EU-direktiv for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Definisjon

Tabellen gir informasjon om status og behandlinger av yrkeskvalifikasjoner fra hjemlandet for søkere til akademiske stillinger (professor, høgskoledosent, høgskolelektor, universitetslektor, førstelektor og førsteamanuensis) til norske universiteter og høgskoler. I praksis er dette søkere som blir funnet kvalifisert for en stilling, men som ikke nødvendigvis behøver å få stillingen de har blitt vurdert i forhold til. Data omfatter statsborgere fra EØS-land som har sine kvalifikasjoner fra et annet EØS-land enn Norge.

Registreringsenheten er det enkelte land, dvs. at dersom institusjonen har flere søknader for samme stillingskode, splittes dette opp som flere rekker i registreringen, der landkoden er forskjellig.

Det er kvalifikasjonens hjemland som er utgangspunktet for rapporteringen. Dersom avsluttet grad er i Norge, skal vedkommende ikke rapporteres. Eksempelvis dersom en person fra et annet EØS-land har tatt sin doktorgrad i Norge, skal ikke denne personen rapporteres. Derimot skal en norsk statsborger som har tatt en doktorgrad i et annet EØS-land rapporteres, siden denne kvalifikasjonen må bli vurdert i Norge.

Dersom en person ikke er funnet kvalifisert for en stilling som er lyst ut med alternative stillingskategorier, f eks professor/førsteamanuensis, betyr det at det er den laveste kategorien vedkommende ikke er kvalifisert for. I de tilfellene hvor søker er funnet kvalifisert, skal man føre opp det stillingsnivået vedkommende er funnet kompetent for.

Omfatter EU- og EØS-land, samt Sveits:
AT:Østerrike, BE:Belgia, CZ:Den tsjekkiske rebublikk, CY:Kypros, DE:Tyskland, DK:Danmark, EE:Estland, ES:Spania, FI:Finland, FR:Frankrike, GB:Storbritannia, GR:Hellas, HU:Ungarn, IE:Irland, IT:Italia, LT:Litauen, LU:Luxembourg, LV:Latvia, MT:Malta, NL:Nederland, PL:Polen, PT:Portugal, SE:Sverige, SI:Slovenia, SK:Slovakia, BG:Bulgaria, RO: Romania, IS:Island,LI: Lichtenstein,MT:Malta, CH: Sveits.

Tabellen er nå utgått. Data er registrert for perioden 2002-2015.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Stillingskode char(4)
Type char(5)
Landkode char(2)
Antall totalt int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet av NSD for identifikasjon av hver enkel institusjon

Årstall

Årstallet for når opplysningene gjelder. Data for denne tabellen er for kalenderåret. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Stillingskode

Følgende stillingskoder/stillinger skal rapporteres, gitt at de er aktuelle for den enkelte institusjon:
1008 Høgskolelektor
1009 Universitetslektor
1011 Førsteamanuensis
1012 Høgskoledosent
1013 Professor
1198 Førstelektor Stillingskoden som den tilsatte er tilsatt i. For private høgskoler med stillinger som ikke kan tilpasses lønnsplanheftet i staten må det opprettes særskilte koder (ta kontakt med NSD/DBH).

Instituttledere som er valgt i en periode rapporteres med stillingskoden instituttleder (kode 1475)

En person rapporteres over flere rekker dersom personen har tilsetninger i flere stillingskoder.

Type

Denne variabelen gir opplysninger om søkerens status i vurderingen:
Antall kvalifiserte søkere (kode KS)
Antall ikke-kvalifiserte søkere (kode IKS)
Antall klager (kode K)
Antall søknader under behandling (kode SUB)

I malen er disse typene lagt inn som kolonner i tabellen. I overføringen til dbh konverteres dette til "type", og gis de interne kodene som beskrevet ovenfor. 

Landkode

Følgende land er aktuelle: AT:Østerrike, BE:Belgia, CZ:Den tsjekkiske rebublikk, CY:Kypros, DE:Tyskland, DK:Danmark, EE:Estland, ES:Spania, GB:Storbritannia, FI:Finland, FR:Frankrike, GR:Hellas, HU:Ungarn, IE:Irland, IT:Italia, LT:Litauen, LU:Luxembourg, LV:Latvia, MT:Malta, NL:Nederland, PL:Polen, PT:Portugal, SE:Sverige, SI:Slovenia, SK:Slovakia. Det benyttes to-sifret bokstavkode.

Antall totalt

Totalt antall søkere/kvalifiserte søkere/ikke-kvalifiserte søkere/klager/søknader under behandling for en gitt stillingskode for en gitt land.