Emne

Definisjon

Med Emne menes minste resultatbærende enhet som gir uttelling i form av fagskolepoeng, altså alle enheter som gir en selvstendig karakter og som studenten må bestå for å få godkjent et vitnemålsgivende utdanningstilbud. Emnet skal fremkomme i det ferdige vitnemålet. Hva som anvendes som begrep for den minste resultatbærende enheten varierer fra fagskole til fagskole (modul, fag, emne). I denne spesifikasjonen brukes begrepet emne.

Ved rapportering av emner må antall fagskolepoeng alltid være identisk, også på tvers av semester og utdanningstilbud. Gjøres det endringer i emnets omfang i form av fagskolepoeng fra ett semester/undervisningsår til et annet, skal emnet alltid registreres som et nytt emne. Dette betyr at det ikke kan være ulikheter i antallet fagskolepoeng registrert på samme emne (på samme emnekode), det må være identisk fra rapportering til rapportering.

(Uregelmessigheter her vil kunne føre til at studenter får avslag på søknad eller omgjort lån til stipend hos Lånekassen på feil grunnlag.)

Dersom emnet er tilknyttet flere utdanningstilbud, må emnet rapporteres for hvert utdanningstilbud.

For mer informasjon, se Forskrift om fagskoleutdanning, fastsatt 1. august 2013: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Rundskriv/2013/Forskrift_om_fagskoleutdanning_fast[...]

Variablene

Variabel Type
Fagskolenummer int
Studiestedsnummer int
Årstall int
Semester int
Utdanningstilbudets kode varchar(20)
Emnekode char(20)
Emnenavn varchar(250)
Emnets fagskolepoeng decimal(5,2)

Forklaring til variablene

Fagskolenummer

Nummeret tildeles av DBH-F når skoletilbyder tar kontakt for å få opprettet profil på en ny fagskole. Det identifiserer skolen i DBH-Fs database. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret i oversikten over registrerte skoletilbydere, jmf: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Studiestedsnummer

Nummeret tildeles av DBH-F når skoletilbyder tar kontakt for å få opprettet profil på et nytt studiested. Det identifiserer studiestedet i DBH-Fs database. For allerede registrerte studiesteder finner man studiestedsnummeret i oversikten over registrerte skoletilbydere, jmf: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Dersom en fagskole tilbyr samme utdanningen på ulike studiesteder, må utdanningen rapporteres for hvert studiested.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Utdanningstilbudets kode

Fagskolens lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud. Det er fagskolen selv som tilordner denne koden. Dette er en kort kode som inngår i alle datatabellene som skal leveres til DBH-F. Dersom utdanningstilbudet er rapportert inn før til DBH-F skal samme kode som ved tidligere rapportering fylles inn her.

Emnekode

Institusjonens lokale kode for emnet.
Ang. fagskoler: Emnekoden skal være unik for emnet. Dersom emnet er rapportert inn tidligere skal samme kode benyttes. For fagskolene kan emnekoden maks inneholde 9 tegn, mellomrom inkludert (krav fra Lånekassen).

Emnenavn

Navnet på emnet.

Emnets fagskolepoeng

Emnets omfang i form av antall fagskolepoeng. Et emne kan bestå av maksimalt 60 fagskolepoeng. (Ref. Forskrift om fagskoleutdanning, fastsatt 1. august 2013).

Summen av fagskolepoeng på emnenivå skal tilsvare antall fagskolepoeng for utdanningstilbudet det tilhører. Eks: Et utdanningstilbud på 60 fagskolepoeng består av fire emner på 15 fagskolepoeng hver. Til sammen utgjør dette 15x4=60 fagskolepoeng.