Oppnådde Kvalifikasjoner/Uttelling

Definisjon

Denne rapporten gir en oversikt over antall egenfinansierte kandidater (medfører at tallene vises med desimaler) som har oppnådd kvalifikasjon på studieprogrammer som inngår i departementets finansieringssystem. Antall oppnådde kvalifikasjoner telles på grunnlag av dato for oppnådd grad i løpet av kalenderåret, samt oppnådde kvalifikasjoner med dato for oppnådd grad i løpet av det foregående kalenderår ("etterrapporterte" kandidater).

Tallene kan også finnes igjen hos Kunnskapsdepartementet, i dokumentet 'Orientering om forslag til statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar'. Kandidater defineres på følgende måte:

‘Gjeld personar som har gjennomført ein forskriftsfesta gradsgivande utdanning, jf. Forskrift om grader og beskyttede titler, og enkelte utvalde vidareutdanningar. Indikatoren omfattar: høgskolekandidatar, kandidatar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kandidatar med vidare-utdanning i sjukepleie: jordmor, helsesøster, anestesi, barne, intensiv, operasjon og kreft, kandidatar med bachelorgradar, kandidatar med grunn- skolelærarutdanning (1.-7. trinn og 5.-10. trinn), kandidatar med faglærar-utdanning, kandidatar med forskriftsfesta mastergrader og candidata/candidatus medicinae, candidata/candidatus medicinae veterinariae,candidata/candidatus psychologiae, candidata/candidatus theologiae. For fellesgradar skal kandidatar rapporterast av ein institusjon etter avtale med dei andre samarbeidsinstitusjonane. ‘

Hvis en ønsker informasjon om hvilke studieprogrammer som gir uttelling vises det til rapporten 'Klassifisering av studieprogrammer i forhold til uttelling for kandidater'.

Type uttelling

De ulike studieprogrammene gis uttelling hos Kunnskapsdepartementet ut i fra blant annet innhold og varighet på studieprogrammet. Enkel uttelling omfatter høgskolekandidater, kandidater med bachelorgrader, mastergrader, PPU, videreutdanning i ABIOK, helsesøster og jordmor.

Dobbel uttelling omfatter kandidater på integrerte masterprogram og master- og profesjonsutdanninger med lengde på 5-6 år.

Finansieringskategori

Resultatene er delt inn i finansieringskategori A til F. Under hver kategori vises antall oppnådde kvalifikasjoner med dato for oppnådd grad i løpet av kalenderåret, og hvor mange som er etterrapportert med dato for oppnådd grad i løpet av det foregående år.

Mer utfyllende informasjon om finansieringskategoriene kan finnes her: Departementets finansieringskategorier.

Bruk av data

Disse dataene brukes som del av Kunnskapsdepartementets bevilgningsgrunnlag.

Variablene

Variabel Type
Årstall int
Avdelingskode char(6)
Avdelingsnavn varchar(150)
Finansierings-kategori char(6)
Institusjonskode char(4)
Institusjonstypekode char(2)
Studieprogramkode char(12)
Studieprogramnavn varchar(250)
Semester int
Nivåkode char(10)
Fakultetskode char(3)
Fakultetsnavn varchar(150)
fra_dobbel_til_enkel int

Forklaring til variablene

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Avdelingsnavn

Navnet på avdelingen.

Finansierings-kategori

Variabelen rapporteres ikke fra FS. Angir det enkelte studieprogrammets finansieringskategori, i skalaen A - F. Variabelen blir registrert av DBH, på bakgrunn av verdien fra semesteret før. Nye programmer oversendes etter rapporteringen til departementet for klassifisering, hvoretter DBH legger inn verdi i databasen.

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Institusjonstypekode

Institusjonstypen som institusjonen tilhører. Det skilles mellom:
Statlige høyskoler
Universiteter
Statlige vitenskapelige høyskoler
Kunsthøyskoler
Private vitenskapelige høyskoler
Private høyskoler
Studentsamskipnader
Andre organisasjoner

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Studieprogramnavn

Navnet på studieprogrammet.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Nivåkode

Nivådefinisjonen er blitt endret fra og med 2008:

Følgende studienivåinndeling benyttes på emner (kode og nivå):
 • LN - Lavere nivå. Omfatter:
  • Emner som er tilknyttet programmer på lavere nivå (program-nivåene B3, B4, HK, YU, AR, LN). De fleste videreutdanninger.
  • Emner som inngår i de tre første årene av en 5-årig mastergrad (del av program-nivå M5)
  • Emner som inngår i de tre første årene av profesjonsstudier (del av program-nivå PR).
 • HN - Høyere nivå. Omfatter:
  • Emner som inngår i hovedfag-/magistergradsprogrammer (stort sett utfaset) og emner som inngår i 2-årige videreutdanninger (120 studiepoeng) innen helsefag f.eks. jordmor (studieprogramnivået HN)
  • Emner for alle masterprogrammer med studietid t.o.m. 2 år (studieprogramnivåene M2, ME, MX)
  • Emner som inngår i de to siste årene av en 5-årig mastegrad (de to siste årene av studieprogramnivået M5).
  • Emner som inngår i de to (5-årige program) eller tre (6-årige program) siste årene av profesjonsstudier (studieprogramnivået PR)
 • FU - Forskerutdanning. Emner som inngår i doktorgradsprogrammer.
 • VS - Emner på videregående skoles nivå, dvs som inngår i forkurs for ingeniørutdanning etc

Fakultetskode

De tre første sifrene i avdelingskoden. Angir kode for organisatorisk underenhet på nivå 2 (fakultetsnivå).

Fakultetsnavn

Navnet på fakultetet.

fra_dobbel_til_enkel

Antall kandidatbenevnelser som har dobbel uttellling som gir enkel uttelling