Opptak

Definisjon

Opptatte studenter, kriterier:
1. Studenten må ha registrert seg og betalt semesteravgift ved tidspunkt for datauttak. Ingen personer i doktorgradsprogrammer skal rapportereres. Personer uten studierett ved institusjonen ("privatister") skal ikke regnes som opptatt.

2. Dersom studenten har en utdanningsplan, skal denne være bekreftet. Iht. Universitets- og høgskoleloven § 4-2 skal studenter som tar 60 studiepoeng eller mer ha en godkjent utdanningsplan.(Jmf UH-loven § 4-2).
En student kan få opptak til mer enn et program. For opptatte studenter på studieprogram som er organisert i et samarbeid med annen utdanningsinstitusjon, er det institusjonen hvor studenten er registrert som skal også rapportere studentene.

Rapportering:
Fra 2010 rapporteres opptatte studenter som en delmengde av registrerte studenter, to ganger årlig: 15. mars (vårdata) og 15 oktober (høstdata).

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studieprogramkode char(12)
Antall totalt int
Antall kvinner int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Firesifret kode utarbeidet av NSD for identifikasjon av hver enkel institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2; fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene identifiserer enheter på nivå 3; institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet data gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for våren 2006, må det stå dataverdien 2006 i denne variabelen. Årstallet angir hvilket år rapporterte data gjelder for.

Semester

Angir hvilket semester de rapporterte data gjelder for. Eksempelvis dersom data gjelder for vårsemesteret, må det stå dataverdien 1 i denne variabelen. 1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studieprogramkode

Koden til studieprogrammet som studenten har fått opptak på. Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

Antall totalt

Antall opptatte studenter totalt på det aktuelle studieprogram. 

Antall kvinner

Antall opptatte kvinnelige studenter på det aktuelle studieprogram.