Kommentar til endringer på over 20% i avlagte studiepoengsenheter

Definisjon

Med bakgrunn i fagskolenes rapportering av fjorårets studiepoengproduksjon til DBH-F, skal fagskolene forklare endringer på over 20% i avlagte studiepoengsenheter fra ett år til det neste.

Endringskommentaren leveres via dataleveringsportalen Dimp. Innlogging til dataleveringen er tilgjengelig via; https://dbhdatalevering.nsd.no/dimp/

I Dimp vil fagskolen ha mulighet til å skrive inn en endringskommentar dersom skolen har endringer på over 20% i avlagte studiepoengsenheter. Det er kun skoler med endringer på mer enn 20% som skal rapportere.

DBH-F sender ut e-post med all nødvendig informasjon til skolene dette gjelder i forkant av hver rapportering.