Her presenteres data på fagfeltenes profil og studiekvalitet grafisk i form av «fagfeltblomster». Fagfeltblomstene inneholder data på studietilbud og studenter. I tillegg vil data presenteres på institusjonsnivå.

Visualiseringen av fagfeltprofilene har form av en blomst der hvert kronblad utgjør en dimensjon eller indikatorområde med sin unike farge, som igjen består av en rekke indikatorer (se også KD-portalens institusjonsblomster). En slik visualisering av profiler gir brukerne en lettfattelig oversikt over ulike dimensjoner ved fagfeltene, og vil være av interesse for mange brukere: NOKUT, institusjonene, Kunnskapsdepartementet, studentene og andre aktører.

NOKUTs sakkyndige kan bruke portalen til å få et inntrykk av ulike sider ved evalueringsobjektet, og til å foreta sammenligninger med tilsvarende fagfelt ved andre høyere utdanningsinstitusjoner. Fagfeltblomstene vil være et godt utgangspunkt til å uføre risiko- og vurderingsanalyser, både i forhold til institusjonenes eget strategiske kvalitetsarbeid og NOKUT sine aktiviteter.

Klikk på bildet under for å vise fagfeltblomstene.

Fagfeltblomster