Personer i doktorgradsprogrammer (aggregert)

Definisjon

Tabellen omfatter:
1. Antall personer som har inngått nye doktorgradsavtaler (i organisert forskerutdanning) i løpet av et gitt år/semester.

2. Totalt antall personer som har inngått doktorgradsavtaler (i organisert forskerutdanning). Det kreves at personene er aktive i doktorgradsprogram og at de omfattes av en konkret doktorgradsavtale.
Data rapporteres på semesterbasis:
Vårsemesteret: Nye avtaler/totalt antall avtaler i tidsperioden 1.januar - 30. juni.
Høstsemesteret: Nye avtaler/totalt antall avtaler tidsperioden 1.juli - 31.desember.
For totalt antall personer i doktorgradsprogrammer innebærer dette at dersom en person er aktiv i løpet av disse periodene, så vil vedkommende bli tatt med i data som rapporteres.

Rapporteringen omfatter kun de institusjoner som har rett til å tildele Ph.D.-graden. Personer som er ansatt som doktorgradsstipendiater i samarbeid med en annen institusjon, rapporteres kun av den institusjonen som har rett til å tildele graden.

Rapporteringen gjøres per studieprogram, samt fordelt på finansieringskilde (hovedfinansieringskilden i de tilfelle der det er flere kilder).
Det understrekes at data må samsvare med de tall som rapporteres til SSB og NIFU.

Avrunding

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018.

For å unngå at enkeltindivider kan bli identifisert, er det blitt foretatt avrunding på enkelte tall i rapportene som inneholder individdata.

Vi har basert avrunding på følgende prinsipper:

  • Alle tall er avrundet til nærmeste 5.
  • Kravene over gjelder antall personer og heltidsekvivalenter.
  • Økonomi og arealdata er ikke avrundet.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studieprogramkode char(12)
Finansieringskildekode char(10)
Totalt antall personer med nye avtaler int
Totalt antall kvinner med nye avtaler int
Antall totalt int
Antall kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

Vårsemesteret: Nye avtaler/totalt antall avtaler i tidsperioden 1.januar - 30. juni. Høstsemesteret: Nye avtaler/totalt antall avtaler tidsperioden 1.juli - 31.desember. 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studieprogramkode

Koden til det studieprogrammet som doktorgradsstudenten har avtale på. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Finansieringskildekode

Kode for hvilken finansieringskilde personene i doktorgradsavtaler finansieres under. Kodene er:
EGEN - Egen budsjettramme
NFR - Norges forskningsråd
ANDRE - Andre eksternfinansierte
Dersom en person har flere kilder rapporteres hovedfinansieringskilden.

Totalt antall personer med nye avtaler

Totalt antall personer som har opprettet nye doktorgradsavtaler i rapporteringsperioden. 

Totalt antall kvinner med nye avtaler

Antall kvinner som har opprettet opprettet nye doktorgradsavtaler i rapporteringsperioden. 

Antall totalt

Totalt antall personer som er aktive i doktorgradsprogram, dvs. som omfattes av en konkret doktorgradsavtale i rapporteringsperioden. 

Antall kvinner

Totalt antall kvinner som er aktive i doktorgradsprogram, dvs. som omfattes av en konkret doktorgradsavtale i rapporteringsperioden.