Bestått utdanningstilbud

Definisjon

Tabellen omfatter alle studenter som har gjennomført og bestått hele utdanningstilbudet de er tatt opp til, med rett til dokumentasjon i form av vitnemål.

Fra og med rapportering til fristen 15. august 2016 er datoene for telletidspunkt endret, slik at telletidspunkt i filene for «Bestått utdanningstilbud» og «Avsluttende vurdering» de samme; 15.01–01.08 for vårsemesteret, og 02.08–14.01 for høstsemesteret.

Variablene

Variabel Type
Fagskolenummer int
Studiestedsnummer int
Årstall int
Semester int
Utdanningstilbudets kode varchar(20)
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Karakter char(1)
Dato for bestått date

Forklaring til variablene

Fagskolenummer

Nummeret tildeles av DBH-F når skoletilbyder tar kontakt for å få opprettet profil på en ny fagskole. Det identifiserer skolen i DBH-Fs database. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret i oversikten over registrerte skoletilbydere, jmf: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Studiestedsnummer

Nummeret tildeles av DBH-F når skoletilbyder tar kontakt for å få opprettet profil på et nytt studiested. Det identifiserer studiestedet i DBH-Fs database. For allerede registrerte studiesteder finner man studiestedsnummeret i oversikten over registrerte skoletilbydere, jmf: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Dersom en fagskole tilbyr samme utdanningen på ulike studiesteder, må utdanningen rapporteres for hvert studiested.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Utdanningstilbudets kode

Fagskolens lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud. Det er fagskolen selv som tilordner denne koden. Dette er en kort kode som inngår i alle datatabellene som skal leveres til DBH-F. Dersom utdanningstilbudet er rapportert inn før til DBH-F skal samme kode som ved tidligere rapportering fylles inn her.

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er et krav at alle studenter som har norsk fødselsnummer rapporteres inn med dette. Skolen må registrere fødselsnummer på alle norske studenter for at rapporteringen skal kunne godkjennes og publiseres.

Fødselsnummeret skal være gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist. Dataleveringssystemet tillater både norske, danske og svenske fødselsnummer, i tillegg til D-nummer.

Opprettelse av fiktivt nummer:
Dersom fødselsnummeret er ukjent fordi studenten er fra utlandet, eller studenten har et utenlandsk fødselsnummer som ikke faller inn i noen av de ovvennevnte kategoriene, registreres det et midlertidig fiktivt nummer slik: Fødselsdato + første bokstav i etternavnet og første bokstav i fornavnet + fagskolenummer. Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har etternavnet Hjort Nilsen og fornavnet Per Kristian, og fagskolennummer er 222. Nummeret registreres da som 010185HP222. (Data fra studenter med fiktive fødselsnummer blir ikke oversendt til Lånekassen).

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Karakter

Gyldige verdier:
Verdien 1: Benyttes for karakteren "Bestått". Studenten må ha bestått samtlige emner i utdanningen for å få en sluttvurdering tilsvarende Bestått.

Verdiene A-E: Benyttes dersom det skulle forekomme tilfeller der fagskolen benytter karakterskalaen A-E for hele utdanningstilbudet. Her tilsvarer A-E graderinger av Bestått.

Etter fristen 15. august 2012 er verdien 0: Ikke bestått, og verdien X (Avbrutt) ikke lenger gyldige verdier.

Dato for bestått

Dato for når studenten har bestått siste eksamen og dermed fullført utdanningen. Fra og med rapportering til fristen 15. august 2016 er datoene for telletidspunkt endret, slik at telletidspunkt i filene for «Bestått utdanningstilbud» og «Avsluttende vurdering» blir de samme; 15.01–01.08 for vårsemesteret, og 02.08–14.01 for høstsemesteret. NB! For at ingen studenter skal falle utenfor rapporteringen, er telletidspunkt i overgangsfasen satt til 01.01–01.08. Dette gjelder kun til rapporteringsfristen 15. august 2016. For alle detaljer rundt dette, se mail utsendt 07.juni.

For studenter som har bestått utdanningen et tidligere semester uten at denne allerede er rapportert inn, kan dette etterrapporteres i filen, med en dato som kan ligge tilbake i tid, og er uavhengig av rapporteringsperioden.