Fakta for karakterfordeling

Definisjon

Rapporten gir en oversikt over antall kandidater med uttelling på de ulike institusjonene. Tabellene viser tall på kandidater som har bestått grad for gjeldende år og kandidater som er etterrapportert for året før. Tallene kan også finnes igjen i Blått hefte hos Kunnskapsdepartementet.

Finansieringskategori

Resultatene er delt inn i finansieringskategori A til F. Under hver kategori kan en se antall av kandidater for året, og en kan se hvor mange som er etterrapportert fra året før. Summen totalt vises også.

Departement uttelling

En kan velge mellom å se kandidater som får enkel eller dobbel uttelling hos departementet.

Enkel uttelling viser tall på høgskolekandidater, kandidater med bachelorgrader, mastergrader, PPU, viderutdanning i ABIOK, helsesøster og jordmor.

Dobbel uttelling er tall på kandidater på integrerte masterprogram og master- og profesjonsutdanninger med lengde på 5-6år.

ERSTATTES: karakterdata

Bruk av data

Statistikk om karakterer

Variablene

Variabel Type
Årstall int
Semester int
Institusjonskode char(4)
Studentkategori char(1)
Studieprogramkode char(12)
Emnekode char(20)
Kjønn char(1)
Finanstype char(50)
Hierarkitype_kode char(1)
Alder int
Karakter char(1)

Forklaring til variablene

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Studentkategori

Det opereres det med to studentkategorier, som hver gis en bestemt kode. Kategoriene er:

  • Studenter (kode = S)
  • Personer uten studierett (kode = P)
Følgende kriterier benyttes som grunnlag for å definere studentkategoriene:

1. Har studie- og undervisningsrett. Med har studie- og undervisningsrett menes at personer på grunnlag av opptak eller iht. et regelverk har fått tilbud om studieplass, og dermed fått gyldig studierett, på minst ett studieprogram ved institusjonen. Personen gis adgang til å delta i all undervisning, herunder veiledning, laboratorieøvelser og evaluering av oppgaver, tilknyttet studieplaner innen det studieprogram studenten har fått sin studierett.

2. Har eksamensrett. Med har eksamensrett menes at personer på grunnlag av studie- og undervisningsrett, samt gjeldende lovverk, gis adgang til å fremstille seg til eksamen.

En person regnes som student (S) dersom vedkommende har minst en gyldig studierett ved institusjonen. Har en person fått studierett til et studieprogram på et fakultet, men melder seg opp til eksamen i et emne på et annet fakultet som vedkommende ikke har studierett på (m.a.o. som "intern privatist"), skal personen rapporteres som student (S) på det studieprogram/fakultet vedkommende har fått sin studierett. Eksempel: En person har fått gyldig studierett til et studieprogram på mat.nat.-fakultetet, men studerer jus uten gyldig studierett på juridisk fakultet. Vedkommende skal rapporteres som "student" ved mat.nat-fakultetet. En person uten studierett (P) har ikke studie- og undervisningsrett ved noe program ved institusjonen, og har dermed ingen gyldige studieretter, men har rett til å fremstille seg til eksamen iht. lovverk.

Studentkategoriene i tabellform:
Kriterier: Studentkategorier:
Studenter (S) Personer uten studierett (P)
Har studie- og undervisningsrett JA NEI
Har eksamensrett JA JA

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Emnekode

Institusjonens lokale kode for emnet.
Ang. fagskoler: Emnekoden skal være unik for emnet. Dersom emnet er rapportert inn tidligere skal samme kode benyttes. For fagskolene kan emnekoden maks inneholde 9 tegn, mellomrom inkludert (krav fra Lånekassen).

Kjønn

Gyldige verdier: M: Menn. K: Kvinner.

Finanstype


Hierarkitype_kode


Alder

Alder (20, 21, 22 osv.), definert som årstall minus fødselsår(årskull).

Karakter

Rapporteres til DBH med disse verdiene:
- Karakterer i skalaen A-F
- Karakterer i skalaen Bestått/Ikke bestått, der Bestått er konvertert til karakteren G og Ikke bestått er konvertert til karakteren H.
- T: Studenter som møter opp til eksamen men leverer blank oppgavebesvarelse/forlater eksamensbesvarelse uten å levere.
- X: Ulike varianter av ikke møtt opp til eksamen, ikke trukket seg før frister eller tilsvarende. Dette tilsvarer karakteren A – Annet i SSBs resultat-spesifikasjon.