Endringer i NOKUT-portalen

På denne nettsiden vil vesentlige justeringer av NOKUT-portalen og dens indikatorer omtales fortløpende, etter som de implementeres.

Endring i institusjonskategori (26.01.2018)

Fjellhaug Internasjonale Høgskole er flyttet fra kategorien "Ikke-akkrediterte høyskoler" til "Akkrediterte høyskoler".

Oppdatering av dokumentasjon (19.01.2018)

Dokumentasjon av indikatorene under Tilsyn er blitt oppdatert, og lenker til ny forskrift er lagt inn. Navn på formålet "Evaluering av system for kvalitetssikring" er endret til "Periodisk tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid". I tillegg er "publikasjonspoeng" endret til "publiseringspoeng".

Endring i indikatorene "Karakterpoeng blant nye studenter" og "Konkurransepoeng blant nye studenter" (10.11.2016)

Beregningen av indikatorene "Karakterpoeng blant nye studenter" og "Konkurransepoeng blant nye studenter" under Tilsyn er justert for å gi mer nøyaktige tall. Denne endringen påvirker ikke tall på studieprogramnivå, men kan for enkelte institusjoner slå ut på fakultets- og institusjonsnivå.

Endring i indikatoren "Stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring" (10.11.2016)

Beregningen av indikatoren "Stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring" under Tilsyn er justert på grunn av omlegging av innrapportering. Indikatoren var tidligere delvis basert på aggregert rapportering fra alle institusjoner, også de som ikke har rett til å tildele doktorgrad. Etter overgang til individdata er det ikke lenger mulig å fordele doktorgradene på institutt eller studieprogram ved arbeidsgiverinstitusjonen. Derfor vises nå gjennomsnittlig bruttotid per doktorgrad kun for institusjonene som tildeler doktorgraden. Ny beregning er laget på bakgrunn av individdata for hele perioden. Ny beregning er forklart her.

Ny inndeling i institusjonskategorier (23.09.2016)

Institusjonskategoriene blir nå presentert slik i NOKUT-portalen:

  1. Universiteter
  2. Vitenskapelige høyskoler
  3. Akkrediterte høyskoler
  4. Ikke-akkrediterte høyskoler

Institusjonene grupperes dermed etter type akkreditering og fullmakter, ikke eierskap. For å skille mellom offentlige og private institusjoner er det lagt til en valgboks for Eierskap. Valgboksen blir tilgjengelig ved å trykke på "Flere valg" i rapportpanelet.

I tillegg er det nå mulig å trykke på ikonet ikon ved siden av valgbokser for studieprogram for å for å vise ekstra opplysninger om studieprogrammet.

Endring i indikatoren "Andel egne mastergradsstudenter" (16.09.2015)

Indikatoren "Andel egne mastergradsstudenter" under Tilsyn er endret slik at masterstudenten må ha fullført et studieprogram på minst 60 studiepoeng på lavere nivå.

Endret indikator i fagfeltblomstene (20.08.2014)

Indikatoren "Fremmedspråklige kurstilbud" i fagfeltblomstene er endret slik at den nå viser andel av totalt i stedet for antall.

Ny rekkefølge for institusjonskategoriene (03.01.2014)

Rekkefølgen som brukes for å sortere institusjonskategoriene i NOKUT-portalen er blitt endret til:

  1. Universiteter
  2. Statlige vitenskapelige høyskoler
  3. Statlige høyskoler
  4. Kunsthøyskoler
  5. Private vitenskapelige høyskoler
  6. Private høyskoler

Denne rekkefølgen benyttes av Kunnskapsdepartementet i Tilstandsrapporten for universiteter og høyskoler fra og med 2014.

Ny indikator (11.12.2013)

Indikatoren "Konkurransepoeng blant nye studenter" er lagt til under Tilsyn.

Ny spesifikasjon og nytt indikatornavn (29.08.2012)

Indikatoren "Doktorgradsavtaler per førstestillingsårsverk" er endret til "Doktorgradsavtaler: veiledningskapasitet". Videre er indikatorens spesifikasjoner noe endret ved at dosent- og førstelektorstillingene er tatt ut av beregningen av faglige årsverk.

Bakgrunnen er et brev fra KD til institusjonene 25/6 2012 der det klargjøres at dosenter (og førstelektor) ikke kan være veileder for en PhD-student. Indikatoren skal si noe om tilgjengelige veiledningsressurser, og det er dermed logisk å ikke inkludere førstelektor og dosent i de faglige årsverkene.