Dokumentasjonen av datainnholdet i DBH er knyttet til tabeller som tilsvarer det formatet DBH får inn data på. For dokumentrapporteringer er dokumentasjonen knyttet til maler og oppsett fra Kunnskapsdepartementet.

Oversikten under viser tabeller som benyttes i DBH-rapporter, men som institusjonene ikke lenger rapporterer data til.

Studietilbud

1. Avviklede studietilbud
2. Nye studietilbud (erstattes av aut. rapp. fra 2008)
3. Prosentandel praksis på studieprogram

Studentdata

1. Søknader
2. Opptak
3. Nye studenter
4. Opptatte og nye studenter
5. Registrerte studenter
6. Registrerte studenter - individdata
7. Søkere, opptatte, nye studenter – kompetanse og poeng
8. Studenter fordelt på alder
9. Desentralisering og fjernundervisning
10. Gjennomføring iht. avtalt utdanningsplan (aggregert)
11. Eksamen (aggregert)
12. Karakterer (aggregert)
13. Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram (eldre spesifikasjon)
14. Fullførte studieprogrammer (aggregert)
15. Ferdige kandidater (aggregert)
16. Utenlandske studenter
17. Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram (aggregert)
18. Uteksaminerte allmennlærere - valgfag XLSX-icon
19. Uteksaminerte PPU-kandidater - fagkrets fra høyere utdanning (aggregert)
20. Uteksaminerte PPU-kandidater - fagbakgrunn fra yrkesfag i videregående opplæring (aggregert)
21. Allmennlærerutdanning - fordypning
22. Videreutdanning for lærere i barnehage og skole
23. Videreutdanning i psykisk helsearbeid
24. Prognose - registrerte studenter (t.o.m. 1999)
25. Prognose - uteksaminerte kandidater (t.o.m. 2003)
26. Studenter fordelt på studieprogrammer (t.o.m. 2003)
27. Studenttall ved private høgskoler (t.o.m. 2000)
28. Vekttalsfordeling - institusjon (t.o.m. 2001)
29. Vekttalsfordeling - fakultet (t.o.m. 2001)
30. Studieprogram GLU
31. Kurs og undervisning i entrepenørskap XLSX-icon
32. Etterutdanning XLS-icon
33. Fullføring på utvalgte utdanninger
34. Videreutdanning, kostnader og inntekter XLS-icon

Doktorgradsdata

1. Personer i doktorgradsprogrammer (aggregert)
2. Avlagte doktorgrader (aggregert)
3. Avlagte doktorgrader etterrapportering
4. Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning - årsverk m.m. (aggregert)
5. Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning - tidsforbruk (individdata)

Økonomidata

1. Halvårsregnskap private høyskoler
2. Konsernregnskap (2007-13)
3. Kontrollark XLS-icon
4. Inntektskapittel (t.o.m. 2002)
5. Delårsregnskap og årsregnskap
6. Utgiftskapittel (t.o.m. 2002)
7. Inntekter - budsjettforslag (t.o.m. 2002)
8. Studie- og eksamensavgifter XLS-icon
9. Utgifter - budsjettforslag - bruttobudsjettering (t.o.m. 2002)
10. Utgifter - budsjettforslag - bruttobudsjettering (t.o.m. 2002)
11. Utgifter - fordeling av bevilgning post 01.29 (t.o.m. 2002)
12. Utgifter - fordeling av bevilgning post 01.29 (t.o.m. 2002)
13. Utgifter - regnskap (bruttobudsjetterte institusjoner)
14. Klasser (nettobudsjetterte institusjoner)
15. Budsjettforslag (nettobudsjetterte institusjoner)
16. Bevilgning (nettobudsjetterte institusjoner)
17. Regnskap (nettobudsjetterte institusjoner)
18. Konsernregnskap (2006)
19. Saldobalanse t.o.m. 2012
20. Budsjettrapport XLS-icon
21. Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote) DOC-icon
22. Standardiserte nøkkeltall XLS-icon
23. Plan for disponering av tildelt bevilgning XLS-icon
24. EU-finansierte prosjekter XLS-icon
25. Regnskapsoppsett for høyskolen XLS-icon
26. Regnskapsdata og nøkkeltall for selskapet XLS-icon
27. Endelig årsberetning og årsregnskap
28. Forholdet til eierinstitusjonen XLS-icon
29. Styresammensetning og styregodtgjørelse XLS-icon
30. Oppgjørspakke økonomi (Bruttoprinsippet)

Personaldata

1. Valg av intern styremodell XLSX-icon
2. Alle tilsatte (aggregert) XLS-icon
3. Kontaktperson for rapportering av EU-direktiv for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
4. Årsverk i stipendiatstillinger
5. Insentivordning for å øke kvinneandelen innen MNT-fag
6. Tilsatte - aldersintervaller XLS-icon
7. Kompetanseheving XLS-icon
8. Tilsatte - gjennomsnittsalder XLS-icon
9. EU-direktiv for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner XLSX-icon
10. Time-/hjelpelærere XLS-icon
11. Sykefravær XLS-icon
12. Internasjonal mobilitet XLS-icon

Andre data

1. Universitetsmuseenes virksomhet XLS-icon
2. Institusjonens egne virksomhetsmål XLSX-icon
3. Vedlegg til søknad om statstilskudd, private høyskoler

Leter du etter vedlegg med stillingskoder, landkoder eller språkkoder? Se oversikt over dokumentasjonssidene.