Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning - årsverk m.m. (aggregert)

Definisjon

Rapporten viser flere forhold:

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Finansieringskilde char(10)
Antall kandidater totalt int
Antall årsverk brutto float
Antall årsverk netto float
Antall avbrutte avtaler int
Antall gamle avtaler int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet data gjelder for. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Finansieringskilde

Kode for hvilken finansieringskilde tilsatte med doktorgradsavtaler finansieres under. Kodene er:
Kode: Navn:
EGEN - Egen budsjettramme
NFR - Norsk forskningsråd
ANDRE - Andre eksternfinansierte
I tilfelle en person har flere kilder, benyttes hovedfinansieringskilden i rapporteringen.

Antall kandidater totalt

Antall avlagte doktorgrader i organisert doktogradsutdanning der institusjonen har arbeidsgiveransvaret for det aktuelle rapporteringssemesteret.

Antall årsverk brutto

Gjennomsnittlig brutto årsverk for personer som har avlagt doktorgrad. Brutto årsverk beregnes fra finansieringsdato til dato for innlevert avhandling.

Antall årsverk netto

Gjennomsnittlig netto årsverk for personer som har avlagt doktorgrad.Netto årsverk tilsvarer perioden fra finansieringsdato til dato for innlevert avhandling, minus fratrekk for antall dager brukt på permisjoner, pliktarbeid, spesialistutdanning eller ordinær utdanning (hentet fra feltet "Fratrekk" i tabellen for avlagte doktograder).

Antall avbrutte avtaler

Antall avbrutte doktorgradsavtaler for rapporteringssemesteret. Beregnes på grunnlag av feltet dato for avbrudd i tabellen personer i doktogradsprogrammer.

Antall gamle avtaler

Antall doktorgradsavtaler som har gått over 5 år eller mer, med utgangspunkt i dato for finansiering 5 år eller mer ift. rapporteringsåret, og som fortsatt er aktiv som ph.d.-student uten å ha levert doktogradsavhandlingen.