Avsluttende Vurdering

Definisjon

Med avsluttende vurdering menes enhver vurdering som har betydning for fremdrift i utdanningen eller for sluttresultatet jf. fagskoleloven § 7 andre ledd. Det som skal rapporteres her er avsluttende vurdering i et emne, og som ender opp med en selvstendig karakter som fremkommer på vitnemålet. Omfanget tilsvarer emnets antall studiepoeng. Studenten skal altså ha fullført emnet før det rapporteres inn.

Tabellen skal også inkludere avsluttende vurdering for alle korte utdanninger som gir uttelling i studiepoeng, det vil si utdanninger på mindre enn 30 studiepoeng som enkeltstående emner, inkludert tilbud gjennom bransjeprogram og industrifagskolen m.m.

Ved gjentak av avsluttende vurdering i samme semester er det alltid den siste forekomsten som er gjeldende, unntaket er hvis studenten går fra bestått til ikke bestått resultat. I slike tilfeller vil det beståtte resultatet fortsatt være det gyldige. Det ikke beståtte resultatet må i slike tilfeller ikke rapportertes til DBH-F.

Data om avsluttende vurderinger rapporteres to ganger i året: 15. august for vårsemesteret og 15. mars for høstsemesteret (det foregående år). Data for vårsemesteret omfatter avsluttende vurderinger avlagt i tiden 15.01 - 01.08. Data for høstsemesteret omfatter avsluttende vurderinger avlagt i tiden 02.08 - 14.01.

Variablene

Variabel Type
Fagskolenummer int
Studiestedsnummer int
Årstall int
Semester int
Utdanningstilbudets kode varchar(20)
Emnekode char(20)
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Karakter char(1)
Resultatform int
Gjentak eller karakterendring tinyint
Dato for avlagt avsluttende vurdering date
Godskriving/fritak char(1)
Utdanningsform smallint

Forklaring til variablene

Fagskolenummer

Nummeret tildeles i DBH-F når fagskolen tar kontakt for å opprette ny profil. Det identifiserer fagskolen i databasen. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret her: https://fagskole.nsd.no/dok/orgdata.

Studiestedsnummer

Nummeret tildeles i DBH-F når en fagskole tar kontakt for å få opprettet profil på et nytt studiested. Det identifiserer studiestedet i databasen. For allerede registrerte studiesteder finner man studiestedsnummeret her: https://fagskole.nsd.no/dok/orgdata.

Årstall

Angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Utdanningstilbudets kode

Fagskolens lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud. Det er fagskolen selv som tilordner denne koden. Dette er en kort kode som inngår i alle datatabellene som skal leveres til DBH-F. Dersom utdanningstilbudet er rapportert inn før til DBH-F skal samme kode som ved tidligere rapportering fylles inn her.

For korte utdanninger under 30?studiepoeng som enkeltstående emner, inkludert tilbud gjennom bransjeprogram og industrifagskolen m.m.: Samlekoden ENKELT kan ikke lenger benyttes. Disse skal nå også rapporteres inn med egen, unik tilbudskode.?

Dersom skolen ikke har en egen tilbudskode,?kan emnekoden gjenbrukes også som tilbudskode. NB! Det er ikke mulig å gjenbruke bruke tilbudskoden til utdanningstilbudet innholdet i den kortere utdanningen er hentet fra.?


Emnekode

Institusjonens lokale kode/identifikator for emner.

Angående fagskoler: Emnekoden skal være unik for emnet. Dersom emnet er rapportert inn tidligere skal samme kode benyttes. For fagskolene kan emnekoden maks inneholde 9 tegn, mellomrom inkludert (krav fra Lånekassen).

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er et krav at alle studenter som har norsk fødselsnummer rapporteres inn med dette. Skolen må registrere fødselsnummer på alle norske studenter for at rapporteringen skal kunne godkjennes og publiseres.

Fødselsnummeret skal være gyldig iht. reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist. Dataleveringssystemet tillater både norske, danske og svenske fødselsnummer, i tillegg til D-nummer.

Opprettelse av fiktivt nummer:
Dersom fødselsnummeret er ukjent fordi studenten er fra utlandet, eller studenten har et utenlandsk fødselsnummer som ikke faller inn i noen av de ovennevnte kategoriene, registreres det et midlertidig fiktivt nummer slik: Fødselsdato (ddmmyy, 6 siffer) + første bokstav i etternavnet + første bokstav i fornavnet + fagskolenummer. Eksempel: En person har fødselsdato 1. mai 1985, har etternavnet Hjort Nilsen og fornavnet Per Kristian, og fagskolennummeret er 222. Nummeret registreres da som 010585HP222. (Data fra studenter med fiktive fødselsnummer blir ikke oversendt til Lånekassen).

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Karakter

Gyldige verdier:
  • Karakterskalaen A-F. Rapporteres med bokstavene A-F
  • Bestått rapporteres med verdien 1
  • Ikke bestått rapporteres med verdien 0
  • For kortere utdanninger rapporteres her kun på studenter som har tatt eksamen og får uttelling for utdanningen i form av studiepoeng.

Resultatform

Ved enkelte fagskoler, i all hovedsak i fylkeskommunal sektor, blir noen studenter trukket ut til eksamen i emnet. Disse studentene får to karakterer i samme emnet, både en standpunktkarakter og en eksamenskarakter, som begge fremkommer på vitnemålet. For disse studentene skal både emnekarakter og eksamenskarakter rapporteres.

For øvrige studenter som bare får én karakter i emnet som fremkommer på vitnemålet rapporteres verdien 1. Dette gjelder også de studentene som har eksamen som vurderingsform, men som bare får én karakter i emnet. Det avgjørende er altså om studenten får en eller to karakter i emnet. Dersom studenten bare får én karakter i emnet skal det rapporteres verdien 1.

Gyldige verdier: 1: Emnekarakter. 2: Eksamenskarakter.

Gjentak eller karakterendring

Et gjentak er et tilfelle der studenten på nytt har tatt avsluttende vurdering i samme emne som i et tidligere semester.

Dersom studenten har fått endret karakteren i et emne, (feks. etter klage), kan endringen rapporteres som «omgjøring av karakter». Dette gjelder kun hvis den opprinnelige karakteren tidligere er rapportert inn til DBH-F.

Gyldige verdier:
1: Gjentak av tidligere bestått resultat.
2: Gjentak av tidligere ikke bestått resultat.
3. Omgjøring av karakter.
0: Hverken gjentak eller omgjøring.

Dato for avlagt avsluttende vurdering

Dato for når studenten avla avsluttende vurdering i emnet. Rapporteringsperioden er for vårsemesteret 15.01 til 01.08, og for høstsemesteret 02.08 til 14.01. I de tilfeller der studenten tok flere avsluttende vurderinger i samme emne innenfor samme rapporteringsperiode, rapporteres kun dato for siste beståtte avlagte vurdering.

Unntaksvis kan avsluttende vurdering rapporteres inn med dato som ligger utenfor rapporteringsperioden:
  • For studenter med innpass/fritak rapporteres dato for godkjenning av innpass/fritak i dette feltet. Denne datoen kan ligge tilbake i tid, og er uavhengig av rapporteringsperioden.
  • For studenter som et tidligere semester har avlagt en avsluttende vurdering som ikke er blitt rapportert inn, kan denne etterrapporteres i denne filen, med en dato som kan ligge tilbake i tid, og er uavhengig av rapporteringsperioden.

Godskriving/fritak

Gyldige verdier:
F: Fritak (Emner studenten har fått fritak for, for eksempel på bakgrunn av arbeidserfaring).
I: Godskriving (Emner studenten har fått godskriving for på bakgrunn av tidligere utdanning).
NULL: Dersom feltet ikke er aktuelt for studenten, registreres verdien NULL i feltet.

Som hovedregel skal godskriving/fritak rapporteres inn ved første rapportering etter at studenten har fått godkjent godskriving/fritak. Datoen studenten fikk godkjent godskriving/fritak, rapporteres i feltet "Dato for avlagt avsluttende vurdering".

Utdanningsform

For avsluttende vurdering skal denne leveres dersom det er avvik fra oppgitt utdanningsform til utdanningstlibudet, altså dersom studenten har tatt emnet på en annen utdanningsform en den som ellers er oppgitt. Dersom det ikke eksisterer avvik leveres verdien NULL.
 Angir studieformen det enkelte utdanningstilbud har NOKUT-godkjenning for. Gyldige verdier:
1: Stedbasert undervisning
2: Nettbasert undervisning
3: Nettbasert med samlinger