Aktive studenter

Definisjon

Tabellen omfatter studenter som har fått opptak til fagskolens utdanningstilbud, eller som har inngått en bindende kontrakt med skolen, og som har status som aktiv student ved fagskolen ved de to telletidspunktene 1.mars (vårsemesteret) og 1.oktober (høstsemesteret). Tabellen omfatter bare studenter som har fått opptak eller er aktiv ved fagskolen på telletidspunktet.

Aktive studenter rapporteres to ganger i året: 15. mars for opptelling av aktive studenter i vårsemesteret (telletidspunkt 1. mars) og 15. oktober for aktive studenter i høstsemesteret (telletidspunkt 1. oktober).

Variablene

Variabel Type
Fagskolenummer int
Studiestedsnummer int
Årstall int
Semester int
Utdanningstilbudets kode varchar(20)
Fødselsnummer char(11)
Kjønn bit
Fødselsdato date
Etternavn varchar(100)
Fornavn varchar(50)
Studentbetaling, rapporteringssemester int
Studentens startdato date
Opptaksgrunnlag char(3)
Landkode for statsborgerskap varchar(3)
Inn- eller utreisende bit
Landkode for utvekslingsinstitusjon varchar(3)
Utvekslingsavtalens varighet int

Forklaring til variablene

Fagskolenummer

Nummeret tildeles av DBH-F når fagskole tar kontakt for å opprette ny profil. Det identifiserer fagskolen i DBH-Fs database. For allerede registrerte fagskoler finner man nummeret her: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Studiestedsnummer

Nummeret tildeles av DBH-F når en fagskole tar kontakt for å få opprettet profil på et nytt studiested. Det identifiserer studiestedet i DBH-Fs database. For allerede registrerte studiesteder finner man studiestedsnummeret her: http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Dersom en fagskole tilbyr samme utdanningen på ulike studiesteder, må utdanningen rapporteres for hvert studiested.

Årstall

Årstallet angir hvilket år rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Utdanningstilbudets kode

Fagskolens lokale kode som benyttes for det enkelte utdanningstilbud. Det er fagskolen selv som tilordner denne koden. Dette er en kort kode som inngår i alle datatabellene som skal leveres til DBH-F. Dersom utdanningstilbudet er rapportert inn før til DBH-F skal samme kode som ved tidligere rapportering fylles inn her.

Fødselsnummer

Personens fødselsnummer (11 siffer). Det er et krav at alle studenter som har norsk fødselsnummer rapporteres inn med dette. Skolen må registrere fødselsnummer på alle norske studenter for at rapporteringen skal kunne godkjennes og publiseres.

Fødselsnummeret skal være gyldig iht. reglene for tilordning av fødselsnummer. Feil vil medføre at rapporteringen av tabellen vil bli avvist. Dataleveringssystemet tillater både norske, danske og svenske fødselsnummer, i tillegg til D-nummer.

Opprettelse av fiktivt nummer:
Dersom fødselsnummeret er ukjent fordi studenten er fra utlandet, eller studenten har et utenlandsk fødselsnummer som ikke faller inn i noen av de ovennevnte kategoriene, registreres det et midlertidig fiktivt nummer slik: Fødselsdato (ddmmyy, 6 siffer) + første bokstav i etternavnet + første bokstav i fornavnet + fagskolenummer. Eksempel: En person har fødselsdato 1. mai 1985, har etternavnet Hjort Nilsen og fornavnet Per Kristian, og fagskolennummeret er 222. Nummeret registreres da som 010585HP222. (Data fra studenter med fiktive fødselsnummer blir ikke oversendt til Lånekassen).

Kjønn

Søkerens kjønn. Gyldige verdier:
0: Mann
1:Kvinne

Fødselsdato

Studentens fødselsdato, på formatet år-måned-dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (10 karakterer)

Etternavn

Personens etternavn. (Hvis etternavn ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Fornavn

Personens fornavn. (Hvis fornavn ikke er kjent gis verdien UKJENT).

Studentbetaling, rapporteringssemester

Her angis beløpet i hele kroner for hvor mye studenten skal betale i skolepenger for rapporteringssemesteret. Dersom skolepenger ikke betales registreres kr. 0.

I de tilfelle der alle skolepengene for tilbudet innbetales i sin helhet ved oppstart til første semester i utdanningen, beregnes det et gjennomsnitt per semester ut fra antall semester utdanningen går over. Eksempelvis hvis et utdanningstilbud går over 4 semestre vil det si at man deler det totale skolepengebeløpet på 4 for å finne studentbetalingen for det enkelte rapporteringssemesteret. Samme beløpet registreres dermed for alle 4 semestrene for denne studenten, slik at summen for alle semestrene tilsvarer beløpet som i helhet er blitt innbetalt.

Studentens startdato

Angir startdato for når studenten først begynte på det utdanningstilbudet som studenten er rapportert på. Gyldig format ÅÅÅÅ-MM-DD

Opptaksgrunnlag

Angir den enkelte students opptaksgrunnlag. Gyldige verdier:

GSK: Generell studiekompetanse. Personer som har fullført og bestått 3-årig videregående utdanning ved et studieforberedende program eller fagopplæring med fag-/svennebrev med allmennfaglig påbygning eller som har yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen og som oppfyller bestemte fagkrav, jf. Samordna opptaks oversikt.

REA: Realkompetanse. Personer som ikke oppfyller det formelle opptakskravet kan tas opp på bakgrunn av realfagskompetanse. En søkers realfagskompetanse skal vurderes med utgangspunkt i søkers totale kvalifikasjoner (relevant yrkeserfaring, utdanning, deltakelse i organisasjoner med mer). Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert må ha en alder som er minst normalalderen for fullført aktuell videregående opplæring (19 år).

YRK: Yrkesfaglig kompetanse. Personer som søker på grunnlag av yrkesfaglig utdanning og relevante fag-/svennebrev og vitnemål.

ANN: Annet kompetansegrunnlag.

Dersom fagskolen er av en slik art at det i tillegg kreves spesifikke opptaksprøver for å bli tatt opp som student, så skal ikke dette opptakskravet tas hensyn til i registreringen i dette datafeltet. Det betyr at man må bruke én av de gyldige verdiene over.

Landkode for statsborgerskap

Landkode for personens statsborgerskap. Det benyttes SSBs 3-sifrede landkode for statsborgerskap. For norsk statsborgerskap benyttes koden for Norge, som er 0. For ukjent land benyttes koden 990. Oversikt over gyldige landkoder finnes på http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/landkoder.action

Inn- eller utreisende

Dataverdien angir om en student er en innreisende eller utreisende utvekslingsstudent. Gyldige verdier:

NULL: Denne verdien tilordnes samtlige studenter som IKKE en utvekslingstudenter
0: Studenten er en innreisende utvekslingstudent som har opphold ved institusjonen.
1: Studenten er en utreisende utvekslingstudent som har opphold ved en utenlandsk institusjon.

Landkode for utvekslingsinstitusjon

Det benyttes SSBs 3-sifrede tallkode.
For innreisede studenter fra utlandet benyttes landkoden til landet hvor den utenlandske utvekslingsinstinstitusjonen studentene kommer fra er lokalisert.
For utreisende studenter fra Norge benyttes landkoden til landet der den utenlandske utvekslingsinstitusjonen ligger og der studenten reiser til. Hvis landkoden er ukjent gis verdien 990.
For oversikt over gyldige landkoder, se: http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/landkoder.action.

Utvekslingsavtalens varighet

Dette feltet er kun relevant for utvekslingsstudenter. Det oppgis her varigheten på utvekslingsoppholdet i antall dager. 1 uke tilsvarer 7 dager. Samtlige studenter forøvrig gis verdien NULL.