Eksamen (aggregert)

Definisjon

Beregningen av studiepoeng per student kan gjøres på flere måter, ut fra hvilke hvilken tidsperiode det tas utgangspunkt i, og hvorvidt det inngår for antall studenter (personer) eller heltidsekvivalenter. Videre kan det være tall for vår- eller høstsemesteret, eller et gjennomsnitt for vår og høst (antall for våren + antall for høsten / 2). Gjentakseksamener, emner tilknyttet doktorgradsprogrammer, personer uten studierett ("privatister") og personer på forkursprogrammer tas ikke med i beregningen.

Antall studenter:
Dette representerer registrerte studenter/personer for valgt tidspunkt (vår,høst eller snitt vår og høst). Antall heltidsekvivalenter:
Antall registrerte studenter kan omregnes til "heltidsekvivalenter". Dette gjøres ved å benytte informasjon om studieprogrammenes "andel av heltid" etter formelen antall studenter x andel av heltid. For programmer organisert på fulltid (andel av heltid = 1) blir en student også en heltidsekvivalent (1x1=1). For programmer organisert på deltid (andel av heltid mindre enn 1), vil antall heltidsekvivalenter gjenspeile denne andelen. F.eks. en årsenhet (60 studiepoeng) organisert på deltid over 2 år (andel av heltid = 0.5), blir en student 0.5 heltidsekvivalent (1x0,5=0.5). For programmer på 30 studiepoeng og mindre, benyttes også informasjon om programmets omfang i form av studiepoeng.

Studiepoeng per student (hele året)
Beregningen omfatter antall beståtte studiepoeng for hele året delt på gjennomsnittlig antall registrerte studenter for vår- og høstsemesteret det samme året.

Studiepoeng per heltidsekvivalent (hele året):
Beregningen viser studiepoeng for hele året delt på gjennomsnittlig antall heltidsekvivalenter for vår- og høstsemesteret det samme året.

Disse to:
- Studiepoeng per heltidsekvivalent (registrert vår): - Studiepoeng per heltidsekvivalent (registrert høst):
Tar utgangspunkt i studiepoeng for hele året delt på antall heltidsekvivalenter for hhv. vår- og høstsemesteret.

Disse to:
- Studiepoeng per student (vår): - Studiepoeng per student (høst):
Tar utgangspunkt i studiepoeng for hele året delt på antall studenter for hhv vår- og høstsemesteret.


Kuben for eksamensresultater viser informasjon om studiepoeng, oppnådde karakterer, gjennomføring og uteblivelse / trekk fra eksamen.