Utdanningstilbud

Definisjon

Med utdanningstilbud menes NOKUT-godkjente fagskoletilbud.

Alle tilbud som er godkjent av NOKUT, også de som ikke er aktive, skal rapporteres inn om studiestedet tilbudet er godkjent for allerede er opprettet med kode i DBH-F.

All informasjon som rapporteres må stemme overens med NOKUT-godkjenningen.

Dersom en fagskole tilbyr samme utdanningen på ulike studiesteder, må utdanningen rapporteres for hvert studiested.

Det er bare utdanningstilbudet slik det godkjent av NOKUT eller fagskole/skoletilbyder som skal rapporteres og ikke de enkelte klassene tilknyttet hvert utdanningstilbud.

Tabellen skal også inkludere alle korte utdanninger som gir uttelling i studiepoeng, det vil si utdanninger på mindre enn 30 studiepoeng som enkeltstående emner, inkludert tilbud gjennom bransjeprogram og industrifagskolen m.m.

Utdanningstilbud rapporteres to ganger i året: 15. mars (vårsemester) og 15. oktober (høstsemester). Dersom det er endringer i utdanningstilbudene skal data også leveres til fristen 15. august.

Variablene

Variabel Type
Fagskolenummer int
Studiestedsnummer int
Årstall int
Semester int
Utdanningstilbudets kode varchar(20)
Utdanningstilbudets navn varchar(200)
Utdanningstilbudets studiepoeng decimal(5,2)
Andel av heltid decimal(3,2)
Utdanningsform smallint
Antall samlingsdager smallint
Studentbetaling, hele utdanningstilbudet int
Finansieringsform smallint
Godkjenningsinstans smallint
Godkjenningsdato date
Utdanningstilbudets startdato date
Utdanningstilbudets sluttdato date
SSBs kode (NUS-kode) char(6)
Type utdanningstilbud int

Forklaring til variablene

Fagskolenummer

Nummeret tildeles i DBH-F når fagskolen tar kontakt for å opprette ny profil. Det identifiserer fagskolen i databasen. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret her: https://fagskole.nsd.no/dok/orgdata.

Studiestedsnummer

Nummeret tildeles i DBH-F når en fagskole tar kontakt for å få opprettet profil på et nytt studiested. Det identifiserer studiestedet i databasen. For allerede registrerte studiesteder finner man studiestedsnummeret her: https://fagskole.nsd.no/dok/orgdata.

Årstall

Angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Utdanningstilbudets kode

Fagskolens lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud. Det er fagskolen selv som tilordner denne koden. Dette er en kort kode som inngår i alle datatabellene som skal leveres til DBH-F. Dersom utdanningstilbudet er rapportert inn før til DBH-F skal samme kode som ved tidligere rapportering fylles inn her.

For korte utdanninger under 30?studiepoeng som enkeltstående emner, inkludert tilbud gjennom bransjeprogram og industrifagskolen m.m.: Samlekoden ENKELT kan ikke lenger benyttes. Disse skal nå også rapporteres inn med egen, unik tilbudskode.?

Dersom skolen ikke har en egen tilbudskode,?kan emnekoden gjenbrukes også som tilbudskode. NB! Det er ikke mulig å gjenbruke bruke tilbudskoden til utdanningstilbudet innholdet i den kortere utdanningen er hentet fra.?


Utdanningstilbudets navn

Det er et krav fra NOKUT at det NOKUT-godkjente navnet på et utdanningstilbud benyttes i alle sammenhenger. Det vil også si i rapporteringen til DBH-F. Navnet som skal rapporteres inn skal altså være identisk med det NOKUT-godkjente navnet på tilbudet i NOKUTs liste over godkjente fagskoletilbud. (Ønskes det å benytte et annet navn på tilbudet enn det NOKUT-godkjente, må skolen søke NOKUT om en navneendring).

For korte utdanninger under 30?studiepoeng som enkeltstående emner, inkludert tilbud gjennom bransjeprogram og industrifagskolen m.m.: Navnet skolen har gitt utdanningen benyttes.


Utdanningstilbudets studiepoeng

For alle korte utdanninger som gir uttelling i studiepoeng, det vil si utdanninger på mindre enn 30 studiepoeng som enkeltstående emner, inkludert tilbud gjennom bransjeprogram og industrifagskolen m.m. registreres antall studiepoeng tilhørende dette.

Det som registreres er altså ikke det totale antall studiepoeng utdanningstilbudet innholdet i den kortere utdanningen er hentet fra, men kun omfanget av studiepoeng for den korte utdanningen. Utdanningstilbudets omfang i form av antall studiepoeng. Det totale antallet studiepoeng for hele utdanningstilbudet skal rapporteres inn her. Som norm tilordnes 60 studiepoeng per år for et utdanningstilbud som går på heltid. For mer informasjon, se Kunnskapsdepartementets forskrift om fagskoleutdanning

Andel av heltid

Her angis andel av heltid i forhold til normert fulltidsstudium. Fulltidsstudier rapporteres som 1.0 andel av heltid. For utdanningstilbud organisert på deltid beregnes andel av heltid på grunnlag av et tilsvarende program organisert som fulltidsstudium.
Noen eksempler: Et utdanningstilbud på 60 studiepoeng organisert på deltid over to år: 0,5 andel av heltid. Et utdanningstilbud på 30 poeng som går over to semestre: 0,5 andel av heltid. Et utdanningstilbud på 15 poeng som går over ett semester: 0.5 andel av heltid. Et utdanningstilbud på 15 poeng som går over to semestre: 0.25 andel av heltid, etc.

Omregning av registrerte studenter til heltidsekvivalenter gjøres slik:
Hvis studiepoeng/heltid <= 30 så sum(antall*studiepoeng)/30
Hvis studiepoeng/heltid > 30 så sum(antall*heltid)

Utdanningsform

Angir studieformen det enkelte utdanningstilbud har NOKUT-godkjenning for. Gyldige verdier:
1: Stedbasert undervisning
2: Nettbasert undervisning
3: Nettbasert med samlinger

Antall samlingsdager

Dette feltet er kun relevant for utdanningstilbud med utdanningsform 3: Nettbasert med samlinger. For disse skal det oppgis totalt antall samlingsdager for hele utdanningstilbudet. For alle stedsbaserte og rene nettbaserte tilbud registreres verdien NULL i feltet.

Studentbetaling, hele utdanningstilbudet

Her registreres skolepenger for utdanningstilbudet som helhet, oppgitt i antall kroner. Beløpet spesifiseres i antall hele kroner per tilbud.

For korte utdanninger under 30?studiepoeng som enkeltstående emner, inkludert tilbud gjennom bransjeprogram og industrifagskolen m.m.: Registrer beløpet for den korte utdanningen.


Finansieringsform

I dette feltet registreres finansieringen av utdanningstilbudet.
Gyldige verdier:
1: Tilbudet er fullstendig finansiert fra offentlig tilskudd.
2: Tilbudet er delvis finansiert av offentlig tilskudd og andre midler (skolepenger etc).
3: Tilbudet har ingen offentlige tilskudd, dvs er fullfinansiert av skolepenger/andre eksterne tilskudd.

Godkjenningsinstans

Angir hvem som har godkjent utdanningstilbudet.
Gyldige verdier:
1: Godkjent av NOKUT
2: Områdegodkjenning

Godkjenningsdato

Dato for når utdanningstilbudet ble vedtatt godkjent av godkjenningsinstansen. Samsvarer med godkjenningsdato i NOKUT-godkjenningen.
Gyldig format: ÅÅÅÅ-MM-DD.

Utdanningstilbudets startdato

Dato for første gang utdanningstilbudet startet opp ved studiestedet.

Gyldig format: ÅÅÅÅ-MM-DD.

Dersom startdato for et eksisterende tilbud er ukjent, registreres verdien 1900-01-01.
Dersom tilbudet ikke er igangsatt, registreres verdien NULL.

Utdanningstilbudets sluttdato

Rapporteres kun i de tilfellene der utdanningstilbudet er vedtatt opphørt som et eget undervisningstilbud. Gyldig format: ÅÅÅÅ-MM-DD. For aktive tilbud og planlagte tilbud registreres verdien NULL.

SSBs kode (NUS-kode)

Siden SSB i dag ikke tildeler NUS-koder til disse kortere utdanningene, rapporterer skolen NUS-koden til utdanningstilbudet innholdet i den kortere utdanningen er hentet fra, evt. for tverrfaglige: 999999.  Alle NOKUT-godkjente utdanningstilbud er tildelt en NUS-kode. Dette er koden for Statistisk sentralbyrås klassifikasjonsystem av utdanninger, Norsk standard for utdanningsgruppering. Systemet administreres og vedlikeholdes av SSB. Kontakt NOKUT dersom dere mangler NUS-kode for et utdanningstilbud. Feltet er obligatorisk.


Type utdanningstilbud

Gyldige verdier:
  1. Vitnemålsgivende utdanning (30 - 120 stp.)
For utdanninger under 30 stp:
  1. Bransjeprogram (også vitnemålsgivende)
  2. Industrifagskolen
  3. Alle andre kortere utdanninger