Aktuelt

Økning i EU-inntekter

Av Benedicte Løseth og Cecilie Hopland Jentoft. Publisert 02.10.12.

NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av tjenester og data om studenter, utdanning, forskning, personalressurser, museum, areal, økonomi og selskapsdata, og omfatter hele det tertiære utdanningsløpet fra fagskole til phd-nivå. Det arbeides nå med et opplegg som kan nyttiggjøre seg av økonomidataene som rapporteres inn til DBH på en bedre måte, slik at det skal bli lettere å bruke økonomidata i tidsserier og i analyser.

Tildelinger fra EU er en av fire indikatorer knyttet til forskning i finansieringssystemet, som til sammen utgjør beregningsgrunnlaget for resultatbasert omfordeling (RBO)i. Med tildelinger fra EU menes her midler fra EUs rammeprogram for forskning og enkelte av randsoneaktiviteter til rammeprogrammet for forskning, som Joint Technology Initiatives (JTI), ERA-NET og initiativ etter EU-traktatens artikkel 185. Bare midler som er tildelt for bruk ved vedkommende institusjon er tatt med.

Økonomidata i DBH viser at der har vært en stabil økning i tildelingene fra EU og Norges forskningsråd (NFR) i perioden 2007 – 2011 for hele Universitets- og høgskolesektoren samlet sett. Størst økningen er det i tildelingen fra EU, her er det en økning på hele 89 %, fra 136 til 257 millioner kroner fra 2007 til 2011. I samme periode har tildelingen fra Norges forskningsråd (NFR) økt med 12 %, fra 1 994 til 2 235 millioner kroner.

Utviklingen i tildelinger fra EU vs NFR

Imidlertid omfatter tildelinger fra EU også tilskudd via ikke-statlige samarbeidspartnere, i motsetning til tidligere år hvor bare tilskudd via statlige samarbeids-partner og direkte fra EU er tatt med. Data for 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. Dette innebærer at økningen før 2011 er på rundt 44 %.

Økningen i tildelinger fra EU fordeler seg noe ujevnt mellom de ulike institusjonstypene. Dataene viser en økning i tildelinger fra EU til universiteteneii og de statlige høyskolene, på henholdsvis 197 % og 11 %, mens der er en nedgang for de vitenskapelige høyskolene på 18 %.

Utviklingen i tildelinger fra EU

Til tross for stor økning i tildelinger fra EU til de statlige høyskolene så øker andelen deres av totalt tildelt EU-midler fra 3 % i 2007 til 5 % i 2011. Universitetenes sin andel av RBO fordelingen på EU-inntekter holder seg på rundt 90 % i hele perioden.

Tildelinger fra EU

Datagrunnlaget er hentet fra DBH i rapporten som viser Indikatorer i resultatbasert omfordeling (RBO): http://dbh.nsd.uib.no/rapporter/egendefinerte/visning.action?id=26&query=MDXQuery.

Mer data og informasjon om enkelte universitet eller høyskoler, eller om Resultatbasert omfordeling (RBO) finner du på DBHs nettsted http://dbh.nsd.uib.no.

 

i Resultatbasert omfordeling (RBO) er en del av finansieringssystemet i UH-sektoren. RBO-midlene utgjør en fast økonomisk ramme som fordeles mellom universitetene og høyskolene etter relativ resultatoppnåelse på fire indikatorer med ulik vektig. Det betyr at en institusjonenes tildeling av RBO-midler både er avhengig institusjonens egne og de andre institusjonenes resultater. De fire indikatorene er som måles er: NFR-inntekter, EU-inntekter, publikasjonspoeng og doktorgrader.

ii Høyskoler som er blitt universitet i løpet av perioden, er behandlet som universitet for hele perioden.

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.