Bestått utdanningstilbud

Definisjon

Tabellen omfatter alle studenter som har gjennomført og bestått hele utdanningstilbudet de er tatt opp til, med rett til dokumentasjon i form av vitnemål.

Telletidspunkt for filene «Bestått utdanningstilbud» og «Avsluttende vurdering» det samme; 15.01–01.08 for vårsemesteret, og 02.08–14.01 for høstsemesteret.

Variablene

Variabel Type
Fagskolenummer int
Studiestedsnummer int
Årstall int
Semester int
Utdanningstilbudets kode varchar(20)
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Karakter char(1)
Dato for bestått date
Dato for avbrutt date

Forklaring til variablene

Fagskolenummer

Nummeret tildeles av DBH-F når fagskole tar kontakt for å opprette ny profil. Det identifiserer fagskolen i DBH-Fs database. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret her: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Studiestedsnummer

Nummeret tildeles av DBH-F når en fagskole tar kontakt for å få opprettet profil på et nytt studiested. Det identifiserer studiestedet i DBH-Fs database. For allerede registrerte studiesteder finner man studiestedsnummeret her: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Dersom en fagskole tilbyr samme utdanningen på ulike studiesteder, må utdanningen rapporteres for hvert studiested.

Årstall

Årstallet angir hvilket år rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Utdanningstilbudets kode

Fagskolens lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud. Det er fagskolen selv som tilordner denne koden. Dette er en kort kode som inngår i alle datatabellene som skal leveres til DBH-F. Dersom utdanningstilbudet er rapportert inn før til DBH-F skal samme kode som ved tidligere rapportering fylles inn her.

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er et krav at alle studenter som har norsk fødselsnummer rapporteres inn med dette. Skolen må registrere fødselsnummer på alle norske studenter for at rapporteringen skal kunne godkjennes og publiseres.

Fødselsnummeret skal være gyldig iht. reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist. Dataleveringssystemet tillater både norske, danske og svenske fødselsnummer, i tillegg til D-nummer.

Opprettelse av fiktivt nummer:
Dersom fødselsnummeret er ukjent fordi studenten er fra utlandet, eller studenten har et utenlandsk fødselsnummer som ikke faller inn i noen av de ovennevnte kategoriene, registreres det et midlertidig fiktivt nummer slik: Fødselsdato (ddmmyy, 6 siffer) + første bokstav i etternavnet + første bokstav i fornavnet + fagskolenummer. Eksempel: En person har fødselsdato 1. mai 1985, har etternavnet Hjort Nilsen og fornavnet Per Kristian, og fagskolennummeret er 222. Nummeret registreres da som 010585HP222. (Data fra studenter med fiktive fødselsnummer blir ikke oversendt til Lånekassen).

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Karakter

Gyldige verdier:

Verdiene A-E: Benyttes dersom fagskolen benytter karakterskalaen A-E som samlekarakter for hele utdanningstilbudet.

Verdien 1: Benyttes for karakteren "Bestått". Studenten må ha bestått samtlige emner i utdanningen for å få en sluttvurdering tilsvarende "Bestått".

Verdien X: Studenten har avbrutt studiet.

Dato for bestått

Dato for når studenten har bestått siste eksamen og dermed fullført utdanningen.

For ikke bestått og avbrutt, verdien NULL.

For studenter som har bestått utdanningen et tidligere semester uten at denne allerede er rapportert inn, kan dette etterrapporteres i filen, med en dato som kan ligge tilbake i tid, og er uavhengig av rapporteringsperioden.

Dato for avbrutt

Dato for når studenten har avbrutt sin utdanning registreres. Dette gjelder studenter som har startet utdanningen, vært rapportert inn som aktive studenter, og deretter sluttet.

Dato som registreres er siste registrerte oppmøtedato, eller, dersom skolen ikke har dette, registreres dato for når skolen har mottatt bekreftelsen på at studenten har avbrutt utdanningen.

Sluttdatoen må være innenfor telletidspunktet for filen som leveres; senest 01.08 for vårsemesteret, og senest 14.01 for høstsemesteret. (Studenter som slutter etter disse datoene rapporteres inn på neste rapportering).

For studenter som har bestått benyttes verdien NULL.