Bibliotekindikatorer

Definisjon

Institusjoner innen høyere utdanning rapporterer til Nasjonalbiblioteket et sett indikatorer som beskriver bibliotektjenestene. Nasjonalbiblioteket vidererapporterer disse til NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). På grunnlag av disse dataene er det spesifisert tre nasjonale biblioteksindikatorer. Felles for disse indikatorene er "primærbrukere" av bibliotekenes tjenester.

Med primærbrukere menes:
1. Antall årsverk i undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger.
2. Studenter i form av antall beståtte 60-studiepoengsenheter (studenter uten studierett, gjentakseksamener og doktorgradseksamener tas ikke med)
3. Årsverk ved eksterne institusjoner som har brukt institusjonens bibliotektjenester

På grunnlag av de innrapporterte dataene er det spesifisert tre nasjonale biblioteksindikatorer:

1. Primærbrukere per bibliotekårsverk.
Beregning: Biblioteksårsverk tilsvarer årsverk for fast ansatte i bibliotektjenesten per 31.12.

2. Utlån og nedlastninger per primærbruker.
Beregning: Utlån og nedlastinger tilsvarer antall førstegangslån fra egne samlinger + antall nedlastinger fulltekstdatabaser + Antall nedlastinger institusjonsarkiv.

3. Innkjøpskostnad per primærbruker.
Beregning: Innkjøpskostnader tilsvarer kostnader til innkjøp av materiale til egen samling.

Nedlastinger fra arkiv og fulltekstdatabaser innebærer vellykkede forespørsler om en innholdressurs fra bibliotekets elektroniske fulltekstsamlinger gjort tilgjengelig for institusjonens ansatte og studenter. Forespørselen omfatter lagring, visning på skjerm, lytting eller til utskrift.

Variablene

Variabel Type
Institusjonsidentifikator char(5)
Årstall int
Utlån til primærbrukere int
Utlån til andre int
Nedlasting fulltekst int
Nedlasting arkiv int
Innkjøpskostnad int
Årsverk totalt decimal(8,3)
Årsverk tjenestetilbud decimal(8,3)
Brukere eksterne institusjoner int
Årsverk totalt 31.12 decimal(8,3)
Årsverk tjenestetilbud 31.12 decimal(8,3)

Forklaring til variablene

Institusjonsidentifikator

Nasjonalbibliotekets institusjonsidentifikator, 5 siffer

Årstall

Årstallet angir hvilket år rapporterte data gjelder for.

Utlån til primærbrukere

Antall utlån fra bibliotekets samlinger til primærbrukerne. Antalll utlån inngår i beregningen av indikator 2. Utlån og nedlastninger per primærbruker. (Felt 208 i biblioteksstatistikken).

Utlån til andre

Antall utlån fra bibliotekets samlinger til andre instanser/personer enn primærbrukerne. (Felt 210).

Nedlasting fulltekst

Fulltekstdatabaser er databaser med samlinger av originaltekster, for eksempel bøker, periodika, rapporter, tidsskriftartikler, musikalier, kartografisk eller grafiske dokumenter, musikk, film og AV-dokumenter der hele eller vesentlige deler av dokumentet er tilgjengelig elektronisk for institusjonens ansatte og studenter. Dette kan være fra internasjonale databaser som institusjonene gjennom sine bibliotek har kjøpt tilgang til.

Antall nedlastinger fra fulltekstdatabaser inngår i beregningen av indikator 2. Utlån og nedlastninger per primærbruker.

Nedlasting arkiv

Dette er åpent tilgjengelige arkiv for lagring av en institusjons eller en gruppe institusjoners publikasjoner i elektronisk utgave, slik som e-trykk, tekniske rapporter, avhandlinger, datasett, pedagogiske ressurser og lignende. Omfatter doktorgradsavhandlinger, studentoppgaver, ulike typer vitenskaplige publikasjoner (fagfellevurderte og andre), avisartikler, grått materiale, serier og rapporter, forskningsrapporter osv.

Antall nedlastinger fra institusjonens arkiv inngår i beregningen av indikator 2. Utlån og nedlastninger per primærbruker. (Felt 219).

Innkjøpskostnad

Totale innkjøpskostnader til samlingene. Disse kostnadene inngår i beregningen av indikator 3. Innkjøpskostnad per primærbruker. (Felt 245).

Årsverk totalt

Antall årsverk i løpet av året i bibliotekstjenesten, totalt. (Felt 238). Feltet er utgått fra 2017.

Årsverk tjenestetilbud

Antall årsverk i løpet av året i bibliotekstjenesten, til tjenestetilbudet. (Felt 240). Feltet er utgått fra 2017.

Brukere eksterne institusjoner

Antall årsverk ved eksterne institusjoner som bruker institusjonens bibliotektjenester. (Felt 261).

Årsverk totalt 31.12

Antall årsverk i bibliotektjenesten per 31.12, totalt. (Felt 262).

Årsverk tjenestetilbud 31.12

Antall årsverk i bibliotektjenesten per 31.12, til tjenestetilbudet. Disse årsverkene inngår i beregningen av indikator 1. Primærbrukere per biblioteksårsverk. (Felt 263).