Bestått utdanningstilbud

Definisjon

Tabellen omfatter alle studenter som har gjennomført utdanningstilbudet de er tatt opp til.

Utdanningstilbudet kan være en vitnemålsgivende utdanning (30-120 sp.), eller en kort utdanning som gir uttelling i studiepoeng, det vil si utdanninger på mindre enn 30 studiepoeng som enkeltstående emner, inkludert tilbud gjennom bransjeprogram og industrifagskolen m.m.

Tidsintervall for filene «Bestått utdanningstilbud» og «Avsluttende vurdering» er 15.01–01.08 for vårsemesteret og 02.08–14.01 for høstsemesteret.

Variablene

Variabel Type
Fagskolenummer int
Studiestedsnummer int
Årstall int
Semester int
Utdanningstilbudets kode varchar(20)
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Karakter char(1)
Dato for bestått date
Dato for avbrutt date

Forklaring til variablene

Fagskolenummer

Nummeret tildeles i DBH-F når fagskolen tar kontakt for å opprette ny profil. Det identifiserer fagskolen i databasen. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret her: https://fagskole.nsd.no/dok/orgdata.

Studiestedsnummer

Nummeret tildeles i DBH-F når en fagskole tar kontakt for å få opprettet profil på et nytt studiested. Det identifiserer studiestedet i databasen. For allerede registrerte studiesteder finner man studiestedsnummeret her: https://fagskole.nsd.no/dok/orgdata.

Årstall

Angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Utdanningstilbudets kode

Fagskolens lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud. Det er fagskolen selv som tilordner denne koden. Dette er en kort kode som inngår i alle datatabellene som skal leveres til DBH-F. Dersom utdanningstilbudet er rapportert inn før til DBH-F skal samme kode som ved tidligere rapportering fylles inn her.

For korte utdanninger under 30?studiepoeng som enkeltstående emner, inkludert tilbud gjennom bransjeprogram og industrifagskolen m.m.: Samlekoden ENKELT kan ikke lenger benyttes. Disse skal nå også rapporteres inn med egen, unik tilbudskode.?

Dersom skolen ikke har en egen tilbudskode,?kan emnekoden gjenbrukes også som tilbudskode. NB! Det er ikke mulig å gjenbruke bruke tilbudskoden til utdanningstilbudet innholdet i den kortere utdanningen er hentet fra.?


Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er et krav at alle studenter som har norsk fødselsnummer rapporteres inn med dette. Skolen må registrere fødselsnummer på alle norske studenter for at rapporteringen skal kunne godkjennes og publiseres.

Fødselsnummeret skal være gyldig iht. reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist. Dataleveringssystemet tillater både norske, danske og svenske fødselsnummer, i tillegg til D-nummer.

Opprettelse av fiktivt nummer:
Dersom fødselsnummeret er ukjent fordi studenten er fra utlandet, eller studenten har et utenlandsk fødselsnummer som ikke faller inn i noen av de ovennevnte kategoriene, registreres det et midlertidig fiktivt nummer slik: Fødselsdato (ddmmyy, 6 siffer) + første bokstav i etternavnet + første bokstav i fornavnet + fagskolenummer. Eksempel: En person har fødselsdato 1. mai 1985, har etternavnet Hjort Nilsen og fornavnet Per Kristian, og fagskolennummeret er 222. Nummeret registreres da som 010585HP222. (Data fra studenter med fiktive fødselsnummer blir ikke oversendt til Lånekassen).

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Karakter

Gyldige verdier:

Verdiene A-E: Benyttes dersom fagskolen benytter karakterskalaen A-E som samlekarakter for hele utdanningstilbudet.

Verdien 1: Benyttes for karakteren "Bestått". Studenten må ha bestått samtlige emner i utdanningen for å få en sluttvurdering tilsvarende "Bestått".

Verdien G: For tilfeller der studenten har fulgt utdanningen for kompetanseheving, men gjennomført uten avsluttende vurdering (eksamen), og dermed ikke får uttelling i studiepoeng.

Verdien X: Studenten har avbrutt studiet.

Dato for bestått

Dato for når studenten har bestått siste eksamen og dermed fullført utdanningen. For studenter som gjennomfører kortere utdanninger uten eksamen registreres datoen studenten har gjennomført.

Dersom studenten har avbrutt, verdien NULL.

For studenter som har bestått utdanningen et tidligere semester uten at denne allerede er rapportert inn, kan dette etterrapporteres i filen, med en dato som kan ligge tilbake i tid, og er uavhengig av rapporteringsperioden.

Dato for avbrutt

Dato for når studenten har avbrutt sin utdanning registreres. Dette gjelder studenter som har startet utdanningen, vært rapportert inn som aktive studenter, og deretter sluttet.

Dato som registreres er siste registrerte oppmøtedato, eller, dersom skolen ikke har dette, registreres dato for når skolen har mottatt bekreftelsen på at studenten har avbrutt utdanningen.

Sluttdatoen må være innenfor telletidspunktet for filen som leveres; senest 01.08 for vårsemesteret, og senest 14.01 for høstsemesteret. (Studenter som slutter etter disse datoene rapporteres inn på neste rapportering).

For studenter som har bestått benyttes verdien NULL.