Søknad og opptak

IndikatorForklaring
Førstevalgssøkere totaltAntall søkere som har institusjonen som førstevalg (primærsøkere). Omfatter opptaket via Samordna Oppak (NOM-opptaket)
Kvalifiserte førstevalgssøkereAntall kvalifiserte søkere som har institusjonen som førstevalg. Omfatter opptaket via Samordna Oppak (NOM-opptaket)
Kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per budsjetterte studieplass. Omfatter NOM-opptaket via Samordna Opptak. Noen institusjoner har ikke opptak via SO.
Søkere som har møtt til studiestartAntall søkere som har møtt til studiestart (som rapporteres som del av søknadsdataene). Omfatter både NOM-opptak og lokalt opptak, uavhengig av prioriteter og kvalifisert/ikke kvalifisert
Opptatte studenterAntall opptatte studenter. Private høgskoler startet å rapportere dette i 2001, men det er huller i rapporteringen de første årene.


Registrerte studenter

IndikatorForklaring
Studenter totalt"Antall studenter totalt. Personer uten studierett (""privatister"") og personer på programmer på videregående skoles nivå (forkurs etc) er ikke tatt med. Private høgskoler startet å rapportere dette i 2001."
Studenter på lavere nivå Antall studenter på bachelorutdanninger, 4-årige yrkesutdanninger, årsenheter, halvårsenheter etc på lavere nivå. Private høgskoler startet å rapportere dette i 2001.
Studenter på høyere nivå Antall studenter på 1-2-årige mastergradsutdanninger, hovedfag, årsenheter, halvårsenheter etc på høyere nivå. Private høgskoler startet å rapportere dette i 2001.
Studenter på 5-årige master- og profesjonsutdanningerAntall studenter på 5- og 6-årige masterutdanninger/profesjonsutdanninger. Private høgskoler startet å rapportere dette 2001.
GjennomsnittalderStudentenes gjennomsnittsalder. Noen private høgskoler startet å rapportere dette 2002, men rapporteringen er mangelfull til 2009.


Eksamen

IndikatorForklaring
Beståtte 60-studiepoengsenheterAntall beståtte eksamener totalt, omregnet til 60-studiepoengsenheter. Eksamener tatt av personer uten studierett og personer på programmer på videregående skoles nivå (forkurs etc) er ikke tatt med.
Prosent A og B Prosentandel eksamener som er gitt karakterene A eller B, beregnet ut fra summen av karakterskalaen A-F. Data er rapportert fra 2004.
Prosent stryk"Prosentandel eksamener som er gitt karakterene F eller ""Ikke bestått"" (karakter H), beregnet ut fra de to karakterskalaene A-F og Bestått (G)/Ikke-bestått (H). "


Uteksaminerte kandidater

IndikatorForklaring
Kandidater på 3-4-årige bachelor- og yrkesutdanningerAntall uteksaminerte kandidater på 3-årige bachelorutdanninger (nivå B3), 4-årige bachelorutdanninger (nivå B4) og 4-årige yrkesutdanninger (nivå YU).
Kandidater på 1-2-årige mastergraderAntall uteksaminerte kandidater på 2-årige masterutdanninger (nivå M2), 1.5-2-årige erfaringsbaserte masterutdanninger (nivå ME), master med studietid 1-1.5 år (nivå MX).
Kandidater på 5-årige master- og profesjonsutdanningerAntall uteksaminerte kandidater på 5-årige masterutdanninger (nivå M5) og 5-6-årige profesjonsutdanninger (nivå PR).
Øvrige kvalifikasjoner; høgskolekandidater, årsenheter, halvårsenheter m.m.Antall øvrige kvalifikasjoner; høgskolekandidater, PPU, årsenheter, halvårsenheter m.m., samt cand.mag og hovedfag (utfaset i 2007), både på lavere og høyere nivå.


Forskerutdanning

IndikatorForklaring
Nye doktorgradsstudenterAntall personer med nye doktorgradsavtaler i kalenderåret. Det er tatt utgangspunkt i dato for finansiering.
Doktorgradsstudenter totaltAntall personer totalt med doktorgradsavtaler i høstsemesteret.
Avlagte doktorgraderAntall personer totalt som har disputert i kalenderåret.


Internasjonalisering

IndikatorForklaring
Utreisende utvekslingsstudenterAntall studenter som har reist fra norske institusjoner til utenlandske institusjoner på organiserte utvekslingsprogrammer. Omfatter utvekslingsavtaler på minimum 3 måneders varighet. Individbaserte avtaler er ikke tatt med. Private høgskoler startet å rapportere dette i 2001, men det er huller i rapporteringen de første årene.
Innreisende utvekslingsstudenterAntall studenter som har reist fra institusjoner i utlandet til Norge på organiserte utvekslingsprogrammer. Omfatter utvekslingsavtaler på minimum 3 måneders varighet. Individbaserte avtaler er ikke tatt med. Private høgskoler startet å rapportere dette i 2001, men det er huller i rapporteringen de første årene.
Utenlandske studenterAntall studenter ved norske institusjoner med statsborgerskap ulikt Norge. Private høgskoler startet å rapportere dette i 2002, men det er huller i rapporteringen de første årene.
Avlagte doktorgrader med utenlandsk statsborgerskap Antall avlagte doktorgrader der kandidaten har statsborgerskap ulikt Norge. For årstallene 2006-2009 baserer uttaket seg på institusjonenes etterrapportering av avlagte doktorgrader på individnivå.


Vitenskapelig publisering

IndikatorForklaring
PubliseringspoengAntall publiseringspoeng (ny beregningsmetode gjeldende fra 2015, også for publikasjonspoeng tilbake i tid) produsert av forskere som er tilknyttet norske universiteter og høgskoler.
Andel forfatterandeler på nivå 2 Prosentandel forfatterandeler i nivå-2-kanaler av totalt antall forfatterandeler
Publiseringspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillingerAntall publiseringspoeng (basert på ny beregningsmåte) delt på antall årsverk i stillingene oppgitt her: http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/stillingstype.action?stil_id=1


Tilsatte

IndikatorForklaring
Årsverk totalt Antall årsverk totalt ved institusjonen.
Årsverk i teknisk-administrative stillingerAntall årsverk i stillingene som er definert her. Merk at dette er basert på en ny inndeling av stillingene.

Tallet inkluderer ikke faglige-administrative lederstillinger.
Årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillingerAntall årsverk i stillingene som er definert her. Merk at dette er basert på en ny inndeling av stillingene.

Tallet inkluderer faglige-administrative lederstillinger, som i den gamle inndelingen ikke ble regnet med i denne kategorien. (Per i dag benyttes den gamle inndelingen fortsatt i DBH-rapporten for årsverk.)

Begrepet «undervisnings-, forsknings-, og formidlingsstillinger» benyttes i både ny og gammel inndeling, noe som kan føre til at ulike tallstørrelser omtales som det samme. Andre begreper som tilsvarer dette begrepet er faglige stillinger og vitenskapelige stillinger.
Andel årsverk i førstestillinger av faglige stillinger Årsverk i førstestillinger delt på sum årsverk for utvalgte faglige stillinger.
Andel årsverk i rekrutteringsstillinger av undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillingerAndel årsverk i «utdannings- og rekrutteringsstillinger» av «undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger». Stillingene som inngår i disse størrelsene er definert her. Merk at begrepene referer til ny inndeling av stillinger.


Kjønnsfordeling

IndikatorForklaring
Kvinner av totalt antall studenterProsentandel kvinner av antall studenter totalt.
Kvinner av kandidater på 3-4 årige bachelor- og yrkesutdanningerProsentandel kvinner av antall uteksaminerte kandidater på 3-årige bachelorutdanninger (nivå B3), 4-årige bachelorutdanninger (nivå B4) og 4-årige yrkesutdanninger (nivå YU).
Kvinner av kandidater på 1-2 årige mastergraderProsentandel kvinner av antall uteksaminerte kandidater på 2-årige masterutdanninger (nivå M2), 1.5 - 2-årige erfaringsbaserte masterutdanninger (nivå ME), master med studietid 1 - 1.5 år (nivå MX).
Kvinner av kandidater på 5-årige master- og profesjonsutdanningerProsentandel kvinner av antall av uteksaminerte kandidater på 5-årige masterutdanninger (nivå M5) og 5-6-årige profesjonsutdanninger (nivå PR).
Kvinner av avlagte doktorgraderProsentandel kvinner av antall avlagte doktograder totalt.
Kvinner av totalt antall årsverkProsentandel kvinner av antall årsverk totalt.
Kvinner av årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillingerProsentandel kvinner av antall årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger.
Kvinner av årsverk i teknisk-administrative stillingerProsentandel kvinner av antall årsverk i teknisk-administrative stillinger.


Økonomi

IndikatorForklaring
StatstilskuddTilskudd fra departement, hentet fra Resultatregnskapet
DriftsinntekterSum driftsinnteketer, hentet fra Resultatregskapet
Tildeling fra EUs rammeprogramTildeling fra EUs rammeprogram, hentet fra Note 1 i årsoppgjørspakken.
Tildeling fra Norges forskningsrådTildeling fra Norges forskningråd hentes fra Note 1