Organisasjon
Helge Sigurd Hansen UiO
Gunnar Nordlie UiA
Hans Christian Sundby UMB
Ketil Rudjord NTNU
Tom Klemetzen UiS
Steinar Vestad UiB
Yngve Bersvendsen NSD

På vegne av Kunnskapsdepartementet skal det nedsettes en arbeidsgruppe tilknyttet DBH, som skal utrede og foreslå begrepsavklaringer knyttet til forståelsen av studentflyt og frafall av studenter i høyere utdanning.

Bakgrunnen for nedsetting av arbeidsgruppen er utvikling av et webbasert analyseverktøy som skal gi mer kunnskap om studentenes bevegelser mellom institusjoner, fagområder, geografisk plassering og mellom ulike institusjonstyper i Universitet - og høyskolesektoren. I arbeidsgruppens sammensetning er det lagt vekt på å få til geografisk spredning, representasjon av flere institusjonstyper og innspill på institusjoner som har god kompetanse på dette feltet. Det er planlagt 5 møter i arbeidsgruppen frem til november 2010.

Møter

6. november 2009
4. februar 2010
6. mai 2010
23. september 2010
22. november 2010

Referat

Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 23.09.10 PDF-icon
Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 06.05.10 PDF-icon
Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 04.02.10 PDF-icon
Oppsummering fra møte i Arbeidsgruppe for studentflyt 06.11.09 PDF-icon

Presentasjoner

UiB - Frafall ved den integrerte lærerutdanningen ved UiB PPT-icon
NTNU - Om frafall, gjennomstrømming og gjennomføring i studieløp PDF-icon
NTNU - Hvem er de frafalne? PPT-icon
UiB - Studenters opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene PDF-icon
UiB - Undersøkelse om studiegjennomføring og faglig og sosial tilhørighet PPT-icon
NSD - Innledning til møtet 04. februar 2010. PPT-icon
HBO - Om analysearbeid ved HBO og resultatet av dette PPT-icon
HBO - Tiltak for å gjenskape handlingsrommet PDF-icon
UiO - Frafallsundersøkelsen ved HF- og SV-fakultetet PPT-icon
UiT - Frafall 2005 XLS-icon