Gjennomføring av fagskolepoeng per semester

Definisjon

Denne tabellen utgår f.o.m. rapporteringsfristen 15. august 2012, og blir erstattet av rapportering av avsluttende vurdering, jf.; http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/tabell.action?tabellId=542

Tabellen angir antall fullførte fagskolepoeng for hver enkelt student i semesteret det rapporteres for. En student på fulltid skal normert ta 30 fagskolepoeng per semester. Alle studenter som gikk ved fagskolen i den aktuelle tidsperioden skal rapporteres, også studenter som har gjennomført 0 fagskolepoeng i perioden, samt studenter som har avbrutt utdanningen sin i perioden.

Gjennomføring av fagskolepoeng per semester rapporteres to ganger i året: 15. mars og 15. oktober.

Tidsperiode: For fristen 15. oktober rapporteres data for vårsemesteret. Dette omfatter data for gjennomføring av fagskolepoeng per semester i tidsperioden 01.01 - 30.06 samme år.
For fristen 15. mars rapporteres data for høstsemesteret. Dette omfatter data for gjennomføring av fagskolepoeng per semester i tidsperioden 01.07 - 31.12 foregående år.

Dataformat for rapportering: For institusjoner som benytter et studieadministrativt system tas data ut fra dette iht. de datafeltene (variablene) som er spesifisert for denne tabellen. Data genereres ut som en tekstfil uten kolonneheading og med semikolon (;) som skilletegn mellom datafeltene, jf.; http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/rapportering/filformat.action

Institusjoner uten et slikt system kan bruke Excel-malen for denne tabellen. Malen må følges og alle datafelt (kolonner) må fylles ut.

Variablene

Variabel Type
Fagskolenummer int
Studiestedsnummer int
Årstall int
Semester int
Utdanningstilbudets kode varchar(20)
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Gjennomførte fagskolepoeng decimal(5,2)

Forklaring til variablene

Fagskolenummer

Nummeret tildeles av DBH-F når skoletilbyder tar kontakt for å få opprettet profil på en ny fagskole. Det identifiserer skolen i DBH-Fs database. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret i oversikten over registrerte skoletilbydere, jmf: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Studiestedsnummer

Nummeret tildeles av DBH-F når skoletilbyder tar kontakt for å få opprettet profil på et nytt studiested. Det identifiserer studiestedet i DBH-Fs database. For allerede registrerte studiesteder finner man studiestedsnummeret i oversikten over registrerte skoletilbydere, jmf: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Dersom en fagskole tilbyr samme utdanningen på ulike studiesteder, må utdanningen rapporteres for hvert studiested.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Utdanningstilbudets kode

Fagskolens lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud. Det er fagskolen selv som tilordner denne koden. Dette er en kort kode som inngår i alle datatabellene som skal leveres til DBH-F. Dersom utdanningstilbudet er rapportert inn før til DBH-F skal samme kode som ved tidligere rapportering fylles inn her.

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er et krav at alle studenter som har norsk fødselsnummer rapporteres inn med dette. Skolen må registrere fødselsnummer på alle norske studenter for at rapporteringen skal kunne godkjennes og publiseres.

Fødselsnummeret skal være gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist. Dataleveringssystemet tillater både norske, danske og svenske fødselsnummer, i tillegg til D-nummer.

Opprettelse av fiktivt nummer:
Dersom fødselsnummeret er ukjent fordi studenten er fra utlandet, eller studenten har et utenlandsk fødselsnummer som ikke faller inn i noen av de ovvennevnte kategoriene, registreres det et midlertidig fiktivt nummer slik: Fødselsdato + første bokstav i etternavnet og første bokstav i fornavnet + fagskolenummer. Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har etternavnet Hjort Nilsen og fornavnet Per Kristian, og fagskolennummer er 222. Nummeret registreres da som 010185HP222. (Data fra studenter med fiktive fødselsnummer blir ikke oversendt til Lånekassen).

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Gjennomførte fagskolepoeng

Den enkelte students antall fullførte fagskolepoeng for det aktuelle semester. For vårsemesteret er dette studentens antall gjennomførte fagskolepoeng i tiden 01.01 – 30.06. For høstsemesteret er dette avlagte fagskolepoeng i tiden 01.7 – 31.12. Studenter som har gjennomført 0 fagskolepoeng for den aktuelle tidsperioden skal også registreres.

Som norm tar en student som studerer på fulltid 30 fagskolepoeng per semester.