fordypning


Disse rapportene viser en oversikt over ulike valgfag studenter kan ta, i tillegg til fagene som inngår i lærerutdanningen, det gjelder skolelærerkandidater, allmennlærerkandidater, grunnskolelærerkandidater og førskolelærere.

Avrunding

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018.

For å unngå at enkeltindivider kan bli identifisert, er det blitt foretatt avrunding på enkelte tall i rapportene som inneholder individdata.

Vi har basert avrunding på følgende prinsipper:

  • Alle tall er avrundet til nærmeste 5.
  • Kravene over gjelder antall personer og heltidsekvivalenter.
  • Økonomi og arealdata er ikke avrundet.

Variablene

Variabel Type
Årstall int
Institusjonskode char(4)
Type valgfag char(20)
Type lærerutdanning varchar(10)
fordypning tid type char(2)
Lærerutdanningstype char(3)
Studiepoengenhet int

Forklaring til variablene

Årstall

Årstallet angir hvilket år rapporterte data gjelder for.

Institusjonskode

Firesifret kode utarbeidet av NSD for identifikasjon av hver enkel institusjon.

Type valgfag

Her skal uteksaminerte kandidater på følgende type valgfag registeres:

Kode: Navn:
DANS - Dans (Ikke aktuell for masterkandidater)
DRAMA - Drama (Ikke aktuell for masterkandidater)
ENGELSK - Engelsk
FRANSK - Fransk
HELSE - Mat og helse
INFORMATIKK - IKT (Ikke aktuell for masterkandidater)
KROPP - Kroppsøving
KUNST - Kunst og håndverk
KVENSK - Kvensk
MAT - Matematikk
MUSIKK - Musikk
NATURFAG - Naturfag
NORSK - Norsk
PED - Generell pedagogikk
RLE - RLE
SAMFUNN - Samfunnsfag
SAMISK - Samisk
SPANSK - Spansk
SPESPED - Spesialpedagogikk
TYSK - Tysk
TEGNSPRÅK - Norsk tegnspråk (ny fra 2018)
ANNET - Annet

Kun koden benyttes i registreringen.

Type lærerutdanning

Gyldige koderverdier/navn:
GLU1-7  Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn
GLU5-10  Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn
IMALU1-7  5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn
IMALU5-10  5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn

fordypning tid type

Bestemmer om fordypningen er som valgfag under grunnutdanningen eller som videreutdanning

Lærerutdanningstype

Sier om lærerutdanningen er innen barnehage, grunnskole eller annet

Studiepoengenhet

Enhet benyttet på studiepoeng