Søknader

Definisjon

Søknader omfatter samtlige søknader om opptak til utdanningstilbud som fagskolen tilbyr offentligheten. Dette omfatter samtlige søkere til offentlig- og privateide fagskoler som tilbyr fagskoleutdanning i Norge, og inkluderer både lokalt opptak ved fagskolene og opptak via Nasjonalt opptakskontor i fylkeskommunal sektor. Rapporteringen omfatter totalt antall søkere og antall kvinnelige søkere. For detaljert spesifikasjon av de ulike opplysningene i tabellen, jmf. forklaring av feltene nedenfor.

Data rapporteres én gang årlig. Til rapporteringsfristen 15. mars teller man alle søknader fra personer som har søkt om opptak foregående år. Søknadene fordeles på vårsemester: 01.01- 30.06 og høstsemester: 01.07- 31.12. Det vil si at fagskolene leverer to filer med søknadsdata, en for vår og en for høst.

Søknadstallene i tabellen tilsvarer det totale antallet søknader institusjonen mottok foregående år. Det vil si at dersom søkeren har søkt på flere utdanningstilbud ved institusjonen eller ved andre institusjoner så skal hver av disse søknadene telles. Det som telles er altså det totale antallet mottatte søknader.

Variablene

Variabel Type
Fagskolenummer int
Studiestedsnummer int
Årstall int
Semester int
Utdanningstilbudets kode varchar(20)
Antall søknader totalt int
Antall søknader fra kvinnelige søkere int

Forklaring til variablene

Fagskolenummer

Nummeret tildeles av DBH-F når fagskole tar kontakt for å opprette ny profil. Det identifiserer fagskolen i DBH-Fs database. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret her: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Studiestedsnummer

Nummeret tildeles av DBH-F når en fagskole tar kontakt for å få opprettet profil på et nytt studiested. Det identifiserer studiestedet i DBH-Fs database. For allerede registrerte studiesteder finner man studiestedsnummeret her: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Dersom en fagskole tilbyr samme utdanningen på ulike studiesteder, må utdanningen rapporteres for hvert studiested.

Årstall

Årstallet angir hvilket år rapporterte data gjelder for.

Semester

Søknadene fordeles på vårsemester: 01.01- 30.06 og høstsemester: 01.07- 31.12.
 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Utdanningstilbudets kode

Fagskolens lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud. Det er fagskolen selv som tilordner denne koden. Dette er en kort kode som inngår i alle datatabellene som skal leveres til DBH-F. Dersom utdanningstilbudet er rapportert inn før til DBH-F skal samme kode som ved tidligere rapportering fylles inn her.

Antall søknader totalt

Antall søknader totalt på utdanningstilbudet i den aktuelle perioden.
Fagskolene rapporterer alle søknader fra foregående kalenderår fordelt på to filer, for vår- og høstsemester, til fristen 15. mars.

Antall søknader fra kvinnelige søkere

Antall søknader fra kvinnelige søkere totalt på utdanningstilbudet i den aktuelle perioden
Fagskolene rapporterer alle søknader fra kvinnelige søkere fra foregående kalenderår fordelt på to filer, for vår- og høstsemester, til fristen 15. mars.