DBH - Fagskolestatistikk (DBH-F) er en nasjonal database for statistikk om fagskoleutdanning som omfatter alle fagskoler i Norge. Databasen ble etablert på initiativ fra Kunnskapsdepartemenetet i Prop. 1 S (2010-2011). Alle rapporteringskravene er fremsatt på vegne av de viktigste aktørene i fagskolesektoren; Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv.Mer...

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018. Enkelte rapporter benytter derfor nå avrunding i henhold til nye regler.

Statistikk

  • Studenter
  • Utdanningstilbud
  • Økonomi
  • Helsedirektoratet

Ny stortingsmelding om fagskoleutdanning

Regjeringen har i dag lagt frem ny stortingsmelding om fagskoleutdanningen. Stortingsmeldingen kan du finne på Kunnskapsdepartementets nettsider. [Mer...]

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2017

Kunnskapsdepartementet har offentliggjort Tilstandsrapporten for fagskolesektoren for 2017. NSD har tilrettelagt data, tabeller og figurer fra DBH-Fagskolestatistikk til denne rapporten. [Mer...]

Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg - NOU 2014: 14

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. august 2013.
Avgitt til kunnskapsdepartementet 15. desember 2014. [Mer...]