Studentmobilitet mellom institusjoner

Definisjon

Studentmobilitet: Studenter som forflytter seg fra utdanningsinstitusjon A til utdanningsinstitusjon B.

Studentpopulasjon som utgjør datagrunnlaget for valgt årstall for beregning av studentmobilitet: Antall unike personer som er førstegangsregistrert (laveste årstall og semester) i det valgte årstallet. Studenten kan være registrert enten vårsemesteret, høstsemesteret eller begge semestrene

Beregning av studentmobilitet: Med utgangspunkt i studentpopulasjonen vises antall studenter i de etterfølgende år har forflyttet seg fra institusjon A til institusjon B. Mobiliteten skjer når studenten ikke er registrert på institusjon A, men kun på institusjon B.

Grunnen til at det kommer opp tall for mobilitet samme år som valgt årstall, er at studenter registrert på vårsemesteret på institusjon A, på høstsemesteret samme år ikke registrert på A, men på institusjon B.

Om sammenslåing og nedleggelse av institusjoner: En student kan være være førstegangsregistrert på institusjon A, f.eks. i 2012. Institusjonen legges ned i f.eks i 2015 ved at den sammenslås med en annen institusjon. Studenten kan i perioden 2013-2016 ha et studieopphold (ikke registrert ved institusjon A). I 2017 er studenten registrert ved institusjon B. Studenten vil da vises som forflyttet i 2017 fra en institusjon som ikke eksisterer i 2017 (f.eks. Høyskolen i Buskerud).

Rapporten kan brytes ned avdeling/fakultet, institutt/underavdeling og studieprogram.

Variablene

Variabel Type
Avdelingsnavn varchar(150)
Institusjonsnavn varchar(100)
Studieprogramnavn varchar(250)
Fakultetskode char(3)
Fakultetsnavn varchar(150)
Instituttkode char(3)
Årstall migrert int
Institusjon (fra) char(12)
Fullført program char(12)
avdkode_fra char(12)
Tid første gang registrert char(5)
Institusjon (til) char(12)
Fullført kvalifikasjon char(12)

Forklaring til variablene

Avdelingsnavn

Navnet på avdelingen.

Institusjonsnavn

Navnet på institusjonen.

Studieprogramnavn

Navnet på studieprogrammet.

Fakultetskode

De tre første sifrene i avdelingskoden. Angir kode for organisatorisk underenhet på nivå 2 (fakultetsnivå).

Fakultetsnavn

Navnet på fakultetet.

Instituttkode

De tre siste sifrene i avdelingskoden. Angir kode for organisatorisk underenhet på nivå 3 (instituttnivå).

Årstall migrert

Årstall for når studenten migrerte til en annen institusjon.

Institusjon (fra)

Institusjonen som studenten forlater.

Fullført program

Feltet angir om studenten har fullført studieprogrammet ved institusjonen som vedkommende forlater.

avdkode_fra

Avdelingskode som studenten migrerer fra.

Tid første gang registrert

Årstall og semester for første gang studenten var registrert på institusjonen vedkommende forlater. Tar hensyn til fusjoner.

Institusjon (til)

Institusjonen som studenten flytter til.

Fullført kvalifikasjon

Feltet angir om studenten har fullført en kvalifikasjon på institusjonen som vedkommende forlater.