Gjennomføring iht. avtalt utdanningsplan (aggregert)

Definisjon

Med utgangspunkt i studentenes inngåtte utdanningsplaner rapporteres antall planlagte studiepoeng, dvs. antall studiepoeng som studentene har planlagt å gå opp til eksamen i løpet av et kalenderår, og antall gjennomførte studiepoeng, dvs. antall studiepoeng studentene har bestått i løpet av det samme kalenderåret. Rapporteringen blir på tvers av årskull, dvs. studentenes planlagte/gjennomførte studiepoeng summeres uavhengig av når de startet på studiet. Det rapporterer studieprogramnivå. Data omfatter kun studenter som har inngått utdanningsplan.
Gjentakseksamener, dvs. beståtte eksamener i et emne som en student har bestått et tidligere år/semester, skal ikke telles med i rapporteringen.
Dersom en student tar eksamen tidligere eller senere enn avtalt utdanningsplan tilsier, rapporteres avlagte studiepoeng for det år/semester eksamen tas.

En student som slutter etter at han er registrert, har godtatt studieplan og betalt semesteravgift, men uten å ha tatt studiepoeng, tas med i data for antall planlagte studiepoeng. Hvis vedkommende likevel har tatt noen få studiepoeng, rapporteres dette som gjennomførte studiepoeng.

I data for gjennomførte studiepoeng skal det rapporteres reduserte studiepoeng i emner innenfor studentens utdanningsplanen dersom det er faglig overlapp mellom emner, slik det også gjøres i eksamensrapporteringen fra og med 2004.

Data rapporteres fra det studieadministrative systemet.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Studieprogramkode char(12)
sp_planlagt decimal(18,10)
sp_gjennomfort decimal(18,10)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Firesifret kode utarbeidet av NSD for identifikasjon av hver enkel institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2; fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene identifiserer enheter på nivå 3; institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstall for når data gjelder. Data for denne tabellen er på årsbasis, dvs. i perioden 01.01 - 31.12. Årstallet angir hvilket år rapporterte data gjelder for.

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

sp_planlagt

Med utgangspunkt i studentenes inngåtte utdanningsplaner rapporteres i denne variabelen antall planlagte studiepoeng, dvs. antall studiepoeng som studentene har planlagt å gå opp til eksamen i løpet av et kalenderår. Rapporteringen omfatter kun studenter som har inngått studieplaner.

sp_gjennomfort

Med utgangspunkt i studentenes inngåtte utdanningsplaner rapporteres i denne variabelen antall gjennomførte studiepoeng, dvs. antall studiepoeng studentene har bestått i løpet av et kalenderår. Data omfatter kun studenter som har inngått utdanningsplan.