Studenter per faglige årsverk

Definisjon

Rapporten gir en oversikt over hvor mange studenter det er per faglig tilsatt for de ulike institusjonene.

Faglig tilsatte defineres som de stillingsbenevnelsene som er kategorisert under stillingsgruppen: Undervisnings-, forsknings og formidlingsstillinger. Se dokumentasjonen: Stillingskoder og stillingskategorier.

MERK: For en del av Kunnskapsdepartementets styringsindikatorer brukes et subsett av faglige stillinger. Dette gjelder for eksempel:

  • Antall publiseringspoeng per faglig årsverk
  • NFR-midler per faglige stilling
  • EU-midler per faglige stilling
  • BOA-inntekter per faglige stilling
  • Antall studiepoeng per faglige årsverk

For disse indikatorene brukes antall årsverk i stillingene angitt her: http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/stillingstype.action?stil_id=1.

I KDs indikatorer utelates dermed årsverk for spesialistkandidater, bibliotekarer, vitenskapelige assistenter, samt "Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling". For beregning av indikatoren "Avlagte doktorgrader per faglige stilling" holdes også stipendiater utenom.

Studenttallene som ligger til grunn i denne rapporten er totalt antall registrerte studenter i høstsemesteret. Kun kategorien "Studenter" er tatt med i beregningen, privatister og andre regnes ikke med.

Merk også at fordi studentdata og personaldata kan bli rapportert på ulike nivåer (avdelinger) i organisasjonsstrukturen kan disse tallene i noen tilfeller ikke sammenlignes. Studentene kan også i noen tilfeller kan være plassert på avdelinger der det ikke har vært rapportert tilsatte på. Dette kan for eksempel gjelde Ex.phil.-studentene på universitetene, som ofte registreres på en egen enhet.

Variablene

Variabel Type
Årstall int
Avdelingskode char(6)
Institusjonskode char(4)

Forklaring til variablene

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.