Oppdatering av fødselsnummer

Definisjon

I denne tabellen rapporteres endringer fra midlertidige fødselsnummer til gyldige norske fødselsnummer. (Dette gjelder fiktive fødselsnummer, D-nummer, ugyldige nummer etc.)

Endringstabellen benyttes først og fremst ved oppdatering av fødselsnummer for utenlandske studenter som tidligere er gitt et midlertidig/fiktivt nummer i påvente av norsk fødselsnummer, og som så har mottatt et gyldig, norsk fødselsnummer. Endringstabellen kan også benyttes til å rette opp tilfeller der et fødselsnummer i en tidligere rapportering er rapportert inn feil.

Variablene

Variabel Type
Fagskolenummer int
Årstall int
Semester int
Midlertidig fødselsnummer char(11)
Fødselsnummer char(11)
Fødselsdato date
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)

Forklaring til variablene

Fagskolenummer

Nummeret tildeles av DBH-F når skoletilbyder tar kontakt for å få opprettet profil på en ny fagskole. Det identifiserer skolen i DBH-Fs database. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret i oversikten over registrerte skoletilbydere, jmf: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Midlertidig fødselsnummer

Nummeret studenten tidligere er rapportert inn med. Dette kan være et midlertidig eller fiktivt fødselsnummer, D-nummer, eller tidligere feilregistrert nummer.

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er et krav at alle studenter som har norsk fødselsnummer rapporteres inn med dette. Skolen må registrere fødselsnummer på alle norske studenter for at rapporteringen skal kunne godkjennes og publiseres.

Fødselsnummeret skal være gyldig iht reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist. Dataleveringssystemet tillater både norske, danske og svenske fødselsnummer, i tillegg til D-nummer.

Opprettelse av fiktivt nummer:
Dersom fødselsnummeret er ukjent fordi studenten er fra utlandet, eller studenten har et utenlandsk fødselsnummer som ikke faller inn i noen av de ovvennevnte kategoriene, registreres det et midlertidig fiktivt nummer slik: Fødselsdato + første bokstav i etternavnet og første bokstav i fornavnet + fagskolenummer. Eksempel: En person har fødselsdato 010185, har etternavnet Hjort Nilsen og fornavnet Per Kristian, og fagskolennummer er 222. Nummeret registreres da som 010185HP222. (Data fra studenter med fiktive fødselsnummer blir ikke oversendt til Lånekassen).

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn er ikke er kjent gis verdien UKJENT).