Emne

Definisjon

Med Emne menes minste resultatbærende enhet som gir uttelling i form av studiepoeng, altså alle enheter som gir en selvstendig karakter og som studenten må bestå for å få godkjent et vitnemålsgivende utdanningstilbud, eller en kortere utdanning på under 30 studiepoeng. For vitnemålsgivende utdanningstilbud skal emnet fremkomme i det ferdige vitnemålet. Hva som anvendes som begrep for den minste resultatbærende enheten varierer fra fagskole til fagskole (modul, fag, emne). I denne spesifikasjonen brukes begrepet emne.

Ved rapportering av emner må antall studiepoeng alltid være identisk, også på tvers av semester og utdanningstilbud. Gjøres det endringer i emnets omfang i form av studiepoeng fra ett semester/undervisningsår til et annet, skal emnet alltid registreres som et nytt emne. Dette betyr at det ikke kan være ulikheter i antallet studiepoeng registrert på samme emne (på samme emnekode), det må være identisk fra rapportering til rapportering.

(Uregelmessigheter her vil kunne føre til at studenter får avslag på søknad eller omgjort lån til stipend hos Lånekassen på feil grunnlag.)

Dersom emnet er tilknyttet flere utdanningstilbud, må emnet rapporteres for hvert utdanningstilbud.

For mer informasjon, se Forskrift om fagskoleutdanning, fastsatt 1. august 2013: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Rundskriv/2013/Forskrift_om_fagskoleutdanning_fast[...]

Variablene

Variabel Type
Fagskolenummer int
Studiestedsnummer int
Årstall int
Semester int
Utdanningstilbudets kode varchar(20)
Emnekode char(20)
Emnenavn varchar(250)
Emnets studiepoeng decimal(5,2)

Forklaring til variablene

Fagskolenummer

Nummeret tildeles i DBH-F når fagskolen tar kontakt for å opprette ny profil. Det identifiserer fagskolen i databasen. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret her: https://fagskole.nsd.no/dok/orgdata.

Studiestedsnummer

Nummeret tildeles i DBH-F når en fagskole tar kontakt for å få opprettet profil på et nytt studiested. Det identifiserer studiestedet i databasen. For allerede registrerte studiesteder finner man studiestedsnummeret her: https://fagskole.nsd.no/dok/orgdata.

Årstall

Angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Utdanningstilbudets kode

Fagskolens lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud. Det er fagskolen selv som tilordner denne koden. Dette er en kort kode som inngår i alle datatabellene som skal leveres til DBH-F. Dersom utdanningstilbudet er rapportert inn før til DBH-F skal samme kode som ved tidligere rapportering fylles inn her.

For korte utdanninger under 30?studiepoeng som enkeltstående emner, inkludert tilbud gjennom bransjeprogram og industrifagskolen m.m.: Samlekoden ENKELT kan ikke lenger benyttes. Disse skal nå også rapporteres inn med egen, unik tilbudskode.?

Dersom skolen ikke har en egen tilbudskode,?kan emnekoden gjenbrukes også som tilbudskode. NB! Det er ikke mulig å gjenbruke bruke tilbudskoden til utdanningstilbudet innholdet i den kortere utdanningen er hentet fra.?


Emnekode

Institusjonens lokale kode/identifikator for emner.

Angående fagskoler: Emnekoden skal være unik for emnet. Dersom emnet er rapportert inn tidligere skal samme kode benyttes. For fagskolene kan emnekoden maks inneholde 9 tegn, mellomrom inkludert (krav fra Lånekassen).

Emnenavn

Navnet på emnet.

Emnets studiepoeng

Emnets omfang i form av antall studiepoeng. Et emne kan bestå av maksimalt 60 studiepoeng. (Ref. Forskrift om fagskoleutdanning, fastsatt 1. august 2013).

Summen av studiepoeng på emnenivå skal tilsvare antall studiepoeng for utdanningstilbudet det tilhører. Eks: Et utdanningstilbud på 60 studiepoeng består av fire emner på 15 studiepoeng hver. Til sammen utgjør dette 15x4=60 studiepoeng.