Registrerte studenter fordelt på campus

Definisjon

Dette er samtlige registrerte studenter ved institusjonen. Studentene må ha registrert seg og betalt semesteravgift for rapporteringssemesteret. Når en student har en utdanningsplan, skal denne være bekreftet før studenten er å betrakte som registrert student. Personer i doktorgradsprogrammer regnes ikke som "student", og omfattes dermed ikke av rapporteringen.
En student skal telle med kun på ett program. Dersom en student har gyldig studierett på flere programmer, plasseres studenten på programmet som ligger på høyest studienivå. Dersom også studienivåene er likt, benyttes programmet der studenten fikk tildelt studieretten sist. Hvis også dette kriteriet er tvetydig, plasseres studenten på det programmet der studenten er emneoppmeldt til flest studiepoeng. Tabellen gir dermed en korrekt "hodestatistikk".

I DBH opereres det med 3 studentkategorier, som hver gis en bestemt kode. Kategoriene er:

  • Studenter (kode = 'S')
  • Personer uten studierett (kode = 'P')
  • Andre (kode = 'A')
Følgende kriterier benyttes som grunnlag for å definere studentkategoriene:

1. Har studie- og undervisningsrett. Med har studie- og undervisningsrett menes at personer på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått gyldig studierett, på minst ett studieprogram som inngår i høyere utdanning ved institusjonen. Personen gis adgang til å delta i all undervisning, herunder veiledning, laboratorieøvelser og evaluering av oppgaver, tilknyttet studieplaner innen det studieprogram studenten har fått sin studierett.

2. Har eksamensrett. Med har eksamensrett menes at personer på grunnlag av studie- og undervisningsrett, samt Lov om universitet og høgskoler § 40 eller Voksenopplæringslovens § 3, gis adgang til å fremstille seg til en eller flere bestemte eksamener.

Presisering: En person regnes som "Student" (S) dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen. Har en student fått studierett til et studieprogram på et fakultet, men melder seg opp til eksamen i et studieprogram på et annet fakultet som vedkommende ikke har studierett på (”interne privatist”), skal personen rapporteres som "student" (S) ved det studieprogram/fakultet vedkommende har fått sin studierett. Eksempel: En person som har fått gyldig studierett til et studieprogram på mat-nat-fakultetet, men studerer jus uten gyldig studierett på juridisk fakultet, skal rapporteres som "Student" ved mat.nat-fakultetet. En "Person uten studierett" (P) har ikke studie- og undervisningsrett ved noe program ved institusjonen, og har dermed ingen gyldige studieretter, men har rett til å fremstille seg til eksamen iht. lovverk.

Studentkategoriene innen programmer som tilhører høyere utdanning, relatert til kriterier, oppsatt i tabellform:
Kriterier: Studentkategorier:
Studenter (S) Personer uten studierett (P) Andre (A)
Har studie- og undervisningsrett JA NEI NEI
Har eksamensrett JA JA NEI

Siden tabellen ovenfor omfatter programmer innen høyere utdanning, vil studenter i studentkategori "Andre" ikke ha studie-, undervisnings- og eksamensrett, da disse studentene går på programmer som tilhører videregående skoles nivå (forkurs for ingeniørutdanning, norsk for utlendinger etc).

For registrerte studenter på studieprogram som er organisert i et samarbeid med annen utdanningsinstitusjon, er det institusjonen hvor studenten er registrert som skal også rapportere studentene.

Tellingstidspunktet er 1.mars for vårsemesteret og 1.oktober for høstsemesteret

Avrunding

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018.

For å unngå at enkeltindivider kan bli identifisert, er det blitt foretatt avrunding på enkelte tall i rapportene som inneholder individdata.

Vi har basert avrunding på følgende prinsipper:

  • Alle tall er avrundet til nærmeste 5.
  • Kravene over gjelder antall personer og heltidsekvivalenter.
  • Økonomi og arealdata er ikke avrundet.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Institusjonsnavn varchar(100)
Avdelingskode char(6)
Avdelingsnavn varchar(150)
Stedkode campus (ny fra 2016) varchar(10)
Stednavn campus varchar(120)
Studieprogramkode char(12)
Studieprogramnavn varchar(250)
Årstall int
Semester int
Semesternavn char(20)
Institusjonstypekode char(2)
Institusjonstype varchar(50)
Fakultetskode char(3)
Fakultetsnavn varchar(150)
Avdelingskode varchar(3)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet av NSD for identifikasjon av hver enkel institusjon

Institusjonsnavn

Navnet på institusjonen.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Avdelingsnavn

Navnet på avdelingen.

Stedkode campus (ny fra 2016)

Det lokale kodesettet som brukes for campus-steder. Dersom ukjent benyttes enheten "UPLASSERT". For nettstudenter, som normalt ikke tilhører et ordinært campus, kan man bruke det campus som administrerer studentene. Eveltueltat det opprettes eget campus, kalt f.eks. Nettstudenter.

Stednavn campus

Den lokale benevnelsen som brukes for campus-stedet.

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Studieprogramnavn

Navnet på studieprogrammet.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Semesternavn

Navn på semester

Institusjonstypekode

Institusjonstypen som institusjonen tilhører. Det skilles mellom:
Statlige høyskoler
Universiteter
Statlige vitenskapelige høyskoler
Kunsthøyskoler
Private vitenskapelige høyskoler
Private høyskoler
Studentsamskipnader
Andre organisasjoner

Institusjonstype


Fakultetskode

De tre første sifrene i avdelingskoden. Angir kode for organisatorisk underenhet på nivå 2 (fakultetsnivå).

Fakultetsnavn

Navnet på fakultetet.

Avdelingskode