Nye studieplasser med tilskudd

Variablene

Variabel Type
Årstall int
Institusjonskode char(4)
Fagskolenummer int
Fagskolens navn varchar(200)
Studiestedsnummer int
Studiestedets navn varchar(200)
Utdanningstilbudets kode varchar(20)
Utdanningstilbudets navn varchar(200)
Tilskudd til nye studieplasser int

Forklaring til variablene

Årstall

Årstallet angir hvilket år rapporterte data gjelder for.

Institusjonskode

Firesifret kode utarbeidet av NSD for identifikasjon av hver enkel institusjon.

Fagskolenummer

Nummeret tildeles av DBH-F når fagskole tar kontakt for å opprette ny profil. Det identifiserer fagskolen i DBH-Fs database. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret her: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Fagskolens navn

Fagskolens fulle navn. (Ved registrering av fagskolenummer i kolonne C, registreres fagskolens navn automatisk.)

Studiestedsnummer

Nummeret tildeles av DBH-F når en fagskole tar kontakt for å få opprettet profil på et nytt studiested. Det identifiserer studiestedet i DBH-Fs database. For allerede registrerte studiesteder finner man studiestedsnummeret her: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Dersom en fagskole tilbyr samme utdanningen på ulike studiesteder, må utdanningen rapporteres for hvert studiested.

Studiestedets navn

Studiestedets fulle navn. (Ved registrering studiestedsnummer i kolonne E, registreres studiestedets navn automatisk).

Utdanningstilbudets kode

Fagskolens lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud. Det er fagskolen selv som tilordner denne koden. Dette er en kort kode som inngår i alle datatabellene som skal leveres til DBH-F. Dersom utdanningstilbudet er rapportert inn før til DBH-F skal samme kode som ved tidligere rapportering fylles inn her.

Utdanningstilbudets navn

Det er et krav fra NOKUT at det NOKUT-godkjente navnet på et utdanningstilbud benyttes i alle sammenhenger. Det vil også si i rapporteringen til DBH-F. Navnet som skal rapporteres inn skal altså være identisk med det NOKUT-godkjente navnet på tilbudet: NOKUTs liste over godkjente fagskoletilbud. (Ønskes det å benytte et annet navn på tilbudet enn det NOKUT-godkjente, må skolen søke NOKUT om en navneendring).

Tilskudd til nye studieplasser

Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet via DIKU til nye studieplasser. Oppgies i hele kroner for hvert angitt utdanningstilbud.