Aktuelt

Kvinner og menn velger ulike studietilbud i fagskolen

Av Maren Saxe. Publisert 13.09.13.

Tallene fra rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning - Fagskolestatistikk (DBH-F), viser til dels store forskjeller i fordelingen av antallet kvinnelige og mannlige studenter mellom fagfeltene.

Fagskolesektoren har lange tradisjoner for å være kjønnsdelt, og med rapporteringen av data til DBH-F har man nå data som dokumenterer graden av kjønnsdeling i sektoren med tall.

Ulikhetene tydeliggjøres når man sammenlikner to av de største, og tradisjonelt sett mest kjønnsdelte fagfeltene innenfor fagskolesektoren, og ser på kjønns- og aldersfordeling mellom- og innenfor disse; fagfeltene Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (Tek) og Helse-, sosial- og idrettsfag (HS). Høsten 2012 hadde disse fagfeltene henholdsvis 6540 og 2415 aktive studenter, noe som utgjorde 56% av den samlede studentmassen i fagskolesektoren.

Figur 1
Figur 1: Kjønnsfordeling innen to av de største fagfeltene i fagskolen. Kilde: NSD/DBH.

Sammenlikner man fordelingen av kjønn og alder mellom- og innenfor de to faggruppene er det to ting som peker seg ut:

Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (Tek) har overvekt av mannlige studenter

Fordelingen av menn mellom de to fagfeltene viser at et overveldende flertall av disse, hele 96%, har valgt å studere Tek-fag, mens antallet mannlige studenter som har valgt HS-fag totalt sett er veldig lavt, bare 4%. Godt over halvparten av de mannlige Tek-studentene er i aldersgruppen 21-30 år, og det er også blant studentene i denne aldersgruppen det er mest populært å velge en Tek-utdanning fremfor en HS-utdanning.

Fordelingen av mannlige studenter mellom fagfeltene er i midlertid ikke like skjev innenfor alle aldersgrupper. Man ser at antallet menn som har valgt studier innenfor HS-fagfeltet øker med alderen på studentene. Antallet mannlige studenter over 50 år er totalt sett lavt, men av disse har hele har én av fem valgt å studere HS-fag.

Figur 2
Figur 2: Mannlige fagskolestudenter ved Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (totalt 6205), og ved helse-, sosial- og idrettsfag (totalt 280), fordelt etter alder. Kilde: NSD/DBH.

Flest kvinner velger Helse-, sosial- og idrettsfag (HS)

Tar man for seg kvinnelige studenter innenfor de to fagfeltene ser man at de dominerer innenfor HS-fagfeltet, der 86% av studentene er kvinner. Den kvinnelige overvekten innen fagfeltet øker ettersom alderen på studentene øker, og i aldersgruppen for studenter 50+ er 99% av HS-studentene kvinner.

Generelt ser man at for hoveddelen av kvinnene som studerer innenfor de to fagfeltene er gjennomsnittsalderen høyere enn blant mennene, hele 63% er over 36 år. Aldersfordelingen man finner blant de kvinnelige HS-studenter gjenspeiles imidlertid ikke hos kvinner som studerer Tek-fag. Her følger kvinnene samme aldersfordeling som sine mannlige medstudenter, og over halvparten av kvinnene innenfor Tek-fagfeltet tilhører aldersgruppen 21-30 år.

Figur 3
Figur 3: Kvinnelige fagskolestudenter ved Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (totalt 335), og ved Helse-, sosial- og idrettsfag (totalt 2135), fordelt etter alder. Kilde: NSD/DBH.

Datagrunnlaget for figurene er tilgjengelig for alle på http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/statistikk/.

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.