Gjennomføring uavhengig av institusjon

Definisjon

Det er laget fire rapporter som belyser gjennomføring og frafall av studenter i høyere utdanning. Rapport 1 og 2 viser dette ved den enkelte institusjon. I rapportene 3 og 4 er studentdataene koblet på tvers av institusjonene, noe som gir et litt annet bilde, blant annet at gjennomføring øker og frafall reduseres. Studenttall kan vises som reelle tall eller som prosentandel.

Datagrunnlag

Startkull (studentpopulasjonen) er basert på institusjonens innrapportering av personer møtt til studiestart i tabellen med søknadsdata . Dersom en person er registrert møtt på mer enn ett studieprogram på samme institusjon, teller vedkommende med mer enn én gang.

Dataene fordeles på fakultetet, instituttet og studieprogrammet som studenten var møtt på.

Type utdanninger som inngår i rapportene:

 • 3-årig bachelor
  Programmet studenten er møtt til må ha studienivå B3 og være på 180 studiepoeng og organisert på fulltid, dvs. gå over 3 år (6 semestre) som normert studietid.
 • 4-årig bachelor og yrkesutdanning
  Programmet studenten er møtt til må ha studienivå B4 eller YU og være på 240 studiepoeng og organisert på fulltid, dvs. gå over 4 år (8 semestre) som normert studietid.
 • 2-årig master
  Programmet studenten er møtt til må ha studienivå M2 eller ME. Programmet må være på 120 studiepoeng og organisert på fulltid, dvs. gå over 2 år (4 semestre) som normert studietid.
 • 5-årig integrert master
  Programmet studenten er møtt til må ha studienivå M5 eller PR. Programmet må være på 300 studiepoeng, samt organisert på fulltid, dvs. gå over 5 år (10 semestre) som normert studietid.
 • 6-årig profesjonsstudium
  Programmet studenten er møtt til må ha studienivå PR. Programmet må være på 360 studiepoeng, samt organisert på fulltid, dvs. gå over 6 år (12 semestre) som normert studietid.

Omorganiseringer i UH-sektoren. Det er lagt inn valg for organisering der tidsserien viser institusjonene sammenslått («Institusjon sammenslått-»)

Beregninger

Startkull


Antall studenter som starter en gitt utdanning.

Fullført på normert tid


Antall studenter fra startkullet som har fullført studieprogrammet på samme institusjon. En student som har møtt på ett studieprogram, men som fullfører et annet studieprogram ved samme institusjon, regnes som fullført dersom programmet er av samme type utdanning. Grensen for normert tid settes slik at personen må være innrapportert senest for høstsemesteret det aktuelle året, og dato for oppnåelse må være senest 30. september.

 • Fullført på normert tid
  Antall studenter som har fullført utdanningen til normert tid.
 • Fullført +1
  Antall studenter som har fullført utdanningen ett år etter normert tid.
 • Fullført +2
  Antall studenter som har fullført utdanningen to år etter normert tid.

For 3-årig bachelor og 2-årig master er beregningen av fullført utdanning på normert tid identisk med den som benyttes i de nasjonale styringsparametrene.

Studerer


Antall studenter fra startkullet som ikke har fullført studieprogrammet de begynte på (eller et annet studieprogram av samme type utdanning), men som fremdeles er registrert student ved institusjonen. Studenter med permisjon regnes med i denne kategorien.
 • Studerer
  Antall studenter som ikke har fullført utdanningen til normert tid, men som fremdeles er registrert ved institusjonen på dette tidspunktet.
 • Studerer +1
  Antall studenter som ikke har fullført utdanningen ett år etter normert tid, men som fremdeles er registrert ved institusjonen på dette tidspunktet.
 • Studerer +2
  Antall studenter som ikke har fullført utdanningen to år etter normert tid, men som fremdeles er registrert ved institusjonen på dette tidspunktet.

Frafall


Antall studenter fra startkullet som ikke har fullført studieprogrammet de begynte på (eller et annet studieprogram av samme type utdanning), og som heller ikke lenger er registrert student ved institusjonen.

 • Frafall
  Antall studenter som ikke har fullført utdanningen til normert tid, og som heller ikke er registrert student ved institusjonen på dette tidspunktet.
 • Frafall +1
  Antall studenter som ikke har fullført utdanningen ett år etter normert tid, og som heller ikke er registrert student ved institusjonen på dette tidspunktet.
 • Frafall +2
  Antall studenter som ikke har fullført utdanningen to etter normert tid, og som heller ikke er registrert student ved institusjonen på dette tidspunktet.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Institusjonstypekode char(2)
Årstall int
Avdelingskode char(6)
Semester int
Studieprogramkode char(12)
Årstall normert tid int
Studiumkode char(12)
Institusjonsnavn varchar(100)
Institusjonstype varchar(50)
Avdelingsnavn varchar(150)
Semesternavn char(20)
Studieprogramnavn varchar(250)
Studium varchar(100)
Kjønn char(1)
Nivåkode char(10)
Fakultetskode char(3)
Instituttkode char(3)
Departement Id tinyint10

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Firesifret kode utarbeidet av NSD for identifikasjon av hver enkel institusjon.

Institusjonstypekode

Institusjonstypen som institusjonen tilhører. Det skilles mellom:
Statlige høyskoler
Universiteter
Statlige vitenskapelige høyskoler
Kunsthøyskoler
Private vitenskapelige høyskoler
Private høyskoler
Studentsamskipnader
Andre organisasjoner

Årstall

Årstallet angir hvilket år rapporterte data gjelder for.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2; fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene identifiserer enheter på nivå 3; institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Årstall normert tid

Årstall når studieprogrammet er ferdig til normert tid.

Studiumkode

Koden til studiet som studieprogrammet/kvalifikasjonen relateres til. Se tabellen Studium.

Dersom studiumkode ikke kan spesifiseres/er ukjent/blank skal denne rapporteres med verdien ANNET.

Institusjonsnavn

Navnet på institusjonen.

Institusjonstype

Type institusjon, for eksempel universitet.

Avdelingsnavn

Navnet på avdelingen.

Semesternavn

Navn på semester

Studieprogramnavn

Navnet på studieprogrammet.

Studium

Studiets navn, som angitt i tabellen over.

Kjønn

Gyldige verdier: M: Menn. K: Kvinner.

Nivåkode

Følgende nivåkoder/nivå er gyldige:

Programmer på lavere grads nivå (nivåkode og beskrivelse):
 • B3 - Bachelor, normert studietid 3 år, 180 studiepoeng.
 • B4 - Bachelor, normert studietid 4 år, 240 studiepoeng.
 • HK - Høyskolekandidat, normert studietid 2 år. 120 studiepoeng. Gir rett til tittelen høgskolekandidat.
 • YU - Yrkesutdanning, normert studietid 4 år. Omfatter allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanning og faglærerutdanning med normert studietid 4 år. 240 studiepoeng.
 • AR - Årsstudium (60-studiepoengs-enheter). Programmer på 60 studiepoeng, f.eks. PPU, årsenheter, årsstudier, ett-årige videreutdanninger/påbygninger (presisert 2019).
 • LN - Lavere nivå, øvrige programmer. Omfatter øvrige programmer på lavere nivå som ikke passer inn i kategoriene ovenfor, i all hovedsak programmer mindre enn 60 studiepoeng.
Programmer på høyere grads nivå:
 • M2 - Master, normert studietid 2 år. 120 studiepoeng. Iht. § 3 i forskrift om krav til mastergrad.
 • ME - Master, erfaringsbasert, 1 ½ – 2 år. 90-120 studiepoeng. Iht. § 5 i forskrift om krav til mastergrad.
 • MX - Master, normert studietid 1 – 1 ½ år. 60-90 studiepoeng. Iht. § 7 i forskrift om krav til mastergrad.
 • HN - Høyere nivå, øvrige programmer. Omfatter hovedfagsprogrammer (utfaset), 2-årige videreutdanninger (120 studiepoeng) som bygger på en bachelorgrad/yrkesutdanning, samt deler av en mastergrad som er delt opp i mindre enheter og tilbys separat som årsenhet, halvårsenhet etc, og som i sum kan bygges opp til et mastergrad.
Integrerte mastergrads-/profesjonsprogrammer:
 • M5 - Master, normert studietid 5 år. 300 studiepoeng. Iht. § 4 i forskrift om krav til mastergrad.
 • PR - Profesjonsstudium. Omfatter profesjonsstudier på mer enn 240 studiepoeng for hele studietiden; teologi, medisin, psykologi, veterinær etc. (5-7 år).
Forskerutdanning:
 • FU - Forskerutdanning. Doktorgrads-/Ph.D.-programmer.
Videregående skoles nivå:
 • VS - Programmer på videregående skoles nivå, forkurs etc.

Krav som stilles til mastergradsprogrammer, de må være:
- Departements- eller NOKUT-godkjente mastergradsstudier
- Mastergradsprogrammer opprettet av institusjonen med rett til akkreditering pga. rett til å tildele ph.d.-grad.
- Fellesgrader på masternivå.

Enkeltfag som normalt tas på lavere grad, men som kan benyttes som innpasning som av en mastergrad skal ikke regnes som programmer på høyere nivå.

Fakultetskode

De tre første sifrene i avdelingskoden. Angir kode for organisatorisk underenhet på nivå 2 (fakultetsnivå).

Instituttkode

De tre siste sifrene i avdelingskoden. Angir kode for organisatorisk underenhet på nivå 3 (instituttnivå).

Departement Id

Det skilles mellom:
1 - Kunnskapsdepartementet
2 - Justis- og beredskapsdepartementet
3 - Forsvarsdepartementet
4 - Høyskoler som ikke får statlig støtte
5 - Andre organisasjoner (tilbyr ikke høyere utdanning)