Rapporten viser resultat- og balanseregnskapet til fagskolen slik det er rapportert i avlagt regnskap.
Institusjonen utarbeider regnskapet i henhold til periodiseringsprinsippet og i samsvar med anbefalte Statlige Regnskapsstandarderne (SRS) og tilhørende veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for fagskoler.