Aktuelt

Vekst i kanalregisteret

Av Benedicte Løseth og Lars-Petter Jevnaker. Publisert 21.02.12.

Tellekantsystemet er blitt den uformelle omtalen av den delen av finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren som angår utelling knyttet til forskningsaktivitet. Det såkalte Tellekantsystemet ble innført i Norge i 2003 i forbindelse med Kvalitetsreformen i Universitet - og høyskolesektoren som ble innført samme år. Dette innebar blant annet resultatbasert uttelling og økonomiske insentiver knyttet til utdanning og forskning. En av de fire forskningsinsentivene er en indikator for vitenskapelig publisering. Målsetningen er å stimulere til økt publisering og økt kvalitet på det som publiseres1. Indikatoren har to nivåer der høyt anerkjente publikasjonskanaler (nivå 2) gir høyere utelling enn annen publisering (nivå 1). Kanalene på nivå 2 kan ikke publisere mer enn 20 prosent av publikasjonene i et fagfelt (Kilde: NIFU). Bøker gis høyere uttelling enn artikler, og uttellingen i finansieringssystemet korrigeres for antall forfattere per publikasjon. Mens Kunnskapsdepartementet er ansvarlig for selve forskningsinsentivene og uttellingen som gis i kroner og øre, er ansvaret for forvaltning og utvikling av publiseringssystemet gitt til Universitets- og høyskolerådet (UHR) ved UHRs Publiseringsutvalg.

Systemet vurderer ikke om selve utgivelsen, eller publiseringen, er vitenskapelig eller ikke. Dette gjøres ved å vurdere om kanalen, altså selve forlaget eller tidsskriftet som skal utgi publikasjonen er vitenskapelig eller ikke. Kunnskapsdepartementet innførte felles vurderingskriter for hva som er en vitenskapelig publiseringskanal etter anbefaling fra en arbeidsgruppe i rapporten 'Vekt på forskning' fra 2004. For å kunne håndtere dette på en gjennomsiktig og strukturert måte fikk NSD i oppdrag å etablere et register over vitenskapelig publiseringskanaler. Kort oppsummert er Kanalregisteret et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret.

Drift og vedlikehold av Kanalregisteret innebærer at NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder en innstilling for kanaler på nivå 1 for hvert eneste forslag i henhold til de fastsatte vurderingskriteriene. Dette legges frem for UHRs publiseringsutvalg. Publiseringsutvalget godkjenner, eller ikke godkjenner, hvert eneste kanalforslag. Dersom det er tvil eller manglende informasjonsgrunnlag fremskaffer NSD dette til neste møte. Resultatene av vedtakene i Publiseringsutvalget blir registrert i NSDs kanalregister og gjøres deretter tilgjengelig for Cristin-systemet og alle Cristins brukere. Vurderingskriteriene er tilgjengelige på NSDs nettsider og omfatter blant annet at vitenskapelige publiseringskanaler må være periodika, serier, nettsteder og bokutgivere.

Når det gjelder vurderingskriterier for rangering av kanaler på nivå 1 og 2, saksforbereder NSD bare kanaler på nivå 1, altså om de oppfyller kriteriene i finansieringssystemet for å kunne regnes som vitenskapelig eller ikke. Det er UHR som koordinerer plassering av kanaler på nivå 2. Dette gjøres etter innspill fra UHRs mange nasjonale fagråd. Alle tidsskrift og serier er på forhånd plassert og knyttet til et bestemt fagråds ansvarsområde. Det vil si at hvert enkelt fagråd har en portefølje av tidsskifter og serier Det er Kunnskapsdepartementets målsetning at volumet av publisering i nivå 2 kanaler skal være rundt 20 prosent, av den totale publiseringsaktiviteten (altså 20 prosent av publikasjonsvolumet og ikke 20 prosent av publiseringskanalene). Disse 20 prosentene er fordelt også innenfor hvert nasjonalt fagråd. Dette innbærer en begrensing i antall kanaler på nivå 2 og gir seg noen ganger også utslag i at kanaler flyttes fra nivå 1 til 2 eller omvendt. Når de nasjonale fagrådene er ferdig med å rangere kanaler på nivå 2, så oppdaterer NSD sitt Kanalregister med gjeldene og gyldige vitenskapelige kanaler på nivå 1 og 2 og gjør disse tilgjengelig for forskningssektoren og Cristin. Dette danner grunnlaget for hvilke publikasjoner som det kan gis uttelling for i forskningsindikatoren vitenskapelig publiseringspoeng.

Ved oppstarten av denne ordningen i 2005 hadde man en antakelse om at Kanalregisteret på et tidspunkt ville nå et 'endelig' omfang. I 2012 er status for Kanalregisteret at det forstetter å vokse og at det har hatt en årlig vekst på mellom 1400-1700 fremsatte forslag via NSDs opplegg. Det er per i dag registrert 20374 tellende, aktive tidsskrifter og serier i registeret og 1343 forlag/bokutgivere. Bare i 2011 kom det inn hele 1951 nye forslag til vitenskapelige kanaler i registeret.

Antall forslag fremmet til NSDs kanalregister i perioden 2005-2011
Figur 1: Antall forslag fremmet til NSDs kanalregister i perioden 2005-2011

Det kan være flere grunner til at tallet på forslag til Kanalregisteret fortsetter å øke. I tillegg til en reell økning i nye kanaler, ser vi også at tidsskrifter blir nedlagt og i mange tilfeller erstattet av nye. Tallet på open access-tidsskrifter vokser, og interessen for Kanalregisteret har også økt etter at andre sektorer enn universitets- og høyskolesektoren, har blitt brukere av registeret. Helsesektoren har blant annet bidratt med mange nye forslag, og i tilegg har det i 2011 også blitt brukt av fleire svenske universiteter.

Videre viser tall fra DBH at det også er en positiv vekst i produksjonen av publikasjonspoeng i perioden 2006 til 2010. I 2006 ble det registrert en økning på åtte prosent fra året før, og denne positive tendensen har vedvart. Data fra 2010, viser fortsatt vekst, men en noe mindre økning i publikasjonspoeng (4,6 prosent).

Prosentvis endring i publikasjonspoeng 2005-2010 (universitets- og høgskulesektoren)
Figur 2: Prosentvis endring i publikasjonspoeng 2005-2010 (universitets- og høgskulesektoren)

Mer informasjon om NSDs Kanalregister er tilgjengelig på http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/.

1 Se Kunnskapsdepartementets statsbudsjett, blå bok, (Orientering - og foreløpig tildelingsbrev)

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.