Om NOKUT-PORTALEN

NSD og NOKUT har i samarbeid utviklet en portal i DBH. Formålet med NOKUT-portalen er å bidra til bedre og lettere tilgjengelige indikatorer for kvalitet i forskning og utdanning. Målsetningen er å etablere et sett av kvantitative data i DBH og bidra til å gjøre NOKUTs prosesser mer effektive. Portalen vil gjøre det kvantitative datagrunnlaget for NOKUTs akkrediteringer og andre evalueringsformer mer transparent og tilgjengelig for både NOKUT, Universitets- og høyskolesektoren, forskere og allmennheten. NOKUT-portalen har to hovedinnganger: «Tilsyn» og «Analyse».

Tilsynsinngangen inneholder data som belyser kravene Tilsynsforskriften setter til studier og institusjoner. [Les mer]

Portalen har ulike presentasjoner av data, avhengig av brukerens formål. Formålene velges ved hjelp av en rullegardinmeny som leder brukeren inn i forhåndsdefinerte presentasjoner av undergrupper av indikatorer. De fem ulike formålene er:

  1. Akkreditering av institusjoner
  2. Akkreditering av studier
  3. Tilsyn med eksisterende institusjoner
  4. Tilsyn med eksisterende studier
  5. Evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring (Audit)

For hvert formål presenteres kun de relevante indikatorene. Mer informasjon finnes i brukermanualene.

NOKUT-portalen presenterer data både på organisatorisk enhet (institutt, avdeling, fakultet, institusjon etc.) og langs en fagdimensjon (fagfelt, faggruppe og studieprogram). Alle indikatorene kan imidlertid ikke presenteres langs denne fagdimensjonen. Til kategorisering av studentdata benyttes NUS-standarden, som brukes av institusjonene i rapporteringen til DBH. Studentdata presenteres både på fagdimensjonen og på organisatorisk enhet. Rapportering av data på tilsatte og på publisering gjøres ikke ved hjelp av NUS, og kan dermed bare presenteres på organisatorisk enhet.

Portalen kan brukes både til akkreditering av (nye) utdanningstilbud og institusjoner basert på søknad, og tilsyn med eksisterende virksomhet, inkludert revidering av akkreditering. Likevel dekker ikke portalen alle NOKUTs behov for kvantitative data. Dette skyldes dels at ikke alle relevante indikatorer rapporteres til DBH, og dels at data ikke alltid kan brytes ned på studieprogramnivå. Det finnes heller ikke data på studier som ennå ikke er etablert. Imidlertid finnes det ofte data på andre studieprogram i samme faggruppe og på instituttet/avdelingen det nye studieprogrammet skal befinne seg på. Disse dataene kan brukes til sammenligning og til å sette informasjon om det aktuelle studieprogrammet inn i en referanseramme.

DBH bruker begrepet studieprogram om en gitt samling emner som studenter kan tas opp til og få studierett på. Dette er den laveste enheten det finnes data på i NOKUT-portalen. I NOKUTs forskrift brukes begrepet studietilbud om tilsvarende enhet. I portalen finner du data på studietilbud ved å velge grupperingen Indikator, for deretter å velge institusjon og program under Analyseobjekt.

Premissene for utvalget av indikatorer er hovedsakelig gitt gjennom tilsynsforskriften. Fra forskriften kan det vanskelig utledes behov for kvantitative data i forbindelse med evalueringer av institusjonenes interne system for kvalitetssikring. Det er likevel inkludert noen indikatorer til dette formålet. Dette er gjort for å gi de sakkyndige en enkel oversikt over institusjonens størrelse og profil, samt et overblikk over informasjon som kan avdekke variasjoner i resultater, over tid, mellom studietilbud eller mellom organisatoriske enheter.

En del av indikatorene kan sies å belyse sider ved studiekvalitet nokså direkte, mens andre bare gir en indirekte antydning om kvalitet. Selv om den enkelte av disse indikatorene ikke i seg selv gir nok informasjon om de enkelte studietilbudet eller institusjonen kan flere indikatorer, sett i sammenheng med hverandre og med annen informasjon, bidra til å skape et bilde av utdanningskvaliteten. Noen indikatorer er enkle beskrivende tall, for eksempel antall studenter totalt og antall tilsatte totalt, mens andre indikatorer krever beregning, for eksempel student per lærer og gjennomsnittlig karakterpoeng ved opptak. Enkle og mer beskrivende indikatorer er nødvendige for å sette de mer «avanserte» indikatorene inn i en helhetlig sammenheng.

I tillegg til indikatorene i portalen bruker NOKUT også kvalitative og kvantitative data fra andre kilder som grunnlag for de sakkyndige vurderingene. Etablering og drift av portalen medfører ikke mer rapportering fra institusjonene til DBH.

Analyseinngangen vil inneholde grafiske presentasjoner av indikatorer fordelt på fagfelt. Det arbeides med en mulighetsstudie for å utvikle denne delen av portalen. [Les mer]

Hovedformålet med analyseinngangen skal være å vise utdanningsprofilen til enkelte institusjoner, samt å synliggjøre mangfoldet i norsk utdanning. Denne inngangen vil være egnet til visualisering og sammenligning av institusjoner på fagfeltnivå. Snarere enn å presentere en rangering, vil NOKUT her vise en rekke ulike dimensjoner av utdanningskvalitet som kronbladene i en blomst (se KD-portalen for lignende eksempel), og la det være opp til brukeren å vurdere hva de ønsker å legge vekt på.

Eksempler på brukere er institusjoner som bruker sin egen profil til strategisk arbeid, fremtidige studenter og forskere som vil vite mer om institusjoner de skal søke seg til, og andre institusjoner og bedrifter som ser etter mulige samarbeidspartnere. I tillegg vil NOKUTs sakkyndige kunne bruke portalen til å få et inntrykk av ulike sider ved evalueringsobjektet.

I første omgang vil analyseportalen kun omfatte universitetene. For å kunne fordele tilsatte-data og publikasjonsdata på fagfeltnivå etter NUS-koden baserer vi oss på en klassifisering av faglige enheter gjort av NOKUT og godkjent av institusjonene. Som i tilsynsportalen skal det brukes eksisterende data slik at det ikke legges opp til mer rapportering fra institusjonene.

NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, med formål å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning. Dette gjøres ved å føre tilsyn med utdanningsvirksomhet, akkreditere nye studier og institusjoner, foreta utredninger og analyser og gi råd til utdanningsinstitusjonene. Mer informasjon om NOKUT er tilgjengelig på https://www.nokut.no.